Tarımda kullanılan organik v.b. ürünlerin üretimi ithalatı, ihracatı ve piyasaya arzına dair yonetmelik29 Mart 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28956

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

TARIMDA KULLANILAN ORGANİK, ORGANOMİNERAL GÜBRELER VE

TOPRAK DÜZENLEYİCİLER İLE MİKROBİYAL, ENZİİÇERİKLİ VE

ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLERİÜRETİMİİTHALATI,

İHRACATI VE PİYASAYA ARZINA DAİR YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin amacı, toprakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik yapısının iyileştirilmesi, bitkisel üretimde verimliliğin artırılması, insan sağlığının korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, organik,organomineral gübreler ve toprak düzenleyiciler ile mikrobiyal, enzim içerikli ve diğer ürünlerin kullanımınıyaygınlaştırmak, tanımlamak, bunlara ait analiz metotlarını belirlemek ve bu ürünlerin ithali, ihracıüretimi, piyasaya arzı ile kayıt altına alınmasına ilişkin uyulması gereken usul ve esaslar ile bu usul ve esaslara uyulmaması halinde uygulanacak olan yaptırımları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2  (1) Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen şartları karşılayan ürünler ile 18/8/2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik eki  Ek-1de yer alan ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3  (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4  (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Ağır metal: Bakır (Cu), Kadmiyum (Cd), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Çinko (Zn), Civa (Hg) ve Krom (Cr) gibi toprağa verildiğinde uzun yıllar topraktaki mevcudiyetini koruyan, toprak kirliliği yaratarak çevreyi kirleten veya insan ve hayvanların bünyesinde birikim yapmak sureti ile sağlığı olumsuz yönde etkileyen elementleri,

b) Analiz kuruluşları: Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak üretilerek veya ithal edilerek piyasaya arz edilen ürünlere ait piyasa ve şikayet denetimlerinde alınacak numunelerin analiz ve deneylerini yapacak,29/3/2014 tarihli ve 28956 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği gereğince, her yıl Bakanlıkça yayımlanan Tebliğde belirtilen kamu kurum ve kuruluşları ile özel veya tüzel kişiliği haizlaboratuvarları,

c) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

ç) Bitki besin maddesi (BBM): Bitkilerin beslenmesi için gerekli olan azot, fosfor ve potasyum gibi birincil, kalsiyum, magnezyum, kükürt ve sodyum gibi ikincil, demir, çinko, bakır, mangan, bor, molibden ve kobalt gibi üçüncül veya iz olan elementlerini,

d) Deneme raporlarıÜrünün verimliliğüzerine yapılmış araştırma sonuçlarını,

e) Enzim katkılı ürünler: Bitki bünyesinde yer alan, proteinler, karbonhidratlar ile yağları en küçük birimlerine kadar parçalayan biyokatalizörleri de içeren ürünleri,

f) İl müdürlüğüİl Gıda, Tarım ve Hayvancılık müdürlüğünü,

g) Mikrobiyal gübre: Bitki için gerekli olan bitki besin maddelerinin sağlanmasında rol oynayan canlımikroorganizmaların ticari formülasyonlarını,

ğ) Organik azot: Kimyasal yöntemlerle üretilen organik azot dışında, bitkisel veya hayvansal menşeli ürünlerde organik yapıya kovalent (organik) bağlarla bağlı olan azotu,

h) Organik kaynaklı diğer ürünler: Gübreler hariç organik madde içeren ürünleri,

ı) Organik karbon: Organik maddenin karbon cinsinden ifadesini,

i) Organik gübre: Bitki besin maddelerini bünyesinde organik bileşikler halinde bulunduran, asıl amacı toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltmek suretiyle bitki besin maddelerinin alımını kolaylaştıran, bitkinin kendisinin ya da artık ve atıklarından hazırlanan ürünleri ile yan ürünlerinin işlenmesi sonucu elde edilen ürünleri,

j) Organik madde: Kuru yakma veya sıvı yakma sonucu kaybolan muhtevayı,

k) Organomineral gübreler: Organik muhtevanın bir veya birden fazla birincil, ikincil veya mikro bitki besin maddeleri ile reaksiyonu veya karışımı sonucu elde edilen ürünleri,

l) Referans kuruluşları: Analiz kuruluşları tarafından yapılan analizlere itiraz edilmesi halinde, hakem olarak görev yapacak laboratuvarları,

m) Toprak düzenleyici: Asıl amacı toprağın fiziksel veya kimyasal yapısını iyileştirmek olan organik veya mineral yapıda olan maddeleri,

n) Üretim prosesiÜretimde kullanılan hammaddeleri ve üretim yöntemini,

o) Yetkili Komisyon: Bu Yönetmelik kapsamında yurt içinde üretim yapacak firmalarıüretim izinlerinin değerlendirilmesinde ayrıca gerek duyulması halinde ithal edilecek veya üretimi yurt içinde gerçekleştirilecek ürünlerin tescil müracaatlarının değerlendirilmesinde görev alacak Komisyonu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Genel Esaslar

Ağır metal sınırları

MADDE 5  (1) Çevre, insan ve hayvan sağlığını korumak amacı ile bu Yönetmelikte ifade edilen ürünlerdeki ağır metal oranları mg/kg (ppm) cinsinden aşağıdaki değerleri geçemez.

Kadmiyum

Cd

3

Bakır

Cu

450

Nikel

Ni

120

Kurşun

Pb

150

Çinko

Zn

1100

Civa

Hg

5

Krom

Cr

350

Kalay

Sn

10

(2) Sadece hayvansal orijinli organik gübrelerin üretiminde kullanılan hammaddelerde ve mamul ürünlerde kalay aranır.

(3) Organomineral Gübrelerde; fosfor eklenmişse kadmiyum aranmaz, Organomineral Gübrelerde iz element olarak çinko ve bakır beyan edilmişse ağır metal olarak değerlendirilmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yetkili  Komisyon ve İzinler

Yetkili Komisyon

MADDE 6  (1)  Yetkili Komisyon, Bitki Besleme ve Teknoloji Geliştirme Daire Başkanı Başkanlığında, ilgili dairede konu sorumlusu teknik elemanlar, Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümüİlgili Fakültelerin Biyoloji/Kimya Ana Bilim Dalları, Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüÇevre veŞehircilik Bakanlığı ve Türk Standardları Enstitüsü (TSE)den birer uzman ile ihtiyaç duyulacak konularda diğer kurum ve kuruluşlardan davet edilecek uzmanlardan oluşur. Yetkili Komisyon, en az beş üye ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşitliği halinde,  Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmışsayılır.

(2) Yetkili Komisyon; bu Yönetmelik kapsamında yurt içinde üretim yapacak firmalarıüretim izinlerini değerlendirmek, gerekli görüldüğü hallerde bu Yönetmelik eklerinde yer alan, ithal edilecek veya piyasaya arz edilecekürünleri görüşmek, ayrıca mikrobiyal ürünlerin ithalatı ve piyasaya arzı ile Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasınaİlişkin Yönetmelik Ek-1inde yer alan ürünleri değerlendirmek esası üzerine toplanır.

Üretim izni

MADDE 7  (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hayvansal menşeli ürünler hariçürünleri üreterek piyasaya arz edecek firmalar, aşağıdaki belgelerle birlikte Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü (BÜGEM)e müracaat eder.

a) Ek-9 da yer alan Organik Gübre Üretim İzni Müracaat Formu,

b) Üretim prosesi,

c) Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca düzenlenen kapasite raporunun firma tarafından onaylı sureti, Sanayi ve/veya Ticaret Odasınca kapasite raporunun düzenlenememesi halinde Ek-7de yer alan ilgili il müdürlüğünce düzenlenen rapor,

ç) Sağlık Bakanlığı, Mülki İdare Amirliği veya Belediye Başkanlıklarınca düzenlenen Gayri Sıhhi Müessese Açma Ruhsatı Belgesinin veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) belgesinin veya ÇED gerekli değildir belgesinin veya  3/10/2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmî Gazetede yayımlananÇevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamı dışında kaldığını belirten yazı veya belge, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) tarafından düzenlenen yazı veya belge veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalar için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen iznin aslı veya  onaylı sureti,

d) Ürüne ait analiz sertifikası,

e) Ek-8de yer alan, üretim tesisine il müdürlüğünce mahallinde yapılan inceleme sonunda düzenlenen uygunluk raporu,

f) Mikrobiyal gübreler için, GKGM tarafından uygulamaya konulan 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı ResmîGazetede yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almadığına dair GKGMden alınacak yazı,

g) Mikrobiyal ürünler için ülke topraklarının uygunluğu ve verime etkisi amaçlı deneme raporları,

(2) Birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen yurt içinde yapılacak deneme;

1) Ürünüçalıştığı toprak pHsi, toprak sıcaklığı ve toprak yapısını,

2) Depolama şartları ve süresini,

3) Yurt içi denemenin uygulanacağı uygun toprak besin maddesi içeriğini,

4) Ürünün, uygulandığı bitkiler üzerindeki verime etkisini,

5) Yapraktan uygulanması durumunda buna ait patojen testi dahil uygulanabilirlik raporunu

kapsamalıdır.

ğMikrobiyal ürünler dışında kalan ürünler için varsa, ürünün kullanım zamanı, uygulama dozlarıkültivasyonişlemleri ve toprak işleme yöntemlerini içeren, ürünün verimliliğüzerine yapılmış denemeler, çalışmalar, testler ve uygulama süresince edinilen deneyimlere ilişkin belgeler.

(3) Üretim iznine müracaat eden firmalarıüretim tesisleri gerekli görüldüğünde yerinde incelenir.

(4) Bu Yönetmelik ve eklerinde belirtilen şartlara uygun olarak üretilen/üretilecek ürünlere ait belgeler değerlendirilmek üzere Yetkili Komisyona sunulur. Yetkili Komisyonun kararı doğrultusunda, BÜGEM tarafındanüretim izni verilir.

