TRANSİT REJİMİ (SERİ NO:3) ‘NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:7)Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Transit Rejimine ilişkin yayımlanan Seri No: 3 ‘ün 1. maddesine bent eklemesiyle değişiklik yapılmasına dair Seri No:7 tebliğini yayımlamıştır.  

 

 

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT REJİMİ)

(SERİ NO:3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TRANSİT REJİMİ)

(SERİ NO:7)

MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:3)’nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (b) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Türkiye’den yabancı bir ülkeye karayolu veya demiryoluyla ihracına izin verilen bu Tebliğ kapsamı eşyanın sevkinde hareket gümrük idaresi tarafından belirlenen zorunlu güzergâh takip edilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.