Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik5 Kasım 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28812

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  22/7/2005 tarihli ve 25883 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların KontrolüYönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3  Bu Yönetmelik, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 1, 3, 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (i) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan Bakanlık tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

c) Tıbbi atık taşıma araçlarına taşıma lisansı vermekle ve faaliyetlerini denetlemekle,

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 27  (1) Tıbbi atıkların;

a) Emniyetli bir şekilde, etrafa yayılmadan ve sızıntı suları akıtılmadan nihai bertaraf sahasına getirilmesi,

b) Taşınması sırasında transfer istasyonlarının kullanılmaması,

c) Taşıma araçlarının günde en az bir kere temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,

d) Konulduğu kırmızı torbaların patlaması veya başka bir nedenle etrafa yayılması durumlarında derhal temizlenmesi ve dezenfekte edilmesi,

e) Toplanması ve taşınması için kullanılan araçların başka işlerde kullanılmaması,

zorunludur.

(2) Tıbbi atık torbaları doğrudan tıbbi atık taşıma aracına yüklenebileceği gibi, tekerlekli/kapaklı plastik veya metal konteynerler içinde de atık taşıma aracına yüklenebilirler. Taşımanın bu şekilde yapılması durumunda konteynerler de günde en az bir kez temizlenir ve dezenfekte edilir.

(3) Tıbbi atıkların geçici atık depolarından bertaraf tesislerine taşınması sırasında Ulusal Atık Taşıma Formunun kullanılması zorunludur. EK-1de yer alan (c) bölümünde belirtilen ünitelerden kaynaklanan tıbbi atıkların taşınmasısırasında Ulusal Atık Taşıma Formu kullanılması şartı aranmaz; ancak tıbbi atıklarıünitelerden alınması esnasında tıbbi atık alındı belgesi/makbuzu kullanılması zorunludur.

(4) Ulusal Atık Taşıma Formlarının kullanılmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça diğer düzenleyici işlemler ile belirlenir.

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 29  Tıbbi atık taşıma araçları için tıbbi atık taşıma lisansı alınması zorunludur. Tıbbi atık taşıma lisansıalınmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça diğer düzenleyici işlemler ile belirlenir.

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin EK-4’ü yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 8  Aynı Yönetmeliğin 58 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 58  Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

MADDE 9  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10  Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.