Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Sayaç Kurulumuna İlişkin Süre Uzatımı konulu yazısıPetrol ve akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) akaryakıt antreposu veya tanklara alınması ile buralardan çıkışında kullanılan ana giriş ve çıkış boru hatlarına anılan Yönetmelikte ek-81/A’da sayılan özelliklere sahip sayaç sisteminin kurulması zorunluluğu getirilmiş ve 15/02/2015 tarihine kadar kurulma işlemlerinin tamamlanması gerektiği ve bu süreye kadar sayaç kurulum işlemlerini tamamlamayan firmaların antrepo açma ve işletme izinlerinin iptal edileceği bildirilmişti.
sayaç sistemlerinin kurulması için sözleşmelerin yapılması, siparişlerin verilmesi, tesisin sayaç kurulumuna hazır hale getirilmesi ve benzeri tüm işlemler için çalışmaları devam etmekte olan ve yeniden ek süre talebinde bulunan antrepo işleticilerine muhtelif tarihli/sayılı yazılarımızla en son 20/11/2015 tarihine kadar ek süre verilmişti.
Süre uzatımı verilmiş olan ancak verilen bu süre zarfında çalışmalarını tamamlayamayan bağlantınız gümrük müdürlükleri denetiminde faaliyet gösteren antrepo işleticileri tarafından yeni ek süreye ihtiyaç duyulması ve talep edilmesi halinde son kez olmak üzere 15/02/2016 tarihine kadar ek süre verilmesi uygun bulunmuştur.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı: 14117770-131.99

Konu: Sayaç Kurulumuna İlişkin Süre Uzatımı

…………..GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

  
İlgi : 02.12.2014 tarihli ve 4326746 sayılı yazımız.
02/12/2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesi ile Gümrük Yönetmeliği’nin 534 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin (17) numaralı alt bendi değiştirilerek, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde petrol ve akaryakıt olarak tanımlanan dökme eşyanın (sıvılaştırılmış petrol gazı dahil) akaryakıt antreposu veya tanklara alınması ile buralardan çıkışında kullanılan ana giriş ve çıkış boru hatlarına anılan Yönetmelikte ek-81/A’da sayılan özelliklere sahip sayaç sisteminin kurulması zorunluluğu getirilmiş ve anılan Yönetmeliğe eklenen Geçici Madde 7 ile söz konusu sayaç sisteminin 15/02/2015 tarihine kadar kurulması, sayaç sistemi kurulum işlemlerine başlanmış ve süresi içerisinde başvurulmuş olması halinde, bu sürenin, Yönetmeliğin525 inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen süreye kadar Bakanlıkça (Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğünce) uzatılabileceği, bu süreler içerisinde sayaç sisteminin kurulmaması halinde antrepo açma ve işletme izinlerinin iptal edileceği hüküm altına alınmıştır.
İlgide kayıtlı yazımızda da akaryakıt antrepolarına Gümrük Yönetmeliği EK-81/A’da belirtilen sayaç sistemlerinin kurulması için gerekli çalışmalara başlanılması ve anılan Yönetmeliğin Geçici Madde 7 hükmü uyarınca söz konusu sayaç sisteminin 15/02/2015 tarihine kadar kurulması, kurulum işlemlerine başlanılmış olması öngörülürken verilen süre içinde kurulum işlemlerinin bitirilememesi halinde, süresi içerisinde yapılan çalışmaların da belirtilmesi suretiyle ilgili gümrük müdürlüğünden süre uzatım talebinde bulunulması ve akaryakıt antrepoları sayaç sisteminin kurulmasına yönelik ek süre taleplerinin Bölge Müdürlüğünüz görüşü ile birlikte Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerektiği belirtilmişti.
Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerinden gelen muhtelif tarihli/sayılı yazılara istinaden sayaç sistemlerinin kurulması için sözleşmelerin yapılması, siparişlerin verilmesi, tesisin sayaç kurulumuna hazır hale getirilmesi ve benzeri tüm işlemler için çalışmaları devam etmekte olan ve yeniden ek süre talebinde bulunan antrepo işleticilerine muhtelif tarihli/sayılı yazılarımızla en son 20/11/2015 tarihine kadar ek süre verilmişti.
Söz konusu yazılarımızla süre uzatımı verilmiş olan ancak verilen bu süre zarfında çalışmalarını tamamlayamayan bağlantınız gümrük müdürlükleri denetiminde faaliyet gösteren antrepo işleticileri tarafından yeni ek süreye ihtiyaç duyulması ve talep edilmesi halinde son kez olmak üzere 15/02/2016 tarihine kadar ek süre verilmesi uygun bulunmuştur.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

Harun USLU

Bakan a.

Genel Müdür

DAĞITIM:
İstanbul, Doğu Marmara, Batı Marmara, Ege,
Doğu Akdeniz, Orta Akdeniz, Batı Akdeniz,
Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Uludağ GTBM’ne