(5) Firmalara düzenlenen üretim izinleri, firmanın ticaret sicil numarası aynı kalmak şartı ile adres değişikliği ve/veya unvan değişikliği durumunda Yetkili Komisyon kararına gerek kalmadan, BÜGEM tarafından yeniden düzenlenir.

İthalat izni

MADDE 8  (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan hayvansal menşeli ürünler dışında kalan ürünlere, ithalat izni düzenlenebilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte BÜGEMe müracaat edilir.

a) Ek-10da yer alan Organik Gübre İthalat İzni Müracaat Formu,

b) Proforma fatura,

c) Ağır metal analizini de içerecek şekilde düzenlenmiş son altı aya ait analiz raporunun aslı veya firma tarafından onaylı sureti ile Türkçe tercümesi,

çÜretim prosesinin aslı veya firma tarafından onaylı sureti ile Türkçe tercümesi,

d) Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik eki Ek-1inde yer alan ürünlerin ithalatısırasında ithalatın yapıldığı ülkece düzenlenmiş ihracat sertifikası” veya ithalatın yapıldığı ülkenin yetkili kontrol ve sertifikasyon kuruluşunca düzenlenmiş sertifika,

e) Mikrobiyal gübreler için, GKGM tarafından uygulamaya konulan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almadığına dair GKGMden alınacak yazı,

f) Mikrobiyal ürünler için ülke topraklarının uygunluğu ve verime etkisi amaçlı deneme raporları.

(2) Birinci fıkranın (f) bendinde belirtilen yurt içinde yapılacak deneme;

1) Ürünüçalıştığı toprak pHsi, toprak sıcaklığı ve toprak yapısını,

2) Depolama şartları ve süresini,

3) Yurt içi denemenin uygulanacağı uygun toprak besin maddesi içeriğini,

4) Ürünün, uygulandığı bitkiler üzerindeki verime etkisini,

5) Yapraktan uygulanması durumunda buna ait patojen testi dahil uygulanabilirlik raporunu

kapsamalıdır.

(3) Mikrobiyal gübrelerin numune ithalatında öncelikle, yurt içinde ülke topraklarına uygunluğu ve verime etkisi amacıyla deneme için ithalat izni düzenlenir. BÜGEMce mikrobiyal gübre için düzenlenen numune ithalat ön izin belgesi; ithalatın yapıldığı gümrük idaresine ve ithalatçı firmaya gönderilir.

(4) Mikrobiyal gübrenin numune ithali, resmi araştırma kuruluşları veya üniversitelerin ilgili bölümleri tarafından öngörülen miktar üzerinden yapılır ve tamamı deneme yapacak kurum/kuruluşa teslim edilerek teslim edildiğine dair yazı BÜGEMe ibraz edilir. Yetkili Komisyon tarafından uygun görülmesi halinde BÜGEMce ithalatön izin belgesi düzenlenir, düzenlenen ithalat ön izin belgesi; ithalatçı firmaya, ithalatın yapıldığı ildeki il müdürlüğüne, gümrük idaresine, TSEye ve nihai izin için GKGMne gönderilir. GKGMnce alınan numunelerden bir tanesi bu Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü amacıyla TSEye gönderilir. TSE tarafından yapılan analiz sonuçları, nihai izin aşamasında değerlendirilmek üzere GKGMne gönderilir.

(5) BÜGEMce düzenlenen ithalat ön izin belgesi; ithalatçı firmaya, ithalatın yapıldığı ildeki il müdürlüğüne ve gümrük idaresine, bu Yönetmeliğe uygunluğunun kontrolü amacıyla TSEye gönderilir. TSEce numune alınır. Alınan numunenin, temsil ettiğürünün bu Yönetmelik kriterlerine uygunluğunun denetimi için gerekli analizleri TSE yapar ve/veya yaptırır. Analiz sonuçlarının bu Yönetmelik kriterlerine uygun bulunması halinde TSE tarafından ithalatına nihai izin verilir. TSE analiz sonuçlarının birer örneği firmaya gönderilir. Ancak ürün tescil belgesine sahip ise, TSEce numune alınır ve ithalatına nihai izin verilir. İzne müteakip analizi yapılır sonucunun bir örneği TSEce firmaya gönderilir.

(6) İthal edilecek ürünün TSEce yapılan analizleri sonucunda uygun bulunmaması durumunda ithalatçı firmaonbeş gün içerisinde analiz sonucuna itiraz edebilir. TSE, firma tarafından önerilen uzmanla birlikte analizleri müştereken yenilemekle mükelleftir. Yapılan bu analiz nihai olup sonuçlarına itiraz edilemez.

(7) İthalatçı firma, gümrük idaresiyle elektronik ortamda veri ve belge paylaşımı sağlayıncaya kadar, ithal tarihinden itibaren ithalatı tamamlanan miktara ait gümrük beyannamesinin bir suretini ithalata müteakip BÜGEMe ve firma merkezinin bulunduğu ildeki il müdürlüğüne ibraz eder.

İhracat ön izni

MADDE 9  (1) Bu Yönetmeliğe uygun olan veya ürünü talep edenin isteği doğrultusunda hazırlanan ve hayvansal menşeli ürünler dışında kalan ürünlere, ihracat ön izni düzenlenebilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikteBÜGEMe müracaat edilir.

a) Ek-11de yer alan Organik Gübre İhracat Öİzni Müracaat Formu,

b) Sipariş mektubunun aslı veya firma tarafından onaylanmış sureti,

c) İhraç edilecek ürün bu Yönetmelik kapsamında düzenlenen tescil belgesine sahip değilse ürüne ait analiz raporunun aslı veya firma tarafından onaylı sureti, tescil belgesine sahip ise tescil belgesinin fotokopisi veya numarası,

çİhraç edilecek ürünün tip ismi, miktarı ve hangi ülkeye ihraç edileceğini, hangi ilden çıkış yapacağını belirtir dilekçe,

d) İhraç edilecek ürün başka firma adına tescil belgesine sahip ise ürünün yurt içinde piyasaya arz edilmeyeceğine dair taahhütname.

(2) BÜGEMce düzenlenen ihracat ön izin belgesi; ihracatçı firmaya, ihracatın yapıldığı ilin il müdürlüğüne ve gümrük idaresine gönderilir.

(3) Gümrük idaresiyle elektronik ortamda veri ve belge paylaşımı sağlayıncaya kadar, ihracatçı firma, ihraçtarihinden itibaren ihracatı tamamlanan miktara ait gümrük beyannamesinin bir suretini BÜGEMe ve firma merkezinin bulunduğu ildeki il müdürlüğüne ibraz eder.

(4) Ürünlerin ihraç edilmesini müteakip herhangi bir sebeple iade edilmesi halinde, ürünlerin bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu aranır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Lisans, Tescil ve Piyasaya Arz

Lisans ve tescil

MADDE 10  (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreterek veya ithal ederek piyasaya arz eden/edecek firmalar, faaliyetlerini belgelemek amacıyla Lisans Belgesi, her bir ürünü için ise piyasaya arz etmeden önce Tescil Belgesi almakla mükelleftirler. Ancak, ithal edildikten sonra piyasaya arz edilmeden üretimde kullanılacakürünlerde tescil belgesi şartı aranmaz.

(2) Hayvansal menşeli ürünleri üreten veya ithal eden firmalara Lisans Belgesi ve Tescil Belgesi düzenlenebilmesi için, firmalar Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (GKGM)nden alınan kayıt belgesinin veya çalışma izni onay belgesinin bir örneğini ibraz ederler.

(3) Lisans belgesi almak için aşağıdaki belgelerle birlikte BÜGEMe müracaat edilir.

a) Ek-12de yer alan lisans belgesi müracaat formu,

b) Kayıtlı olduğu meslek kuruluşundan müracaat tarihi itibari ile son altı ay içerisinde alınmış kayıt belgesinin aslı,

c) Vergi numarası beyanı,

ç) Fason üretimlerde, il müdürlüğünce onaylı fason üretim sözleşmesi,

d) Firmayı temsile yetkili kişilerin imza sirküleri.

(4) Tescil belgesi almak için aşağıdaki belgelerle BÜGEMe müracaat edilir.

a) Ek-14te yer alan tescil belgesi müracaat formu,

b) Ağır metalleri de içerecek şekilde düzenlenmiş analiz raporu,

c) İthal edilen ürünlere tescil belgesi düzenlenmesi aşamasında, TSE tarafından yapılan analize ait belgenin sureti,

çÜretim prosesi,

d) Ek-15te yer alan formata uygun olarak düzenlenmiş iki adet etiket örneği,

e) Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik eki Ek-1de yer alan ürünlere tescil belgesi düzenlenebilmesi için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş sertifika,

f) Mikrobiyal gübreler için resmi araştırma kuruluşları veya yetkilendirilmiş özel kuruluşlar tarafından yapılan yurt içi deneme raporu,

g) Mikrobiyal gübreler için GKGM tarafından uygulamaya konulan 25/3/2011 tarihli ve 27885 sayılı ResmîGazetede yayımlanan Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yer almadığına dair GKGMden alınacak yazı,

ğMikrobiyal ürünler için ülke topraklarının uygunluğu ve verime etkisi amaçlı deneme raporları.

(5) Dördüncü fıkranın (ğ) bendinde belirtilen yurt içinde yapılacak deneme;

1) Ürünüçalıştığı toprak pHsi, toprak sıcaklığı ve toprak yapısını,

2) Depolama şartları ve süresini,

3) Yurt içi denemenin uygulanacağı uygun toprak besin maddesi içeriğini,

4) Ürünün uygulandığı bitkiler üzerindeki verime etkisini,

5) Yapraktan uygulanması durumunda buna ait patojen testi dahil uygulanabilirlik raporunu

kapsamalıdır.

(6) Lisans ve tescil belgeleri, geçerlilik süresi bitimi itibariyle yenilenir. Herhangi bir nedenle faaliyeti son bulan veya faaliyet alanını değiştirenler lisans ve tescil belgelerinin asıllarını Bakanlığa iade etmekle yükümlüdürler.

(7) Lisans ve tescil belgelerinin süresinin bitiminde, yenilenmesi için yukarıda belirtilen belgeler ve lisans/tescil belgelerinin asılları ile birlikte BÜGEMe müracaat edilir.

(8) Lisans ve tescil belgeleri devredilemez, ticari amaçla kullanılamaz ve satılamaz. İsim, adres, faaliyet alanıdeğişen veya son bulanlar otuz gün içinde değişikliğin işlendiği evraklarla birlikte lisans belgesinin yeniden düzenlenmesi için Bakanlığa bildirir. Bildirilmediğinin tespiti halinde lisans ve tescil belgesi iptal edilir.

(9) Lisans ve tescil belgesi iptal edilen, ettirilen veya süresi geçmiş olduğu halde tescil belgesi yenilenmeyen kişilerin piyasaya arz edilmiş ürünlerinin satışına kullanım süresi bitimine kadar izin verilir.

Piyasaya arz

MADDE 11  (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünler, ambalajları açıldığında eski haline dönüşemeyecek şekilde ambalajlanmış olarak piyasaya arz edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 12  (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünler, Ek-17de verilen toleranslar da dikkate alınarak Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği esaslarına göre denetlenir.

Numune alma ve analiz metotları

MADDE 13  (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin analizleri, Ek-18de belirlenen metotlara göre yapılır ve analiz metodu analiz raporunda belirtilir.

(2) Ürünü temsil eden numunelerin alınması ve alınacak numune sayısının belirlenmesi Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliğinde verilen numune alma metotları esasına göre yapılır.

Etiketleme ve işaretleme

MADDE 14  (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin ambalaj veya etiketleri, Ek-15te örneği ve açıklamaları verilen etiket ve işaretlemelere uygun olarak yapılır.

Verilerin bildirilmesi

MADDE 15  (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan ürünleri üreterek veya ithal ederek piyasaya arz eden kişi ve kuruluşlar, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar dahilinde tedarik, satış ve stok miktarlarını içeren bilgileri istatistiki veri tabanı oluşturmak üzere Bakanlığa gönderirler.

Organik tarım kapsamında değerlendirilen ürünler

MADDE 16  (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer almayan ancak, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasınaİlişkin Yönetmelik Ek-1de yer alan ürünler, Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereklerini de yerine getirmek kaydıyla, Yetkili Komisyon tarafından değerlendirilerek bu Yönetmelik esaslarına göre belgelendirilir.

İthalatı yasaklı ürünler

MADDE 17  (1) Bu Yönetmelik kapsamında yer alan evsel atıklardan elde edilen kompost ithal edilerekpiyasaya  arz edilmez.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 18  (1) 4/6/2010 tarihli ve 27601 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tarımda Kullanılan Organik,Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal,  Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatıve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1  (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce Bakanlıkça düzenlenen tescil belgelerinden, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmayanlar, 4/6/2015 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümlerine uyum sağlar.

Yürürlük

MADDE 19  (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20  (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

 

 

 

 

Ek- 1

ORGANİK GÜBRELER

 

NO

Tip İsmi.

Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait etikette beyan edilmesi istenen EC, pH v.b. diğer bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

Katı Organik Gübre

 

 

 

Bitkisel ve/veya hayvansal kaynaklı materyallerin (dışkı esaslılar hariç) fiziksel ve/veya kimyasal işleme tabi tutulması sonucu elde edilen ürünler.

 

 

-Organik madde en az : % 40

-Maksimum nem : % 20

-Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir.

-10 mm’ lik elekten ürünün % 90’ı geçecektir.

-Bitkisel ürünlerde                    Hidroksiprolin maksimum:%0,5

PH

*

**

 

-Toplam organik madde

-Organik Karbon

-Toplam azot( % 1’i geçer ise) 

-Serbest aminoasitler %2-6 arasında ise beyan edilir.

-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise) 

-Suda çözünür potasyum oksit(K2O) ( % 1’i geçer ise) 

-Maksimum nem

-Üründe kullanılan hammadde tip isminde belirtilecektir.

 

2

 

Amino asit içeren katı organik gübre

Bitkisel ve/veya hayvansal kaynaklı materyallerin (dışkı esaslılar hariç) fiziksel ve/veya kimyasal işleme tabi tutulması sonucu elde edilen ürünler.

 

-Organik madde en az : % 40

-Maksimum nem : % 20

-Serbest amino asit min. %6

-Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir.

-Bitkisel Ürünlerde Hidroksiprolin Maksimum %0,5

PH

*

**

 

-Toplam organik madde

Organik karbon

-Organik azot      

-Serbest aminoasitler

-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise)

-Suda çözünür potasyum oksit(K2O) ( % 1’i geçer ise) 

-Maksimum nem

-Üründe kullanılan hammadde tip isminde belirtilecektir.

3

 Sıvı Organik Gübre

 

 

Bitkisel ve/veya hayvansal kaynaklı (dışkı esaslılar hariç) materyallerin fiziksel ve/veya kimyasal işleme tabi tutulması sonucu elde edilen çözelti ya da süspansiyon haldeki ürün.

 

 

-Organik madde en az : % 15

-Bitkisel Ürünlerde Hidroksiprolin Maksimum %0,5

-Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir.

 

PH

*

**

 

-Toplam organik madde

-Organik karbon

-Toplam azot( % 1’i geçer ise) 

-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise) 

 – Suda çözünür potasyum oksit(K2O) ( % 1’i geçer ise) 

  belirtilebilir.

-Üründe kullanılan hammadde tip isminde belirtilecektir.

4

 

Amino asit içeren sıvı organik gübre

Bitkisel ve/veya hayvansal kaynaklı (dışkı esaslılar hariç) materyallerin fiziksel ve/veya kimyasal işleme tabi tutulması sonucu elde edilen çözelti ya da süspansiyon haldeki ürün.

 

-Organik madde en az : % 15

-Serbest amino asit en az %2

-Bitkisel Ürünlerde Hidroksiprolin Maksimum %0,5

-Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir.

PH

*

**

 

Toplam organik madde

-Organik karbon

-Organik azot      

-Serbest aminoasitler

-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise) 

-Suda çözünür potasyum oksit(K2O) ( % 1’i geçer ise) 

-Üründe kullanılan hammadde tip isminde belirtilecektir.

5

Katı Çiftlik Gübresi

Döşemelerdeki altlıklı veya altlıksız hayvan dışkılarının ihtimarı (olgunlaştırılması/ kompostlaştırılması neminin uzaklaştırılması/ azaltılması) sonucu elde edilen ürün.

-Organik madde en az %   30 

-Toplam azot en az : % 1

-Maksimum nem : % 20

-C/N: 7-25

 

 

PH

*

**

EC (dS/m)

 

-Organik madde,

-Toplam azot

-Maksimum nem

-Suda çözünür potasyum oksit (K2O) ( % 1’i geçer ise)

– C/N

-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise) 

– Toplam (hümik + fulvik) asit    ( % 1’i geçer ise) 

6

Sıvı Çiftlik Gübresi

Katı çiftlik gübresinin suda çözündürülmesiyle veya doğal olarak elde edilen sıvı haldeki ürün.

-Organik madde en az : % 5

-Toplam azot en az : % 1

 

PH

*

**

EC (dS/m)

 

-Organik madde

-Toplam azot

-Suda çözünür potasyum oksit (K2O) ( % 1’i geçer ise)

-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) (% 1’i geçer ise)

– Toplam (hümik + fulvik) asit    ( % 1’i geçer ise) 

7

Kanatlı  Katı Hayvan Gübresi

 

 

 

 

Yarasa Gübresi

Kümes hayvanlarının altlıklı veya altlıksız dışkılarının aerobik kompostlaştırılması ve neminin uzaklaştırılması/ azaltılması sonucu elde edilen ürünler veya diğer kanatlı hayvan dışkılarının doğal ortamlarında ihtimarı (olgunlaşması) veya  aerobik kompostlaştırılması ve neminin uzaklaştırılması/azaltılması sonucu elde edilen ürünler.

-Organik madde en az : % 30

-Maksimum nem : %20

– CaCO3 (kireç)(yarasa gübresi hariç);

-EC(dS/m)(yarasa gübreleri hariç)

 

Ph

*

**

EC (dS/m)

(EC 10 dS/m geçenler için tuza hassas bitkilerde kullanılmamalıdır ifadesi bulunacak. )

 

-Organik madde

-Toplam azot

-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise)

-Suda çözünür potasyum oksit (K2O) (%1’i geçerse)

-Maksimum nem

-EC(dS/m)

-Ürünün kaynağı tip isminde belirtilecektir.

– Toplam (hümik + fulvik) asit    ( % 1’i geçer ise) 

 

8

Kanatlı Sıvı Hayvan Gübresi

 

 

 

 

 

 

Sıvı Yarasa Gübresi

Kanatlı katı hayvan gübresinin suda çözündürülmesiyle elde edilen sıvı haldeki ürün.

 

 

 

 

Öğütülmüş yarasa gübresinin suda çözündürülmesi halindeki ürün

-Organik madde en az : % 15

 

pH

*

**

EC (dS/m)

 

-Organik madde

-Toplam azot

-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) ( % 1’i geçer ise)

-Suda çözünür potasyum oksit    ( % 1’i geçer ise)

 -Ürünün kaynağı tip isminde belirtilecektir.

-Toplam (hümik+fulvik asit        ( %1’i geçer ise) 

*      Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.

**    Hayvansal menşeli hammadde kullanılması halinde 24/12/2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” ve bu Yönetmeliğe dayalı çıkarılan Tebliğ ve Talimatlarda belirtilen kriterler geçerlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek – 2

ORGANOMİNERAL GÜBRELER

A-    Azotlu Organomineral Gübreler

 

NO

Ürünün Tip İsmi.

Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

Azotlu Katı Organomineral Gübre

Azot ihtiva eden kimyasal gübre ile bir veya birden fazla organik gübrenin ve/veya deniz yosunu karışımı veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler.

 

 

-Organik madde en az : % 20

-Toplam azot en az : % 12

-Maksimum nem : % 20

-Azotun formları ve miktarları aşağıdaki şekilde belirtilecektir.

-Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.

-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.

PH

*

**

-EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda)

 

-Organik madde

-Toplam azot

-Azotun formları ve miktarları      ( % 1’i geçer ise)

-Maksimum nem

İsteğe bağlı:

-Alginik asit

-Giberallik asit

-Serbest aminoasitler

( % 1’i geçer ise)

 

2

Azotlu Sıvı Organomineral Gübre

Azot ihtiva eden kimyasal gübre ile bir veya birden fazla organik gübre ve/veya deniz yosununun  karışımı veya reaksiyonu sonucu süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler.

 

 

-Organik madde en az : % 10

-Toplam azot en az : % 8

-Azotun formları belirtilecektir.

-Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.

-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.

PH

*

**

-EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda)

-Organik madde

-Toplam azot

-Azotun formları ve miktarları      ( % 1’i geçer ise)

İsteğe bağlı:

-Alginik asit

-Giberallik asit

-Serbest aminoasitler

 ( % 1’i geçer ise)

 

 

 

 

 

      B-NP’li Organomineral Gübreler

 

NO

Ürünün Tip İsmi.

Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve anabileşenlerine ait bilgiler

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen ilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

NP’li Katı Organomineral Gübre

Azotlu ve fosfatlı kimyasal gübrelerin bir veya birden fazla organik gübre ve/veya deniz yosunu bileşimi veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler.

 

 

-Organik madde en az : % 20

-Toplam ( N+ P2O5 ) en az : % 12

-Toplam azot en az: % 3

-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5)en az : % 5

-Maksimum nem : % 20

-Azotun formları belirtilecektir.

-Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.

-Toplam Fosfor pentaoksit (P2O5)

 -Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5),

 İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.

PH

*

**

-EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda)

 

-Organik madde

-Toplam azot

-Azotun formları ve miktarları(%1’i geçer ise)

-Toplam fosfor pentaoksit(P2O5),

-Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5),

-Maksimum nem

İsteğe bağlı:

-Alginik asit

-Giberallik asit

-Serbest aminoasitler               ( % 1’i geçer ise)

2

NP’li Sıvı Organomineral Gübre

Azotlu ve fosfatlı kimyasal gübrelerin  bir veya birden fazla organik gübre ve/veya deniz yosunu bileşiminden, süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler.

 

-Organik madde en az : % 10

-Toplam ( N+ P2O5 ) en az : % 10

-Toplam azot en az % 3

-Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)en az % 4

-Azotun formları belirtilecektir.

-Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.

-Toplam Fosfor pentaoksit (P2O5)

 -Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5),

-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.

PH

*

**

-EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda)

 

-Organik madde

-Toplam azot

-Azotun formları ve miktarları(%1’i geçer ise)

-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5)

Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5)

İsteğe bağlı:

-Alginik asit

-Giberallik asit

-Serbest aminoasitler               ( % 1’i geçer ise)

 

 

  C-NK’lı Organomineral gübreler

 

NO

Ürünün Tip İsmi.

Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

NK’ lı Katı Organomineral Gübre

Azotlu ve potasyumlu (potasyum hidroksit ve potasyum klorür hariç) kimyasal gübrelerin bir veya birden fazla organik gübre ve/veya deniz yosunu bileşimi veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler.

 

 

-Organik madde en az : % 20

-Toplam ( N+K2O) en az :% 12

-Toplam azot en az % 3

-Suda Çözünür potasyum oksit(K2O) en az    % 5

-Maksimum nem : % 20

-Azotun formları belirtilecektir.

-Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.

-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.

PH

*

**

-EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda)

-Organik madde

-Toplam azot

-Azotun formları ve miktarları(% 1’i geçer ise)

-Suda çözünür potasyum oksit (K2O)

-Maksimum nem

İsteğe bağlı:

-Alginik asit

-Giberallik asit

-Serbest aminoasitler                 ( % 1’i geçer ise)

2

NK’ lı Sıvı Organomineral Gübre

Azotlu ve potasyumlu (potasyum hidroksit ve potasyum klorür hariç) kimyasal gübrelerin bir veya birden fazla organik gübre  ve/veya deniz yosunu bileşiminden, süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler.

 

-Organik madde en az : % 10

-Toplam ( N+ K2O) en az :% 10

-Toplam azot en az % 3

-Suda Çözünür potasyum oksit(K2O)en az %4

-Azotun formları belirtilecektir.

-Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.

-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.

PH

*

**

-EC (dS/m)

(Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda) 

 

-Organik madde

-Toplam azot

-Azotun formları ve miktarları( % 1’i geçer ise)

-Suda çözünür potasyum oksit (K2O)

İsteğe bağlı:

-Alginik asit

-Giberallik asit

-Serbest aminoasitler                ( % 1’i geçer ise)

 

 

 

 

 

D-NPK’lı Organomineral Gübreler

 

NO

Ürünün Tip İsmi.

Organomineral ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

NPK’ lı Katı Organomineral Gübre

Azotlu, fosforlu ve potasyumlu (potasyum hidroksit ve potasyum klorür hariç) kimyasal gübrelerin bir veya birden fazla organik gübre ve/veya deniz yosunu bileşimi veya reaksiyonu sonucu elde edilen ürünler.

 

-Organik madde en az : % 20

-Toplam ( N+ P2O5 +K2O) en az :% 15

-Toplam azot en az % 3

-Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)en az % 5

-Suda Çözünür potasyum oksit(K2O) en az % 5

-Maksimum nem : % 20

-Azotun formları belirtilecektir.

-Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.

-Toplam Fosfor pentaoksit (P2O5)

 -Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5),

-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.

PH

*

**

 -EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda)

 

-Organik madde

-Toplam azot

-Azotun formları ve miktarları( % 1’i geçer ise)

-Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)

-Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5)

-Suda çözünür potasyum oksit(K2O)

-Maksimum nem

İsteğe bağlı:

-Alginik asit

-Giberallik asit

-Serbest aminoasitler                    ( % 1’i geçer ise)

2

NPK’ lı Sıvı Organomineral Gübre

Azotlu, fosforlu ve potasyumlu (potasyum hidroksit ve potasyum klorür hariç) kimyasal gübrelerin bir veya birden fazla organik gübre ve/veya deniz yosunu bileşiminden, süspansiyon veya solüsyon olarak elde edilen ürünler.

 

-Organik madde en az : % 10

-Toplam ( N+ P2O5 +K2O) en az :% 12

-Toplam azot en az % 2

-Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)en az % 3

 – Suda çözünür potasyum oksit(K2O) en az % 3

 –  Azotun formları belirtilecektir.

-Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.

– Toplam Fosfor pentaoksit (P2O5)

– Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5),

-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.

PH

*

**

-EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda)

 

-Organik madde

-Toplam azot

-Azotun formları ve miktarları     ( % 1’i geçer ise)

-Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)

-Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5)

-Suda çözünür potasyum oksit(K2O)

İsteğe bağlı:

-Alginik asit

-Giberallik asit

-Serbest aminoasitler                    ( % 1’i geçer ise)

3

Leonardit kaynaklı

Organomineral Gübre

 

 Organik madde kaynağı olarak organik gübre  ve/veya Leonardit/Potasyum Humat

ile kimyasal gübrelerin karışımından elde edilen katı Organomineral Gübre 

-Organik madde en az % 10

-Üçlü gübreler (N P K) toplamı en az : % 15

-İkili gübreler (NP, NK, PK) toplamı en az : % 12

-Tekli gübreler : (N) en az: % 10

-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) en az : % 10

-Suda Çözünür potasyum oksit (K2O) en az % 10

-Azotun form ve miktarları belirtilecektir.

-Nitrat azotu, Amonyum azotu, Üre azotu.

– Toplam Fosfor pentaoksit (P2O5),    

– Suda çözünür Fosfor pentaoksit (P2O5),

-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.

PH

*

**

-Toplam organik madde

– Toplam azot

-Azotun formları ve miktarları

-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5)

-Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5)

-Suda çözünür potasyum oksit(K2O)

– Toplam(Hümik+Fulvik) Asit En Az %5

-Maksimum nem

 

4

İkincil ve/veya İz Element Katkılı Katı Organomineral Gübre

Organik madde kaynağı olarak organik gübre ve/veya Leonardit/Potasyum Humat

İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin katılması ile elde edilen  gübreler

-Organik madde en az : % 20

-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.

 

PH

*

**

-EC (dS/m) (Organik madde kaynağı olarak hayvansal materyallerin kullanılması durumunda)

-Organik madde

-Leonardit kullanılması durumunda Toplam

(Hümik +Fülvik) asit

-Serbest aminoasitler                  (% 1’i geçer ise)

-Varsa Şelatlama  maddeleri

-Maksimum nem

Kullanılan hammaddeye göre tip adı belirlenir

*      Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.

**    Hayvansal menşeli hammadde kullanılması halinde 24/12/2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” ve bu Yönetmeliğe dayalı çıkarılan Tebliğ ve Talimatlarda belirtilen kriterler geçerlidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek –3

ORGANİK KAYNAKLI DİĞER ÜRÜNLER

 

NO

Ürünün Tip İsmi.

Ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin

maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait EC,

pH ve diğer

istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

Kaplama veya Karışım NPK (tekli, ikili veya üçlü karışım)  ürünler

Kaplama veya karışım  materyali olarak (Fosil Esaslı Organik materyaller) katı hümik asitler ile humuslaşma derecesi uygun olan torf ve turba yataklarından elde edilen organik ürünlere, organik yapıştırıcı ilave edilerek 50-90 derece sıcaklıkta, mikronize edilen organik hammaddenin, inorganik gübrelere püskürtülerek kaplanması veya karışım sonucu elde edilen ürünler. 

-Organik madde en az: % 10

-Üçlü gübreler (N P K) toplamı en az : % 30

-İkili gübreler(NP, NK, PK)toplamı en az:% 20

Tekli gübrelerde;

-Toplam azot (N) en az: % 20

-Toplam fosfor pentaoksit (P2O5)en az : % 25

-Suda Çözünür potasyum oksit(K2O)en az %25

-Azotun form ve miktarları belirtilecektir.

