Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları Hk.Tarım Ürünlerine İlişkin DİR Uygulamaları
 
 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden gelen 27.12.2016-142367 tarih ve sayılı yazıda;
"Bilindiği üzere, ihracata konu işlem görmüş ürünlerin elde edilmesinde kullanılan, ithali vergiye tabi tarım ürünlerine ve Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılacak yurt içi alımlara uygulanacak dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esasları İhracat:2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden düzenlenen İhracat:2011/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”si kapsamında düzenlenmektedir.
Bu çerçevede, 26.12.2016 tarihinde yapılan değişiklik marifetiyle İhracat:2011/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” yürürlükten kaldırılmış ve İhracat:2016/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
İhracat:2016/1 sayılı söz konusu Genelge kapsamında diğer hususlar meyanında;

  • · Dönemsel ithalat kısıtlaması bulunan muhtelif ürünlerde ihracata tekabül eden miktarda ithalat yapılabilmesi
  • · Kuruyemiş, kuru meyveler ve sert kabuklu meyvelerin ithalatını öngören dahilde işleme izin belgeleri (DİİB) kapsamında ürün bazında azami 800 ton ithalat yapılabileceği,
  • · Eşdeğer eşya olarak ithalatı yapılamayacak ürünlerin belirlenmesi,
  • · Azami fire oranlarının; buğdayın işlem görmüş ürün elde etmeye hazır hale getirilmesinde %3, işlenmiş yağların yeniden rafinasyona tabi tutulmasında ise %1 olarak belirlenmesi,
  • · Orkinos balığı ihracatını öngören DİİB'ler kapsamında azami yem kullanım miktarının 17 kg olarak belirlenmesi,
  • · Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç ihracatı karşılığında çeltik ithalatı öngören DİİB'ler kapsamında, asgari verimlilik oranının %50 olarak belirlenmesi,

 
hususlarında muhtelif düzenlemelere yer verilmektedir.