TMSF-Teminat Mektupları (Gümrük Müdürlüklerine hitaben verilen teminat mektuplarının tazmin veya iadesine ilişkin süreçler hk.)T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

 

Sayı :13172349-157.01.01

Konu :TMSF-Teminat Mektupları

 

 

09.07.2013 / 12952

                             GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE      

 

 

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan alınan 20/02/2013 tarihli, 998 sayılı ve 22/05/2013 tarihli, 4273 sayılı yazılar ilişikte gönderilmiştir.

 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun söz konusu yazılarında belirtilen hususlara dikkat edilmesi ve talep edilen işlemlerin yapılması hususunda,

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Sefa EKİN

Bakan a.

Genel Müdür Yrd.

 

Ekler:

2 Yazı

 

 

 

 

T.C.

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

                                          II.Tahsilat Daire Başkanlığı     

 

 

Sayı :31043872-880-

Konu :Teminat Mektupları.

 

 

20.02.2013 / 00998

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

İlgi: a) 17.11.2003 tarih, 22181 sayılı yazımız. h) 19.07.2006 tarih, 8465 sayılı yazımız.

b) 21.01.2004 tarih, 2017 sayılı yazımız ı) 28.07.2006 tarih, 19319 sayılı yazımız

c) 15.03.2004 tarih, 7257 sayılı yazımız. j) 15.06.2007 tarih, 14418 sayılı yazımız.

d) 24.05.2004 tarih, 17095 sayılı yazımız. k) 21.06.2007 tarih,14852 sayılı yazımız

e) 15.06.2004 tarih, 16831 saydı yazımız l) 22.10.2010 tarih, 12573 sayılı yazımız

f) 24.06.2004 tarih, 22238 sayılı yazımız. m) 25.11.2010 tarih, 25781 sayılı yazınız,

g) 23.11.2004 tarih, 31791 sayılı yazımız.

 

 

Muhtelif tarihlerde tarafınıza gönderilen ilgide kayıtlı yazılarımızda da belirtildiği üzere; Fona devrolan bankalar tarafından verilmiş teminat mektuplarına ilişkin nihai yükümlülük Fona ait olup söz konusu risklerin süratli bir şekilde tasfiyesine çalışılmaktadır. Bu nedenle, Gümrük Müdürlüklerine hitaben verilen teminat mektuplarının tazmin veya iadesine ilişkin süreçlerin doğru ve hızlı şekilde sonuçlandırılması önem arz etmektedir.

 

Kurumumuz ile Genel Müdürlüğünüz yetkilileri arasında gerçekleştirilen ve Gümrük Müdürlüklerine hitaben verilen teminat mektuplarına ilişkin çalışmalarda karşılaşılan sorunların görüşüldüğü 07.06.2007 ve 07.12.2010 tarihli toplantılarda, tazmin/iade süreçlerinin işleyişi ve iyileştirilmesi konularında görüş alış-verişinde bulunulmuş ve konuya ilişkin bilgi/belgeler Kurumunuz tarafından değerlendirilmek üzere tarafınıza sunulmuştur.

 

Tereddütlerin giderilmesi ve uygulamada yeknesaklığın sağlanması yönünde Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne tarafınızca bir yazı gönderileceği, alınan yanıt çerçevesinde tarafımıza bilgi verileceği de 07.12.2010 tarihli toplantıda belirtilmiş olmakla birlikte, konuya ilişkin olarak halihazırda tarafımıza intikal eden herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

 

Bu nedenle konunun, kamu menfaati açısından önemine binaen, bahse konu toplantılarda görüşülen hususların bir kez daha dikkatlerinize sunulması ihtiyacı hasıl olmuştur.

 

Fon bankaları tarafından muhtelif Gümrük Müdürlüklerine hitaben düzenlenmiş bulunan teminat mektuplarına ilişkin tazmin/iade talepleri, ilgili Gümrük Müdürlükleri tarafından bizzat veya bağlı bulundukları saymanlıklar aracılığıyla ilgili bankalara yapılmakta olup tazmin taleplerinde Gümrük Müdürlüklerinin farklı uygulamaları nedeniyle tazmin taleplerinin karşılanması hususunda Kurumumuz nezdinde birtakım tereddütler ve dolayısıyla tazmin işlemlerinin gecikmesi nedeniyle iş gücü, zaman kaybı ve mağduriyetler söz konusu olmaktadır.