-Fosfor pentaoksit (P2O5) çözünürlüğü ve miktarı belirtilecektir.

-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.

 

PH

*

-Toplam organik madde

-Toplam(Hümik+Fulvik)Asit

Üründe bulunması halinde;

– Toplam azot

-Azotun formları ve miktarları

-Toplam fosfor pentaoksit(P2O5)

-Suda Çözünür fosfor pentaoksit (P2O5)

-Suda çözünür potasyum oksit(K2O)

 

2

Vinas Ekstresi

Şeker üretiminden arta kalan melasın, maya ve alkol üretiminden arta kalan katı haldeki ürün

-Organik madde en az : % 5

-Suda Çözünür potasyum oksit(K2O)en az:%20

-Maksimum nem : % 20

 

pH

*

-Organik madde

-Toplam Azot( % 1 i geçerse)

-Toplam MgO (% 1 i geçer ise)

-Suda çözünür potasyum oksit

(K2O)

Maksimum nem

3

 

 

Katı Deniz Yosunu

 

Dehidrasyon, dondurma ve ufalanmayı içeren fiziksel veya kimyasal işlemler ile elde edilen katı haldeki ürün

-Organik madde en az: % 30

pH

*

EC (dS/m)

-Organik madde,

-Alginik,

– Suda çözünür potasyum oksit(K2O) (%1 i geçerse)

İsteğe bağlı:

-Giberallik

-Toplam Oksinler

-Toplam Sitokininler

4

Sıvı Deniz Yosunu

Dehidrasyon, dondurma ve ufalanmayı içeren fiziksel veya kimyasal işlemler ile elde edilen katı deniz yosununun suda çözündürülmesi sonucu elde edilen sıvı haldeki ürün.

-Organik madde en az :%5

  

PH

*

EC (dS/m)

-Organik madde

– Suda çözünür potasyumoksit

(K2O) (%1 i geçerse)

 -Alginik asit

İsteğe bağlı:

-Giberallik asit

-Toplam Oksinler

-Toplam Sitokininler

5

 

Sıvı Haldeki Hümik Asit

 

veya

 

 

Sıvı Fulvik Asit

 

Katı Haldeki işlenmiş doğal leonardit’in potasyum hidroksit ile çözündürülmesi veya süspanse edilmesi ile elde edilen ürün.

 

Katı Haldeki işlenmiş doğal Leonardit’in potasyum hidroksit ile çözündürülmesi  ve asit ile işleme tabi  tutularak elde edilen üründür.

-Toplam (hümik + fulvik) asit en az : % 12

-Maksimum Sodyum (Na) miktarı : % 3

 

-İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.

-Yapraktan uygulanabilir.

 

PH

*

 

– Organik madde

– Toplam (hümik + fulvik) asit

– Fulvik Asit (Fulvik Asit olması halinde)

– Toplam azot ( % 1’i geçerse)

– Suda çözünür potasyum oksit(K2O)

6

Potasyum  Humat

 

 

veya

 

 

 

Fulvik Asit

Yüksek oranda humik+fulvik asit içeren ve sıvı haldeki humik asit tuzunun granilizasyonu ile elde edilen ürün

 

Katı Haldeki işlenmiş doğal Leonardit’in potasyum hidroksit ile çözündürülmesi  ve asit ile işleme tabi  tutularak elde edilen üründür.

-Toplam (hümik + fulvik) asit en az : % 65

-Maksimum nem :% 20

 

-Yapraktan uygulanabilir.

PH

*

 

 

– Organik madde

-Toplam (hümik+ fulvik) asit

– Fulvik Asit ( Fulvik Asit olması halinde)

– Maksimum nem

– Toplam azot ( % 1’i geçerse)

– Suda çözünür potasyum oksit(K2O)

 

7

Fermantasyon Sonucu Elde Edilen Organik Gübre

 Bitkisel atıklar ve Organik Kaynaklı Evsel atıkların, ve/veya Hayvan dışkılarının tekli veya karışımlarından biogaz üretimi sonucu elde edilen ürün.

-Organik madde en az: % 15

-Üründe kullanılan hammaddeler proses de belirtilecektir.

 

PH

*

**

EC (dS/m)

– Organik madde

-Toplam azot (% 1’i geçerse)

-Toplam (hümik+ fulvik) asit (%2’yi geçer ise)

-Serbest aminoasitler (%2’yi geçer ise)

– Suda çözünür potasyum oksit(K2O) (% 1’i geçerse)

– Toplam fosfor pentaoksit (P2O5) (% 1’i geçerse) 

 

 * Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.

** Hayvansal menşeli hammadde kullanılması halinde 24/12/2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İnsan Tüketimi Amacıyla Kullanılmayan Hayvansal Yan Ürünler Yönetmeliği” ve bu Yönetmeliğe dayalı çıkarılan Tebliğ ve Talimatlarda belirtilen kriterler geçerlidir.

 

Ek – 4

TOPRAK DÜZENLEYİCİLER

      A-Organik Toprak Düzenleyiciler   

 

NO

Ürünün Tip İsmi.

Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

 Kompost

 Organik kaynaklı evsel ve/veya endüstriyel kaynaklı atıkların aerobik veya anaerobik parçalanması sonucu elde edilen ürün. İçinde cam, cüruf, metal, plastik, lastik deri gibi seçilebilir maddelerin toplamı, ağırlığın % 2 sini geçemez

-Organik madde en az : % 35

-Maksimum nem : % 30

-10 mm’lik elekten ürünün % 90’ı geçecektir.

 – C/N : 10- 30

Patojenler

-Toplam Bakteri:1×103 kob/g veya kob/ml

-Enterobactericea grubu bakteriler : < 3cfu/ml

-Mycobacterium spp.: Yok (25 g veya ml)

-Toplam maya ve küf : 1<104 kob/gr-ml

-Salmonella spp : Yok (25 g veya ml)

-Staphylococcus aureus: Yok (25 g veya ml)

– Bacillus cereus: Yok (25 g veya ml)

– Bacillus anthracis: Yok (25 g veya ml)

-Clostridium spp: <2 kob/g  veya kob/ml

– Clostridium perfiringens:Yok

-Listeria spp: Yok

-Staphylococcal Enterotoksin: Yok

-E.coli:Yok

– E.coli: 0157 Yok

-Plastik madde ya da diğer mevcut muhtemelen geri dönüşümü olmayan madde parçacıklarının büyüklüğü 10 mm’yi geçmeyecektir.

Üründe kullanılan hammadde kaynağı belirtilecektir.

Kuru maddedeki Arsenik miktarı 20 mg/kg ı geçemez.

PH

*

EC (dS/m) değeri en fazla: 10

-Toplam organik madde

– Maksimum nem

-Toplam azot ( % 1’i geçerse)

-Toplam  fosfor pentaoksit(P2O5) (% 1’i geçerse)

-Suda çözünür potasyum oksit(K2O) (% 1’i geçerse)

– C/N

2

Leonardit

Eski çağlardan kalma bitki ve hayvan kalıntılarının göl ve bataklık ortamlarda tortulaşması sonucu oluşan basınç, sıcaklık ve anaerobik koşullarda materyalin bozunması ve humifikasyonu sonucu tabakalaşmış organik killi sedimanter kayaçtır.

-Toplam (hümik + fulvik) asit en az : % 40

– CaCO3  maksimum: % 8

 

-Maksimum nem : % 35

 

PH

*

– Organik madde

– Toplam (hümik + fulvik) asit

– Maksimum nem

 

 

 

 

B-Mineral Toprak Düzenleyiciler

NO

Ürünün Tip İsmi.

Mineral ürünün elde ediliş şekli ve ana

bileşenlerine ait bilgiler

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

 Tarım Kireci

Kireç Taşı:

Tabii olarak bulunan Kalsitin öğütülmesi ile elde edilen ürün.

 

-Kalsiyum karbonat (CaCO3)  en az:% 90

-Tane Büyüklüğü en fazla 2 mm olmalıdır.

-Mineral analizi

 

 

* pH

Toplam CaCO3(Kireç Taşı için)

-Toplam CaO(Sönmemiş Kireç için)

– Toplam  Ca(OH)2(Sönmüş Kireç için)

-Ürünün kimyasal formülü ve Türkçe okunuşu

-Nötrleştirme gücü (CaCO3eşdeğeri)

-Tane büyüklüğü

– Nem ± 1

-“Toprak Asitliğini Gidermek Amacıyla Kullanılır” ibaresi

 

Sönmemiş Kireç: Kireç taşını ısıl işleme tabi tutarak elde edilen ürün.

 

-Kalsiyum Oksit (CaO) en az:%50

-Mineral analizi

 

 

Sönmüş Tarım Kireci:

Yanmış kirecin suyla muamelesi sonucunda elde edilen ürün.

 

 

-Kalsiyum hidroksit Ca(OH)2: En az %60

-Mineral analizi

 

2

 Jips

Alkali topraklarda sodyum ıslahı amacıyla kullanılan kalsiyum sülfat  içeren buharlaşmayla çökelmiş doğal ürün.

-Kalsiyum Oksit en az:%25

-Kükürt trioksit en az: %35

-Mineral analizi

 

*

-Toplam CaO

-Toplam SO3

-Tane büyüklüğü

– Nem ± 1

-“Alkali Topraklarda Sodyum Islahı İçin Kullanılır” ibaresi

3

Magnezyum Kalsiyum Karbonat

(Dolomit)

Ana bileşkesi olarak magnezyumlu kalsiyum karbonat içeren ve toprağı nemli, havadar ve geçirgen tutan doğal ürün

-Kalsiyum Oksit CaO en az : % 25

-Magnezyum Oksit MgO en az :% 15

-Tane Büyüklüğü: %80< 200 mikron

-Pelet veya granül ticari formülasyonlar kullanılabilir.

