Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik5 Kasım 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28812

YÖNETMELİK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

TEHLİKELİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  14/3/2005 tarihli ve 25755 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tehlikeli Atıkların KontrolüYönetmeliğinin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3  Bu Yönetmelik 29/6/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (i) bentleri, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 8, 11 ve 12 nci maddeleri ile 28/12/1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun ile uygun bulunan ve 15/5/1994 tarihli ve 21935 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınımının ve Bertarafının Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesinin 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde yer alan Bakanlık tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Bakanlık: Çevre ve Şehircilik Bakanlığını,

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesine aşağıdaki (j) bendi eklenmiştir.

j) Tehlikeli atıklar lisanslı araçlarla taşınır. Tehlikeli atıkların taşınmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça diğer düzenleyici işlemler ile belirlenir.

MADDE 4  Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (d) ve (f) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

d) Atık taşıma formları ile ilgili olarak Bakanlıkççıkarılacak düzenlemelerle belirlenen işlemleri yerine getirmekle,

f) Atık taşınması ile ilgili faaliyet gösteren firma ve araçlara Bakanlıkça diğer düzenleyici işlemler ile belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda taşıma lisansı vermek, bu lisansı kontrol etmek, iptal etmek veya yenilemekle,

MADDE 5  Aynı Yönetmeliğin 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6  Aynı Yönetmeliğin eki Ek 9-Asında geçen “ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ifadeleri “ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI olarak, Ek-9Bsinde geçen MINISTRY OF ENVIRONMENT&FORESTY ifadeleriMINISTRY OF ENVIRONMENT &URBANIZATION olarak ve Ek-10da geçen MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTRY ifadeleri MINISTRY OF ENVIRONMENT AND URBANIZATION olarak değiştirilmiştir.

MADDE 7  Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 52  Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.

MADDE 8  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9  Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür.