TR-Morityus STA OZET NOTLARIYönetmeliğin amacı, Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşmasına ek “Menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 1’in uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Önemli birkaç başlık aşağıdaki gibidir.

1-      Anlaşmaya taraf olmayan ülkeler menşeli bir eşyanın, menşe kazanması için, yeterli işçilik veya işlemden geçmesi gerekmektedir. Bu işçilik detayları, yönetmelikte uzun ve detaylı bir şekilde mevcuttur.

 

2- Eşyanın menşeini etkilemeyen yetersiz işçilik veya işlemler aşağıdaki gibidir.

   a) Nakliyat ve depolama süresince eşyanın iyi şartlarda muhafazasını sağlamaya yönelik koruyucu işlemler,

   b) Ambalaj ayırma ve birleştirme,

   c) Yıkama, temizleme, toz, oksit, yağ, boya veya diğer tabakalardan arındırma,

   ç) Dokumaya elverişli maddeleri ütüleme veya presleme,

   d) Basit boyama ve cilalama işlemleri,

   e) Tahıl ve pirinci kabuklarından ayırma, kısmi veya tam ağartma, parlatma ve perdahlama,

   f) Şeker renklendirme veya şeker topaklarını biçimlendirme işlemleri, kristal şekerin tamamen veya kısmen öğütülmesi,

   g) Meyvelerin, kuruyemişlerin ve sebzelerin kabuklarını soyma, zarlarını ayıklama, çekirdeklerini çıkarma,

   ğ) Keskinleştirme, basit bileme veya basit kesme,

   h) Eleme, kalburdan geçirme, sıraya koyma, tasnifleme, kalibrasyon, eşleştirme (maddelerden setler oluşturma dâhil),

   ı)  Basit şişeleme, tenekeye veya beherlere koyma, torbalama, sandıklama, kutulama, karton veya tahta üzerine yerleştirme ve tüm diğer basit paketleme işlemleri,

   i) Ürün veya paketler üzerine marka, etiket, logo ve diğer benzeri ayırt edici işaretleri yapıştırma veya basma işlemleri,

   j) Farklı türde olmalarına bakılmaksızın ürünlerin basit karıştırılma işlemleri, şekerin başka bir maddeyle karıştırılması,

   k) Tamamlanmış bir ürün oluşturmak üzere parçaların basit montajı veya ürünlerin parçalarına ayrılması,

   l) (a) ila (k) bentlerinde belirtilen işlemlerden iki veya daha fazlasının bir arada yapılması,

   m) Hayvan kesimi.

 

3- Bir set(eşya), menşeli ve menşeli olmayan ürünlerden müteşekkil ise; menşeli olmayan ürünlerin kıymetinin setin fabrika çıkış fiyatının %15’ini geçmemesi koşuluyla, set bir bütün olarak (anlaşmaya taraf ülke)menşeli kabul edilir.

 

4- Doğrudan nakliyat ilkesi çerçevesinde ürünler, aktarılması veya geçici depolanması yoluyla, ancak transit geçtiği veya depolandığı ülkenin gümrük yetkililerinin gözetimi altında olmaları ve boşaltma, tekrar yükleme veya iyi koşullarda muhafaza etmeye yönelik işlemler dışında bir işlemden geçmemiş olmaları koşullarıyla, gerektiğinde başka ülkeler üzerinden nakledilebilir. Bu eşyalara da tercihli menşe imtiyazları uygulanabilir.

 

5- Menşe ispat belgeleri; EUR.1 belgesi ve fatura beyanıdır.

 

6- Fatura beyanı; bir onaylanmış ihracatçı tarafından veya toplam kıymeti 6000 Euro’yu geçmeyen menşeli ürünler ihtiva eden bir veya daha fazla kaptan müteşekkil bir sevkiyat için herhangi bir ihracatçı tarafından hazırlanabilir.

7- Fatura beyanı, ihracatçı tarafından, metni aşağıda yer alan, anlaşmada aynı ekte belirtilen dillerden birinde ve ihracatçı ülkenin ulusal mevzuatıyla uyumlu olan beyanın, fatura, teslimat notu veya herhangi bir ticari belge üzerine daktilo edilmesi, ıstampa ile damgalanması veya basılması suretiyle hazırlanır. Beyan el yazısı ile de yapılabilir; bu takdirde, mürekkeple ve matbaa harfleriyle yazılır.

FATURA BEYANI METNİ

Aşağıda metni verilen fatura beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.

 

Türkçe Uyarlama

İşbu belge (Gümrük Onay No:…(1) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı, aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin ……(2) tercihli menşeli maddeler olduğunu beyan eder.

 

İngilizce Uyarlama

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …(1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin.

                                                                          ………………………………………………… (3)

                                                                                                                (Yer ve Tarih)

                                                                          …………………………………………………. (4)

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır.)

 

(1) “Fatura Beyanı”, onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının izin numarası, bu boşluğa yazılacaktır. Fatura Beyanı, onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığı takdirde, parantez içindeki kelimeler ihmal edilmeli veya bu bölüm boş bırakılmalıdır.

(2) Ürünlerin menşei belirtilmelidir

(3) Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

(4) İhracatçının imzalamasının istenmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir. 

 

8- Fatura beyanı, ihracatçının kendi el yazısı ile atacağı orijinal imzasını ihtiva eder. Ancak, onaylanmış ihracatçıdan, kendi adıyla hazırlanmış herhangi bir fatura beyanının kendi el yazısıyla imzalanmış addedilerek tüm sorumluluğu üzerine aldığına dair yazılı bir taahhütnameyi ihracatçı ülkenin yetkili makamlarına vermiş olması koşuluyla, böyle bir beyanı imzalama şartı aranmaz.