-Mineral analizi

*

Toplam CaO

-Toplam MgO

-Tane büyüklüğü

– Nem ± 1

-“Toprak Asitliğini Gidermek Amacıyla Kullanılır” ibaresi

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                     

4

 

 

 

KLİNOPTİLOLİT

 

 

Ana bileşkesi Sodyum, kalsiyum, potasyum ve alüminasilikat olan bir mineraldir. Su absorblama kapasitesi yüksek olduğundan toprağı nemli, havadar ve geçirgen tutan ve içeriğinde eriyonit minerali bulundurmayan mineral.

 

 

 

 

-Klinoptilolit oranı en az: %75

-Mineral analizi

 

 

 

 

 

 

 

 

pH

*

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tane büyüklüğü

– Porozite

-Toplam Sodyum (Na)

– Toplam K

– Ağır (killi) Bünyeli Toprakların Islahında ve Çeşitli Yetiştirme Ortamlarında Kullanılır.

– Nem ±1

-Kullanımda dikkat edilecek hususlar eklenecek.

5

Vermikulit

Ana bileşkesi mikalı kil minerali olan Demir-Magnezyum alümina silikattır. Su absorblama kapasitesi yüksek olduğundan toprağı nemli ve havadar ve geçirgen tutar.

-Porozite en az : % 40

 

pH

*

-Tane büyüklüğü

-Porozite

–  Nem ±1

 

6

Diatomit ( Diatom toprağı)

Tek hücreli canlıların ve mikroorganizmaların tatlı su göllerinde çökelmesi ve yataklanması sonucu oluşan  kayaç.

-Porozite: en az : % 40

-Silisyum Dioksit SiO2 en az: % 40

-Mineral analizi

pH

*

-Porozite

-Toplam SiO2

–   Nem ±1

-Asit bünyeli topraklarda kullanımı tercih edilir.

7

Sünger taşı (Pomza) /Perlit

Volkanik küllerin göl ve deniz ortamında çökelmesi ve yataklanması sonucu oluşan bir kayaçtır.

-Porozite en az : % 40

-Silisyum Dioksit SiO2 en az :% 50

-Alüminyum Oksit  AL2O3 en az : % 10

-Mineral analizi

 

*

-Toplam SiO2

-Toplam Al2O3

-Tane büyüklüğü

-Porozite

– Nem ±1

-Ağır (killi) Bünyeli Toprakların Islahında Kullanılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C-Organik +  Mineral Toprak Düzenleyiciler  

 

NO

Ürünün Tip İsmi.

Organik + mineral ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler

Ürünün hammadde muhtevası ve diğer kriterler

 

Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

Karışım Toprak Düzenleyicisi  (Doğal)

Organik toprak düzenleyicisi ürün/ürünlerle mineral toprak düzenleyicisi ürün/ürünlerle karışımı

Not: Toprak pH’sını düzenlemek amacı ile elementel kükürt katılmasına izin verilir.

-Organik Madde En Az: % 5

-Maksimum nem : % 20

-Toplam SO3

-Suda çözünür SO3

-5 mm’lik elekten ürünün % 90’ı geçecektir.

-Üründe kullanılan hammadde kaynağı belirtilecektir.

 

 

PH

*

-Toplam organik madde

-Toplam SO3

-Suda çözünür (farkı beyan edilir) SO3

-Toplam (hümik+fulvik) asit               (%1 i geçerse)

– Maksimum nem

-Suda çözünür potasyum oksit(K2O)   (% 1’i geçerse)

2

Karışım Toprak Düzenleyicisi

Şeker Sanayiinde prosesten kaynaklanan organik+mineral karışımı ürün

-Organik Madde En Az: % 10

-Kalsiyum karbonat (CaCO3)  en az:% 60

-Maksimum nem : % 20

 

PH

*

-Toplam organik madde

-Kalsiyum karbonat (CaCO3

– Maksimum nem

-Toplam azot ( % 1’i geçerse)

-Toplam fosforpentaoksit (P2O5)

(% 1’i geçerse)

-Suda çözünür potasyumoksit (K2O)   (% 1’i geçerse)

*      Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.


Ek – 5

MİKROBİYAL GÜBRE

 

 NO

Ürünün Tip İsmi.

Mikrobiyal gübrenin tanımı.

Ürünün içeriği

Ürüne ait pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

 

 

 

 

Mikroorganizma içeren gübre

 

Bitkilerin büyüme ve gelişmeleri ile ilgili hayati faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan besin elementlerinin sağlanmasında rol oynayan mikroorganizmaların ticari formülasyonlarıdır.

 

-Bakteriler, algler ve/veya funguslardan oluşur.

 

Bakteriler için: 

Canlı organizma sayısı (kob/gr veya kob/ml)

 

Diğer mikroorganizmalar için:

Klorofil a,

Kuru hücre ağırlığı (gr/Kg veya gr/L)

Misel ağırlığı (gr/Kg veya gr/L)

veya

Spor sayısı (adet/gr veya adet/ml)

*

Mikroorganizma için gerekli pH ve sıcaklık değerleri

-Organizma tür isimleri

-Etkenlik deneme raporu

-Yapraktan uygulanması durumunda buna ait patojen testi dahil uygulanabilirlik raporu

-Kullanılan organizmanın canlılığını muhafaza edebildiği depolama şartları (sıcaklık, nem, v.b.)

– Kullanılan mikroorganizma/mikroorganizmaların isimleri

– Canlı mikroorganizma miktarı

– Kullanılan mikroorganizmanın canlılığını muhafaza edebildiği uygun depolama şartları (sıcaklık, nem, ışık)

ve süresi

– Kullanım zamanı, dozu ve şekli

-Ürünün çalıştığı toprak pH sı, toprak sıcaklığı ve toprak yapısını,

 

* Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek – 6

ENZİM KATKILI ÜRÜNLER

 

 NO

Organik Ürünün Tip İsmi.

Organik ürünün elde ediliş şekli ve ana bileşenlerine ait bilgiler.

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait EC, pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

Enzimli Ürünler

Enzimler;                                      

Biyolojik reaksiyonların aktivasyon  enerjisini düşüren,

daima bir çeşit reaksiyonu gerçekleştiren,

aynı tür reaksiyonu bozulmadan tekrar tekrar yapan, reaksiyonun çabuk dengeye ulaşmasını sağlayan, cansız ortamda da görev yapan, biyokatalizörlerdir.

 


 

Toplam organik madde en az :% 10

 

İkincil bitki besin maddeleri ve/veya iz elementlerin beyanı Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik’te belirtilen en az miktarlarda katılması veya bulunması halinde beyan edilir.

Kurşun en fazla: 10 ppm

Arsenik en fazla:

3 ppm

Enzim aktivite analizi

pH

*

 

– Toplam organik madde miktarı

-Enzimlerin isimleri ve aktiviteleri.

-Varsa enzim aktivitesi için gerekli kofaktör olarak rol oynayan veya ürüne                   -Zenginleştirmek amacı ile katılan ikincil bitki besin elementleri ile mikro elementlerin isim ve miktarları

*Bitki gelişim düzenleyicisi ve bitki koruma ifadeleri kullanılmayacaktır.


 

 

Ek – 7

 

 

T.C

…………… VALİLİĞİ

İl, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

   

   ÜRETİM İLE İLGİLİ KAPASİTE RAPORUDUR

 

            …………Tarihli ve ……….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan “Organik,Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal,Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi,İthalatı,İhracatı ve İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik” ekinde yer alan ürünleri üretmek isteyen üreticilere Sanayi ve Ticaret odası tarafından düzenlenmemesi halinde il müdürlüğümüz tarafından düzenlenmektedir. İlgili yönetmelik doğrultusunda ürün üretmek isteyen ………………………………………..’nin   il müdürlüğümüze …../…../20.. tarihli  müracaatı üzerine; …../…../20.. tarihinde  aşağıdaki  adresteki üretim tesisine gidilerek   durum yerinde tespit edilmiştir.

 

Firma Ünvanı: 

 

Ticaret Sicil No: 

 

Üretici kuruluşun fabrika adresi

 

İş Yeri Adresi:  

 

Üretim Konusu:

 

Üretim Şekli   :  

 

Yıllık Üretim Kapasitesi: 

 

İş Yeri Fiziki Şartları: 

 

Tesisin Uzunluğu:                     Genişliği:                            Yüksekliği: 

 

Hammadde depolanacak alan:                                     Mamul madde depolanacak alan:

 

Personel isdihdam durumu: 

 

Makine-Tesisat durumu :                                

(Isıtıcı, Değirmen, Karıştırıcı, Tank, Tartı, Kazan Vb)

Üretim tesisi  tarafımızdan tespit edilerek imza altına alınmıştır.    …./…./20..

 

 

                                                                                                                                 

         K O N T R O  L   E D E N L E R                                                      TASDİK EDEN

……………………               ……………………..                          …………………… 

Belge No:….                          Belge No:……                                              Şube Müd.

 

 

 

 

24

 

 

Ek – 8

 

 

 

 ÜRETİM YERİ UYGUNLUK RAPORU

     

 

 

            …………Tarihli ve ……….. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarımda Kullanılan “Organik,Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal,Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi,İthalatı,İhracatı ve İhracatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik”in 7. Madde  (g) bendi gereği yönetmelik ekinde yer alan ürünleri üretmek isteyen ………………………………………..’nin il müdürlüğümüze …../…../20.. tarihli  müracaatı üzerine; …./…../20.. tarihinde  aşağıdaki  adresteki üretim tesisine gidilerek aşağıda belirtilen   durum yerinde tespit edilmiştir.

 

Üretici kuruluşun ünvanı

 

Üretici kuruluşun fabrika adresi:   

   

İş Yeri Adresi: 

 

Üretim için kapalı müstakil bir alan mevcut mudur? :  (    )

 

Hammadde ve mamul maddenin depolanabileceği uygun bir alan var mıdır?:  (    )

 

Üretim tesisinin kapasitesine göre;  (    )

 

a)Karıştırıcı var mıdır?:                (     )

 

b)Tank var mıdır?  :                (    )

                                                     

c)Hassas tartı aleti var mıdır ? :  (    )

 

ç) Değirmen var mıdır ? :  (    )         

                                                                                                         

d) Elek var mıdır ? :  (    )

 

e)Paketleme Ünitesi var mıdır ? :  (    )

 

f) vb. makine, teçhizat durumu.