 

Ayrıca, Gümrük Müdürlüklerine hitaben düzenlenen teminat mektuplarının istirdadında zorluklarla karşılaşılmakta, kredi borçluları Fona olan tüm borçlarını ödemelerine rağmen gümrüklere hitaben verilmiş teminat mektuplarını iade alamadıklarından risk kayıtlarını temizleyememekte, bu durum borçlular ve Kurumumuz açısından prestij kaybına ve tasfiye performansının zarar görmesine yol açmaktadır.

 

Fon bankalarından;

 

* Bayındırbank A.Ş., EGS Bank A.Ş., Esbank T.A.Ş., İktisat Bankası T.A.Ş., İnterbank A.Ş., Kentbank A.Ş., Etibank A.Ş. ve Toprakbank A.Ş.’ye ait gayri nakit riskler Birleşik Fon Bankası A.Ş..

* Demirbank T.A.Ş.’ye ait gayrinakit riskler HSBC Bank A.Ş.,

* Egebank A.Ş., Sümerbank A.Ş., Yaşarbank A.Ş.. Ulusalbank T.A.Ş., Bank Kapital T.A.Ş. ve Yurtbank A.Ş. ‘ye ait gayrinakit riskler ING Bank A.Ş.,

* Pamukbank T.A.Ş.’ye ait gayrinakit riskler Türkiye Halk Bankası A.Ş.,

* Bank Ekspres A.Ş.’ye ait gayrinakit riskler Burgan Bank A.Ş.,

* Milli Aydın Bankası TAŞ. (Tarişbank)’ye ait gayrinakit riskler Denizbank A.Ş.,

* Türk Ticaret Bankası A.Ş. ‘ye ait gayrınakit riskler Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.

 

nezdinde takip edilmekte olup iade/tazmin işlemlerinde yeknesaklığın sağlanarak tasfiye sürecinin etkin şekilde yürütülmesini teminen;

 

– Teminat mektubu ile belli bir yükümlülüğün yerine getirileceği garanti edildiğinden, yazılı tazmin taleplerinde mutlaka lehtarın teminat mektubu ile garanti edilen yükümlülüğünü ya da taahhüdünü yerine getirmediği ve bu nedenle riskin oluştuğu açıkça belirtilerek tazmin talebinde bulunulması, garanti edilen riskin gerçekleşmesi halinde doğan zarar tazmin edileceğinden tazmin talebinde riskin gerçekleşme tarihi ile birlikte ilgili firmaya müracaat edilip edilmediği, borçlu firmanın hangi taahhüdünü yerine getirmediği açıkca belirtilerek teminat mektubunun tazmininin istenmesi,

 

– Riskin doğduğu an tazmin talebinde bulunulmayıp daha sonra uzun bir zaman süreci geçtikten sonra bulunulan tazmin taleplerinde mektubun verildiği tarihten, tazmin talebinde bulunulan tarihe kadar geçen zaman için Faiz hesaplanacağı dikkate alınarak, tahsil edilecek tutarın daha fazla büyümemesi için, riskin ortaya çıkması halinde derhal ilgili bankaya başvurularak tazmin talebinde bulunulması, riskin doğmasından sonra yıllarca beklenilmesi neticesinde bu yıllara ait kanuni faiz ve gecikme zammı istenmesi, ilgili idare yününden hakkın kötüye kullanılması anlamına gelebileceğinden, yukarıda adı geçen bankaların risklerinin TMSF garantisinde olduğu ve bir kamu kurum ve kuruluşu olan TMSF’nin söz konusu tazmin taleplerini koşullar net olmadan karşılamasının mümkün olmadığı hususlarının göz önünde bulundurulması,

 

– Teminat mektubu içeriğinde yer almayan, taahhüt kapsamı dışındaki (KKDF. KKDF cezai faizi, para cezası vb.) kalemlerin tazmin talebine konu edilmemesi.