 

9-Bir fatura beyanı, ihracatçı tarafından, kapsadığı ürünlerin ihracatı esnasında veya ithalatından itibaren iki yıl içinde ithalatçı ülkede ibrazı koşuluyla, ihracattan sonra da hazırlanabilir.

 

10- EUR.1 Dolaşım Belgesi; hata, istenmeyerek yapılan ihmal veya özel durumlar nedeniyle ihraç anında düzenlenmemiş olması veya EUR.1 Dolaşım Belgesinin düzenlenmiş, ancak teknik nedenlerle ithalatta kabul edilmemiş olduğu hususu, gümrük idarelerine veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlara tatmin edici bir şekilde ispat edilmesi halinde ait olduğu ürünün ihracından sonra düzenlenebilir.

 

11- İhracattan sonra verilen EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” başlıklı kutusu, belgenin sonradan verildiğini belirtmek üzere aşağıdaki İngilizce ibareyi taşır:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

 

12-EUR.1 Dolaşım Belgesinin çalınma, kaybedilme ve hasar görmesi hallerinde ihracatçı, ilk belgeyi düzenleyen gümrük idaresine veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşlara başvurarak belgenin ikinci bir nüshasının düzenlenmesini talep edebilir. gümrük vizesi kutusuna vize tarihi olarak hüküm ifade etmek üzere, ilk dolaşım belgesinin vize tarihi ve seri numarası yazılır.İhracattan sonradan verilen EUR.1 Dolaşım Belgesinin (7) numaralı “Gözlemler” başlıklı kutusu, Belgenin ikinci nüsha olduğunu belirtmek üzere aşağıdaki İngilizce ibareyi taşır:

“DUPLICATE”

 

13-EUR.1 Dolaşım Belgesi, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren on ay geçerli olur ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin yetkili makamlarına ibraz edilmesi gerekir.

 

14- EUR.1 belgesinin geç ibraz hallerinde, ithalatçı ülkenin yetkili makamı, eşyanın belirtilen son tarihten önce gümrüğe sunulmuş olması kaydıyla menşe ispat belgelerini kabul edebilir.

 

15-Birleştirilmemiş veya monte edilmemiş halde olan; 84,85,86,87,88,89 nolu fasıllar ve 7308 ve 9406 no’lu pozisyonlarında yer alan ürünlerin parçalar halinde ithal edilmesi halinde, bu tür ürünler için tek bir menşe ispat belgesi, ilk parçanın ithalatı esnasında gümrük idaresine verilir.

 

16- Menşe ispat belgelerindeki beyanlar ile ürünlerin ithalat işlemlerini yerine getirmek amacıyla gümrük idarelerine ibraz edilen belgelerdeki ifadeler arasında küçük farklılıkların bulunması, belgenin gümrüğe sunulan ürünlere tekabül ettiğinin kesin olarak ortaya konması kaydıyla, söz konusu menşe ispat belgelerinin geçerliliğini kendiliğinden ortadan kaldırmaz.

 

17- Menşe ispat belgeleri üzerindeki ifadelerin doğruluğu üzerinde şüphe yaratması söz konusu olmayan, daktilo hatası gibi bariz maddi hatalar, bu belgelerin reddedilmesini gerektirmez.

 

18- Küçük paketler halinde gerçek kişilerden gerçek kişilere gönderilen veya yolcuların zati ya da hediyelik eşyasının bir bölümünü oluşturan eşya; küçük paketlerde toplam kıymeti 500 Euro’yu, yolcu zati ve hediyelik eşyasında 1200 Euro’yu geçmemesiticarete konu olmamaları halinde menşe ispat belgesi istenmeksizin menşeli ürünler olarak kabul edilir. Ayrıca menşe ispat belgesi aranmaz. Alıcıların, yolcuların veya ailelerinin şahsi kullanımına mahsus ürünler içeren arızi ithalat, eşyanın tabiatı ve miktarı itibariyle ticari bir amaç gözetilmediği bariz ise, ticari ithalat olarak kabul edilmez.

 

19- Taraf Ülkeler arasındaki ticarette aşağıdaki hükümler çerçevesinde basitleştirilmiş işlem uygulanması mümkündür.

   Bakanlık;

    a) Sık sık EUR.1 Dolaşım Belgesi düzenlenmesini gerektiren sevkiyat yapan,

  b) Eşyanın menşe statüsünün ve bu Yönetmelik hükümlerinin yerine getirildiğinin saptanması için gerekli her türlü teminatı gümrük idarelerine veren,

   c) Vergi ve gümrük mevzuatı ile ilgili ciddi ve mükerrer suç işlememiş olan,

   ç) Gümrük idarelerinin faaliyetlerini denetlemesine imkân verecek kayıtlara sahip olan,

gerçek ve tüzel kişilere, eşyanın kıymetine bakılmaksızın ek-4’te yer alan Fatura Beyanını hazırlayabilmesi konusunda onaylanmış ihracatçı yetkisi verebilir. Bakanlık, basitleştirilmiş işlem uygulamasını teminen yetki belgesi verilmesi ve yetkinin onaylanmış ihracatçı tarafından kullanımının izlenmesine ilişkin usulleri belirler.

 

20- Yönetmelik 01/06/2013 tarihinden geçerli olmak üzereyayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Yönetmeliğin tam metni için tıklayınız.