                                                            

g)Çevre kirliliği yaratmaması için gerekli tedbirler alınmış mıdır? :   (     )

 

 

 EVET: (E )  HAYIR (H)

 

Diğer bilgiler :İlgili firma alet/ekipman ve tesis yönüyle  üretim için gerekli yeterliliğe sahiptir. …./…../20…

 

 

                       

            KONTROL  EDENLER                                                                              TASDİK EDEN

       Denetçi                      Denetçi                                                                            ……….Şub.Müd.

 

 

 

 

 

 

Ek – 9

 

ORGANİK GÜBRE ÜRETİM İZNİ MÜRACAAT FORMU

 

 

 

 

Üretilecek Ürünün

Üretiminde Kullanılan Hammaddelerin

Adı ve Miktarları

 

Kapasite Raporunda Yer Alan Faaliyet Konusu Raporun Geçerlilik Süresi

 

7. Maddenin (ç) bendinde belirtilen belgelerden bir tanesi

 

Üretici Firmanın

Ticari Unvanı ve Yazışma Adresi

 

Üretim Yeri Adresi

 

Konu ile Yetkili Kişinin Adı, Soyadı, İş Telefonu ve GSM Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih: ……/……/20…

Kurum veya Kuruluşun

Temsilcisinin Adı ve Soyadı

İmza ve Kaşesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek – 10

 

ORGANİK GÜBRE İTHALAT İZNİ MÜRACAAT FORMU

 

İthal Edilecek Ürünün

Proforma Faturada Geçen Adı

 

Yurt İçi Piyasada Kullanılacak Ticari Adı

 

İthal Edilmesi İstenen Miktar

 

Hangi Gümrük Kapısından Yurt İçine Giriş Yapacağı

 

Proforma Faturada Belirtilen Toplam Değeri

 

İthal Edilecek Menşei Ülke

 

Teslimat Şekli(CIF, FOB, vb)

 

Varsa, lisans ve tescil numarası

 

İthalatçı Firmanın

Ticari Unvanı

 

Yazışma Adresi

 

Konu ile Yetkili Kişinin Adı, Soyadı, İş Telefonu ve Gsm Numarası

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih: ……/……/20…

Kurum veya Kuruluşun

Temsilcisinin Adı ve Soyadı

İmza ve Kaşesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek – 11

 

ORGANİK GÜBRE İHRACAT ÖN İZNİ MÜRACAAT FORMU

 

 

İhraç Edilecek Ürünün

Tür ve Tipi

 

İhraç Edilmesi İstenen Miktar

 

Hangi Gümrük Kapısından Çıkış Yapacağı

 

Hangi Ülkeye İhraç Edileceği

 

Ürünün Ticari Adı

 

Teslimat Şekli

 

İhracatçı Firmanın

Ticari Unvanı

 

Yazışma Adresi

 

Konu ile Yetkili Kişinin Adı, Soyadı, İş Telefonu ve Gsm Numarası

 

 

 

 

 

 

 

Tarih: ……/……/20…

Kurum veya Kuruluşun

Temsilcisinin Adı ve Soyadı

İmza ve Kaşesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek – 12

 

LİSANS BELGESİ MÜRACAAT FORMU

 

 

Adına Lisans Belgesi Düzenlenmesi İçin Başvuran Kurum veya Kuruluşun:

Ticari Unvanı

 

Faaliyet Konusu

Üretici veya Üretici(İthalatçı)

 

Adresi

  

Telefon Numarası

 

Faks Numarası

 

Bağlı Olduğu Vergi Dairesi

 

Vergi Numarası

 

Sermayesi

 

Kayıtlı olduğu meslek kuruluşundan alınmış kayıt belgesinin aslı

Ek olarak verilecek.

Üretici ise, üretim tesislerinin adresleri

Fason Üretimlerde Fason Üreticinin Adı ve Üretim Tesisi Adresi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarih: ……/……/20…

Kurum veya Kuruluşun

Temsilcisinin Adı ve Soyadı

İmza ve Kaşesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek – 13

 

Açıklama: YeniBakanlikLogo       

T.C.

        

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

Lisans Belgesi

 

……………….. tarihli ve …… sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler İle Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya arzına Dair Yönetmelik” gereği, aşağıda unvanı ve hakkında gerekli bilgiler verilen firmanın ………… tarihli müracaatı değerlendirilerek Üretici lisansı verilmesi uygun bulunmuştur.

 

Firmanın

 

Ticari Adı*

 

 

Verilen Lisans Türü

(Üretici, ithalatçı)

 

Verilen Lisans No

 

 

Adresi*

 

 

Telefon numarası

 

 

Faks numarası

 

 

Vergi dairesi

 

 

Vergi numarası

 

 

Sermayesi

 

 

Kayıtlı olduğu meslek kuruluşundan alınmış kayıt belgesinin numarası ve tarihi

 

Üretici ise üretim tesislerinin

Adresi*, fason üretici ise  üreticinin adı ve adresi

 

Veriliş nedeni

 

* Ad ve adres değişiklikleri 30 gün içinde Bakanlığa bildirilecektir.                 Tarih: ../../20..

Not: İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl için geçerlidir.

 

 

                                

 

 

 

 

Ek – 14

 

………………………. TESCİL BELGESİ MÜRACAAT FORMU

 

Tescil Belgesi Düzenlenmesi İçin Başvuran Kurum veya Kuruluşun:

Adı

 

Bakanlık Lisans Türü

 

Bakanlık Lisans No

 

Ürünün

Türü

 

Tip ismi

 

Cinsi

 

Marka veya Ticari Adı (varsa)

 

Etikette Beyan Edilen Özellikleri:

1-

 

2-

 

Vitamin, enzim,vs. miktarı(varsa)

 

Kullanma dozu, sayısı, zamanı (varsa)

 

Üretildiği ülke

 

Üreticinin adı

 

Üretim yerinin adresi

 

Ambalaj Tipi

 

Ambalaj Üzerindeki İşaretlemeler

 

 

 

 

 

 

Tarih: ……/……/20…

Kurum veya Kuruluşun

Temsilcisinin Adı ve Soyadı

İmza ve Kaşesi

 

 

 

 

EK – 15

 

ETİKET ÖRNEĞİ

 

 

  

T

E

M

E

L

 

A

L

A

N

1-Gübre türü

(Organik gübre, Organomineral gübre vb.)

2-Tip ismi. (Deniz Yosunu, vb.)

3-Ticari markası.

  

 

B

İ

L

G

İ

 

A

L

A

N

I

Bir önceki alandan açıkça ayrılmış olan bu alanda, etiket tüketici için gerekli bilgiyi içermelidir :

10- Ürünün kullanım zamanı ve dozları

11- Uygun depolama şartları

12- Kullanımında güvenlik kuralları

13- Diğer teknik bilgiler

14- Parti ve Seri No ya da ikisinden biri,

15- Son kullanma tarihi (Üretim tarihi verilmişse son kullanma zamanı ayrıca belirtilmelidir. Üretim tarihinden itibaren 2 yıl gibi)

 

4-Garanti edilen içerik.

5-pH, isteniyorsa EC

6- Ürünün garanti edilen net ağırlığı veya hacmi

7- Firma unvanı, adresi ve telefonu 

 8- Risk ve güvenlik tedbirleri ve/veya işaretleri

9- Bakanlık Lisans ve Tescil No su

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

Ek – 16

 

                                                                                 

                                                                            T.C.

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü

 

 

 

 

 

 

 

……….. TESCİL BELGESİ

 

 

 

 

 

 

 

        …………….. tarihli ve ……. sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler Ve Toprak Düzenleyiciler İle Mikrobiyal, Enzim İçerikli Ve Organik Kaynaklı Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı, İhracatı Ve Piyasaya arzına Dair Yönetmelik” gereği,, aşağıda adı geçen firmanın ……….. tarihli müracaatı değerlendirilmiş ve yine aşağıda özellikleri verilen gübre tescil edilerek satışa sunulabilir bulunmuştur.

Firmanın

Adı

 

Bakanlık Lisans Türü

 

Bakanlık Lisans No

 

 

Türü

 

Tip İsmi

 

Cinsi

 

Verilen Bakanlık Tescil No

 

Marka veya Ticari Adı (varsa)

 

Ambalaj  Üzerindeki İşaretlemeler

Firmanın Ticari Ünvanı veya Kısa Adı

 

Gübre Tip İsmi

 

Üretildiği Ülke (Türkiye veya ithalat)

 

Beyan edilen özellikler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pH

 

Ambalaj Tipi

 

Veriliş Nedeni

 

Diğer İşaretler

 

 

 

İş bu belge verildiği tarihten itibaren 5 yıl geçerlidir.

 

Tarih: ../../…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK – 17

TOLERANSLAR

 

a)          Bu toleranslar bir bitki besin maddesinin ölçülen değerinin onun beyan edilen değerinden müsaade edilen sapmasıdır.

b)          Üretim, numune alma ve analizlerdeki sapmaları telafi etmek için verilmişlerdir.

c)          Bu Yönetmelik ve eklerinde belirlenen en az ve en çok şeklinde ifade edilen içeriklere toleranslar uygulanamaz.

ç)     “En çok” verilmemişse beyan edilen içeriğin üzerindeki fazla bitki besin maddesine sınırlama yoktur.

d)         Çeşitli tiplerdeki gübrelerin beyan edilen bitki besin maddesi içerikleriyle ilgili olarak müsaade edilen toleranslar aşağıdadır.

Ağırlıkça;

Organik madde ve (hümik+fülvik) asitlerde:beyan edilen değerin % 10

Organik azot , fosfor pentaoksit (P2O5),potasyum oksit(K2O): beyan edilen değerin % 10

Organik asit ve serbest aminoasitler: beyan edilen değerin % 10

Kainit 1,5

Zenginleştirilmiş kainit tuzu 1,0

Magnezyum oksit 0,9

Sodyum dioksit 0,9

Kükürt trioksit 0,9

Kalsiyum oksit 0,9

Klor 0,2

Yukarıda belirtilen parametreler dışında kalan, doğal yapısından kaynaklanan parametrelere %10 tolerans uygulanır.