 

– Usulüne uygun olmayan tazmin talepleri nedeniyle meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı bir kamu kurum ve kuruluşu olan Kurumumuzun sorumlu olmayacağı,

 

– Usulüne uygun yapılmayan tazmin taleplerinin reddi halinde ilgili Gümrük Müdürlüğünün ısrarlı tutumu sonucu oluşan davaların her iki Kurumun menfaatlerine de uygun düşmeyeceği,

 

– Teminat mektubuna konu iş veya işlemin tamamlanmış ve ilgili mevzuatı gereği iade edilmesini gerektiren şartların oluşmuş olması halinde söz konusu mektupların iade edilmesi.

 

– Teminat mektubuna konu iş veya işlemin tamamlanıp tamamlanmadığı ve ilgili mevzuatı gereği iadesini gerektiren şartların oluşup oluşmadığının tespit edilememesi durumunda ise 2S-TL ve altındaki teminat mektuplarının kayıtlardan çıkarılarak ilgili bankaya iade edilmesi,

 

– Birleştirilen veya TMSF’ye devredilen bankalara ait teminat mektuplarının devredilen bankalara iade edilmesi, iflas/tasfiyesi tamamen sona eren bankalara ait teminat mektuplarının ise düzenlenecek bir tutanakla imha edilmesi

 

hususlarında azami özenin gösterilmesi önem arz etmektedir.

 

Diğer taraftan Kurumumuzca T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne, yukarıda belirtilen Bankalar nezdinde izlenen 25-TL ve altında tutarlı mer’i teminat mektuplarının sistem risk çıkışlarının yapılabilmesini teminen mektup asıllarının iade edilmesi, asılları bulunamıyor ise “söz konusu teminat mektubunda yer alan yükümlülüğün lehtar tarafından tamamen yerine getirildiği, herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunulmayacağı, teminat mektubundan dolayı ilgili Bankanın ibra edildiğinin kabul, beyan ve taahhüt edildiği” hususlarını içerir bir İbraname’nin Bankalara veya TMSF’ye gönderilmesi konusunda Saymanlık Müdürlüklerine gerekli talimatın verilmesi hususunda 19.02.2013 tarih ve 947 sayılı yazınız gönderilmiştir.

 

Bu itibarla:

 

– TMSF’ye devrolan bankalar tarafından muhtelif gümrük müdürlüklerine hitaben düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin tazmin taleplerinin bir kamu kurum ve kuruluşu olan TMSF tarafından karşılanması nedeniyle, hatalı işlemlere sebebiyet verilmemesi ve ileride doğması muhtemel sorunların peşinen giderilerek uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen, Gümrük Müdürlüklerinin hu konularda talimatlandırılması,

 

– Söz konusu teminat mektuplarını düzenleyen Bankalarda sistem risk çıkışlarının yapılabilmesini teminen işlemi sonuçlanmış teminat mektuplarının Fona veya ilgili bankaya iade edilmesi veya ibraname verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yapılması hususlarında

 

Bu defa konuya ilişkin olarak; T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 02.05.2013 tarih, 4574 sayılı yazısı Kurumumuza gönderilmiş olup söz konusu yazıda, 81 İl Valiliğine (Defterdarlık) ve Merkez Saymanlık Müdürlüklerine gerekli talimatın 26.04.2013 tarih, 4380 sayılı yazıları ile verildiği belirtilmiştir.

 

Bu itibarla; gümrük müdürlüklerine hitaben düzenlenen teminat mektupları ile ilgili olarak, yukarıda adı geçen Bankalarda sistem risk çıkışlarının yapılabilmesini ve tasfiye sürecinin etkin şekilde yürütülmesini teminen işlemi sonuçlanmış teminat mektuplarının Fona veya ilgili bankaya iade edilmesi veya ibraname verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yapılması hususunda

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

Recep BEYAZKILIÇ

Daire Başkanı V.

 

 

EK:

T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün 02.05.2013 tarih, 4574 sayılı yazısı ve eki (2 sayfa)

    

T.C

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

II.Tahsilat Daire Başkanlığı

 

 

Sayı :31043872-880-

Konu :Teminat Mektupları.

