TAMPON, HİJYENİK PED, GÖĞÜS PEDİ, ÇOCUK BEZİ VE BENZERİÜRÜNLER İLE İLGİLİ TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK(R.G. 12.03.2013-28585)TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)ndan:

TAMPON, HİJYENİK PED, GÖĞÜS PEDİÇOCUK BEZİ VE BENZERİÜRÜNLERİÜRETİMİİTHALATI VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1  17/6/2010 tarihli ve 27614 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Tampon, Hijyenik Ped, GöğüsPediÇocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanmasıve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2  Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynımaddeye aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

b) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,

f) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,

MADDE 3  Aynı Tebliğde geçen, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hariç olmak üzere, Bakanlığaibaresi Kuruma şeklinde, Bakanlıkça ibaresi Kurumca şeklinde, Bakanlığın ibaresi Kurumun şeklinde,Bakanlık ibaresi Kurum şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4  Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“çİmal tarihi/seri no/raf ömrü, (ürünler 5 yıl ve üzeri raf ömürlerine sahip ise stabilite testi istenir)

MADDE 5  Aynı Tebliğin ekindeki Ek-3’ün 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

10- Son kullanma tarihi ile ilgili yapılmış olan stabilite testleri (raf ömrü 5 yıl ve üzeri ürünler için)

MADDE 6  Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7  Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.