 

ORGANOMİNERAL GÜBRELER;

Organik madde ve (hümik+fülvik) asitlerde: beyan edilen değerin % 10

Bitki besin elementleri

a)           N 1,1

b)           Fosforpentaoksit(P2O5) 1,1

c)           Potasyum oksit(K2O) 1,1

ç)     İkili gübreler 1,5

d)           Üçlü gübreler 1,9

 

İZ ELEMENTLER;

a)     İçeriği %2’den fazla olanlar için 0,4

b)     İçeriği %2’yi geçmeyenler için beyan edilen değerin 1/5 i

 

Beyan  Edilen Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum ve Kükürt İçeriklerinde  Müsaade Edilen Toleranslar;

CaO, MgO, Na2O ve SO3 için mutlak değer olarak % 0,9’u ( Ca için 0,64, Mg için 0,55, Na için 0,67 ve S için 0,36’yı) geçmemek şartıyla bu elementlerin beyan edilen içeriklerinin dörtte biri olmalıdır.

 

 

EK – 18

ANALİZ METOTLARI

 

 – pH Tayini       

1/10 Potansiyometrik

– Nem Tayini

AOAC 1995, Kacar- Kütük 2009

 ( 700 C’de Sabit Ağırlığa Gelene Kadar)

– EC Tayini

1/10 Sulu Çözeltide

– Toplam Azot Tayini

1965 Bremner

Alternatif metod: Dumas veya Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 2.3

– Nitrat Azotu Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK-3 (2.2.3)

– Amonyum Azotu Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3 (2.1)

– Üre Azotu Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3 (2.6.2)/(2.6.1) (2.3.3)

-Organik Gübrede Fosfor Tayini

-Organomineral Gübrede Fosfor Tayini

Kacar -Kütük 2009

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3 (3.1.1)

– Suda Çözünür Fosfor Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3,

– Suda Çözünür Potasyumoksit Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, ICP

– Suda Çözünür Bakır Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, ICP

– Suda Çözünür Demir Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, ICP

– Suda Çözünür Mangan Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, ICP

– Suda Çözünür Çinko Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, ICP

– Suda Çözünür Bor Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, ICP

– Suda Çözünür Molibden Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, ICP

– Toplam CaO Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, ICP

– Suda Çözünür CaO Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3,ICP

– Toplam MgO Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3,ICP

– Suda Çözünür MgO Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, ICP

-Suda Çözünür Na Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3, ICP

– Elementel Kükürt (S) Tayini: (Toplam SO3 – Suda Çözünür SO3 farkı beyan edilir)

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3                        

Mikrodalga ya da Kuru Yakma, ICP  ve Elementel Analiz Cihazı,

– Suda Çözünür SO3 Tayini

Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliği EK- 3 (8.4)

– Organik Gübrede Organik Madde Tayini

 

 

 

 

 

– Kimyevi gübre katkılı organik materyallerde Organik Madde Tayini

-Katılarda: 700 C’de sabit ağırlığa gelene kadar – 5500 C Kuru Yakma

-Sıvılarda: 700 C’de sabit ağırlığa gelene kadar bekletilir daha sonra 550 derecede yakılır akabinde orijinal ağırlığa bölünür.

 

 

Organik Madde: Organik Karbon x 2.24

Katılarda Fırın Kuru

Sıvılarda Orijinal Neminde

– Organik Azot Tayini

Mitschell, 1972 veya Kjeldahl

Katı   Ürünlerde

– Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini

 

Sıvı Ürünlerde

– Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini

 

 

Süspansiye  Ürünlerde

– Toplam (Humik+Fulvik) Asit Tayini

 

 

-Fulvik Asit

Sıvı ürünlerde

TS 5869 ISO 5073/Ocak 2003 (Karbon muhtevası oranı EK-A)

 

 

Kalifornia Metodu

 

 

 

TS 5869 ISO 5073/Ocak 2003 metodu ile ekstrakte edilerek HCl metodu ile analiz edilir.

 

 

HCl metodu ile gravimetrik olarak

-Mineral Analizi

XRF, XRD, DTA, SEM Dörtlü Analiz İle Mineroloji-Petrografik Analiz, Kimyasal Analiz, Ön ve Tam Teknolojik Analiz

– Serbest Aminoasit Tayini

– Enzim Aktivitesi ve Vitamin Tayini

Kromatografik yöntemlerle yapılabilir.

Kromatografik

-Alginic Asit Tayini

-giberallik asit

-oksin

-sitokinin

TS 8871 Şubat 1991 Madde 3KlorometrikMetod veya Kromatografik yöntemle

Organik Karbon

Walkey Black Metodu, alternatif metod:TOC Cihazı

– Ağır Metal Analizi[sıvılarda orijinal neminde]

TS EN 13650 veya EPA 3052 veya Mikrodalga

-Civa ve Arsenik Analizi

EPA 3052 veya Mikrodalga

– Toplam Bakteri Sayımı

Countplate agar veya TS 4109 Analiz Yöntemi

– Clostridium perfringens Sayımı

TS EN ISO 7937

– Toplam Maya ve Küf Sayımı

ISO 21527

   Klor Analizi­

Kacar- Kütük 2009  veya İyon Kromatografik

– Salmonella spp.

TS EN ISO 6579

-Staphylococcus aureus

TS 6582-1  EN ISO 6888-1

-Bacillus cereus

 TS EN ISO 7932

-Bacillus anthracis

Konvansiyonel izolasyon ve identifikasyon

-Clostridium spp.

TS EN ISO 7937

-Enterobactericea grubu bakteriler

ISO 21528-2

-Escherichia coli

TS ISO 16649-2

-Escherichia coli 0157

TS EN ISO 16654

-Listeria spp

TS EN ISO 11290-1

-Staphylococcal Enterotoksin

Vidas SET2

-Klinoptilolit

XRD

-Porozite

Gözeniklilik Porozite Analizi

-Silisyum Dioksit SiO2

XRF

-Alüminyum Oksit AL2O3

XRF

           Not 1:Katı ürünlerde tüm analizler kuru madde üzerinden, sıvı ürünlerde orijinal örnek üzerinden   yapılacaktır.

           Not 2: Bu Yönetmelikte belirtilen standartların yerine yeni bir standart ikame edilmiş ise bu yayınların Bakanlığa ibraz edilmesi ve kabul görmesi gerekmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EK – 19

 

NO

Ürünün Tip İsmi

Ürünün elde ediliş şekli ve ana  bileşenlerine ait  bilgiler

Ürünün hammadde muhtevası, miktarı ile bünyesinde bulunması gereken  bitki besin maddesi içeriği ve diğer kriterler

Ürüne ait Tuzluluk,  pH ve diğer istenen bilgiler

Etiket üzerinde beyan edilmesi gereken zorunlu içerik

1

Nitrik asit

 

Ana madde olarak nitrik asit içeren, kimyasal olarak elde edilmiş ürün

% 10  Nitrat azotu

Risk ve güvenlik tedbirleri ve işaretleri dahil edilecektir.

-Nitrat azotu

2

Fosforik asit

 

 

 

Ana madde olarak fosforik asit içeren, kimyasal olarak elde edilmiş ürün

% 40 Fosfor pentaoksit

Risk ve güvenlik tedbirleri ve işaretleri dahil edilecektir.

-Toplam Fosfor pentaoksit

3

Potasyum çözeltisi

Ana madde olarak potasyum içeren çözelti halde ürün

% 10 Suda çözünür K2O

Klor en fazla : % 3

 

 

 

-Suda çözünür (K2O)

İsteğe  bağlı :

-Klor içeriği

4

Potasyum tiyosülfat

Ana madde olarak potasyum ve kükürt içeren çözelti veya katı halde bulunan ürün

% 25 Suda çözünür K2O

% 42 Suda çözünür SO3

 

-Suda çözünür ( K2O)

-Suda çözünür SO3

5

 

 

Kükürtle Kaplanan Gübreler

Ana madde olarak tekli ve kompoze gübrelerin üzerine eritilmiş elementel kükürtün püskürtülerek kaplanması sonucu elde edilen ürün

Üçlü gübreler (N P K) toplamı en az : % 35

İkili gübreler (NP, NK, PK) toplam en az :    % 20

Tekli gübreler : (N)  en az :  % 25

( P)  en az : % 25

( K)  en az :% 25

 

 

 

 

– Toplam azot

-Nitrat azotu

-Amonyak azotu

-Üre azotu

– Toplam(P2O5 )

– Suda çözünür(P2O5 )

– Suda ve sitratta çözünür (P2O5)

– Suda çözünür (K2O)

-Toplam kükürt (S)

6

 

 

 

Azot İnhibitörlü Gübreler

 

Kimyasal olarak elde edilen ve içeriğindeki amonyum inhibitörü sayesinde amonyak azotunun nitrat azotuna dönüşmesini belirli bir süre engelleyen azotlu ve kompoze mineral gübreler.

 

Üçlü gübreler (N P K) toplamı en az: % 35

İkili Gübreler (NP, NK, PK) toplam

en az : % 20

Tekli gübreler : (N) en az : % 20

 

-Toplam Azot (N)

-Amonyak azotu (N)

-Nitrat azotu (N)

– Üre azotu (N)

-Amonyum İnhibitörü

-Toplam (P2O5)

– Suda çözünür (P2O5)

– Suda ve sitratta çözünür (P2O5)

– Suda çözünür (K2O)

7

Amonyum Tiyosülfat

Ana madde olarak Amonyum ve Kükürt içeren sıvı ve katı halindeki ürün

Toplam Azot(N):18

Amonyum Azotu(N):18

Toplam Kükürt(S):40

Sıvı halde

Toplam Azot(N):10

Amonyum Azotu(N):10

Toplam Kükürt(S):24

 

 

-Toplam Azot(N)

-Amonyum Azotu(N)

-Toplam Kükürt (S)