 

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

İlgi: a) 17.11.2003 tarih, 22181 sayılı yazımız. h) 19.07.2006 tarih, 8465 sayılı yazımız.

b) 21.01.2004 tarih, 2017 sayılı yazımız ı) 28.07.2006 tarih, 19319 sayılı yazımız

c) 15.03.2004 tarih, 7257 sayılı yazımız. j) 15.06.2007 tarih, 14418 sayılı yazımız.

d) 24.05.2004 tarih, 17095 sayılı yazımız. k) 21.06.2007 tarih,14852 sayılı yazımız

e) 15.06.2004 tarih, 16831 saydı yazımız l) 22.10.2010 tarih, 12573 sayılı yazımız

f) 24.06.2004 tarih, 22238 sayılı yazımız. m) 25.11.2010 tarih, 25781 sayılı yazınız,

g) 23.11.2004 tarih, 31791 sayılı yazımız. n) 20.02.2013 tarih, 998 sayılı yazımız.

 

Muhtelif tarihlerde tarafınıza gönderilen ilgide kayıtlı yazılarımızda da belirtildiği üzere; Fona devrolan bankalar tarafından verilmiş teminat mektuplarına ilişkin nihai yükümlülük Fona ait olup söz konusu risklerin süratli bir şekilde tasfiyesine çalışılmaktadır. Bu nedenle, Gümrük Müdürlüklerine hitaben verilen teminat mektuplarının tazmin veya iadesine ilişkin süreçlerin doğru ve hızlı şekilde sonuçlandırılması önem arz etmektedir.

 

İlgi (n)’de kayıtlı yazımızda:

Fon bankalarından;

 

* Bayındırbank A.Ş., EGS Bank A.Ş., Esbank T.A.Ş., İktisat Bankası T.A.Ş., İnterbank A.Ş., Kentbank A.Ş., Etibank A.Ş. ve Toprakbank A.Ş.’ye ait gayri nakit risklerin Birleşik Fon Bankası A.Ş..

* Demirbank T.A.Ş.’ye ait gayrinakit riskler HSBC Bank A.Ş.,

* Egebank A.Ş., Sümerbank A.Ş., Yaşarbank A.Ş.. Ulusalbank T.A.Ş., Bank Kapital T.A.Ş. ve Yurtbank A.Ş. ‘ye ait gayrinakit riskler ING Bank A.Ş.,

* Pamukbank T.A.Ş.’ye ait gayrinakit risklerin Türkiye Halk Bankası A.Ş.,

* Bank Ekspres A.Ş.’ye ait gayrinakit risklerin Burgan Bank A.Ş.,

* Milli Aydın Bankası TAŞ. (Tarişbank)’ye ait gayrinakit risklerin Denizbank A.Ş.,

* Türk Ticaret Bankası A.Ş. ‘ye ait gayrinakit risklerin Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.

 

nezdinde takip edilmekte olduğu belirtilerek,

 

Muhtelif gümrük müdürlüklerine hitaben düzenlenen teminat mektuplarına ilişkin tazmin taleplerinin bir kamu kurum ve kuruluşu olan TMSF tarafından karşılanması nedeniyle, hatalı işlemlere sebebiyet verilmemesi ve ileride doğması muhtemel sorunların peşinen giderilerek uygulamada yeknesaklığın sağlanmasını teminen, Gümrük Müdürlüklerinin bu konularda talimatlandırılması.

 

Söz konusu teminat mektuplarını düzenleyen Bankalarda sistem risk çıkışlarının yapılabilmesini teminen işlemi sonuçlanmış teminat mektuplarının Fona veya ilgili bankaya iade edilmesi veya ibraname verilmesine ilişkin iş ve işlemlerin yapılması

 

Hususlarının talep edildiği bildirilmiştir.

 

Yine ilgi (n)’de kayıtlı yazımızda; T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü’ne, yukarıda belirtilen Bankalar nezdinde izlenen 25-TL ve altında tutarlı mer’i teminat mektuplarının sistem risk çıkışlarının yapılabilmesini teminen mektup asıllarının iade edilmesi, asılları bulunamıyor ise “söz konusu teminat mektubunda yer alan yükümlülüğün lehtar tarafından tamamen yerine getirildiği, herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunulmayacağı, teminat mektubundan dolayı ilgili Bankanın ibra edildiğinin kabul, beyan ve taahhüt edildiği” hususlarını içerir bir İbraname’nin Bankalara veya TMSF’ye gönderilmesi konusunda Saymanlık Müdürlüklerine gerekli talimatın verilmesi hususunda yazılarımızın gönderildiği belirtilmiştir.

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.