Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. 

(1) TEGK’nin görevleri aşağıda yer almaktadır.

a) Bakanlıkça belirlenen bitki listesinde pozitif olarak belirtilen ve tek bir bitkiden oluşan veya ilgili mevzuatında limitleri belirlenmiş olan tek bir bileşenden oluşan takviye edici gıdaların değerlendirilmesi TEGK’nin görevi dışındadır.

b) (a) bendinde belirtilen takviye edici gıdalar dışında ithal edilecek, üretilecek, işleme tabi tutulacak ve ilgili mevzuatında kullanımına izin verilen bileşenlerden oluşan ürünün gıdanın takviye edici gıda olup olmadığının kararını vermek ve risk değerlendirmesini yaparak değerlendirme sonucunu Bakanlığa sunmak.

c) Komisyonun çalışma yöntemini belirlemek.

ç) Teknik ve bilimsel gelişmeler doğrultusunda, üye sayısının ve bilim insanlarının değiştirilmesini Bakanlığa teklif etmek.


2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. 

(3) Gıda işletmecisi, TEGK veya il müdürlüğü tarafından değerlendirilecek takviye edici gıdalar için hazırladığı dosya ile birlikte il müdürlüğüne müracaat eder. İl müdürlüğü, tüm yayın organlarında gıda işletmecisinin müracaat ettiği takviye edici gıdalarla ilgili reklam ve tanıtımların olup olmadığını inceler. Mevzuata aykırı olarak reklam ve tanıtımı yapılan takviye edici gıdalar için, gıda işletmecisinin söz konusu reklam ve tanıtımın kaldırılmasına yönelik kanunî işlemlere başlamış olması durumunda, müracaat kabul edilerek dosya incelenir. Aksi halde il müdürlüğü tarafından dosya resmî yazı ile gıda işletmecisine iade edilir.


2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. 

Takviye edici gıda üretimi, işlenmesi, ithalatı ve onayı

MADDE 12 – (1) Gıda işletmecileri, TEGK tarafından değerlendirilecek takviye edici gıda üretimi, işlenmesi ve ithalatı için ek-1, önceden onaylanmış üretimi, işlenmesi ve ithalatı uygun görülen, takviye edici gıdanın ismi ve ticari markası değişmiş, bileşenleri ve gıda işletmecisi aynı olanlar için ek-2, 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilenler için ek-3’te yer alan belgeleri hazırlayarak dosya halinde il müdürlüğüne müracaat ederler.

(2) İl müdürlüğü tarafından ek-1ek-2 ve ek-3’te yer alan bilgi ve belgeler incelenir.

a) İl müdürlüğü, dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksikliği veya yanlışlığı belirterek dosyayı resmi yazı ile başvuru sahibine iade eder.

b) Bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda;

1) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen takviye edici gıdalar il müdürlüğünce değerlendirilir. Sonucun uygun olması durumunda takviye edici gıda il müdürlüğünce onaylanır ve sonuç il müdürlüğünün resmi yazısıyla gıda işletmecisine bildirilir.

2) İl müdürlüğünce yapılan değerlendirme sonucunun uygun olmaması durumunda, uygunsuzluk nedeni belirtilerek dosya resmi yazı ile gıda işletmecisine iade edilir.

(3) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen takviye edici gıdalara ilişkin bilgi ve belgeler değerlendirilmek üzere il müdürlüğü tarafından Bakanlığa gönderilir. Bakanlık;

a) Dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksiklik veya yanlışlık belirtilerek gıda işletmecisine iade edilmek üzere dosya resmi yazı ile il müdürlüğüne gönderilir.

b) Dosyadaki bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda, dosyayı değerlendirmek üzere TEGK’ye gönderilir. TEGK tarafından yapılan değerlendirme sonucunun uygun olması ve Bakanlık tarafından da uygun görülmesi durumunda, sonuç resmi yazıyla il müdürlüğüne bildirilir. Üretilecek, işlenecek veya ithal edilecek takviye edici gıdalar il müdürlüğü tarafından onaylanır ve sonuç il müdürlüğünün resmi yazısıyla gıda işletmecisine bildirilir.

(4) Bakanlık, dosyadaki bilgi ve belgelerin doğru ve tam olmaması veya TEGK tarafından yapılan değerlendirme sonucunun olumsuz olması durumunda, sonucu ve dosyayı gıda işletmecisine iade edilmek üzere resmi yazı ile il müdürlüğüne gönderir.

(5) 6 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen daha önceden onaylanmış üretimi, işlenmesi ve ithalatı uygun görülen takviye edici gıdanın üreticisi, işleyicisi veya ithalatçısı, bileşenleri aynı ancak takviye edici gıdanın ismi ve ticari markası değişmiş ise gıda işletmecisi ek-2’deki bilgi ve belgeleri hazırlayarak il müdürlüğüne müracaat eder. İl müdürlüğü yapılan değişiklikleri değerlendirir. Değerlendirme sonucunun uygun olması halinde takviye edici gıda il müdürlüğü tarafından onaylanır ve sonuç il müdürlüğünün resmi yazısıyla gıda işletmecisine bildirilir.


2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrasının Yukarıdaki Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmadan önceki (eski) şekli aşağıdadır. (3) İhtiyati tedbirlerin uygulanması sonucu Bakanlığa herhangi bir sorumluluk yüklenemez, Bakanlıktan herhangi bir tazminat talep edilemez.


2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesininYukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ithal edilen ve/veya üretilen ve/veya işlenen ve/veya piyasaya arz edilen takviye edici gıdalar için 31/12/2015 tarihine kadar bu Yönetmeliğe göre onay alınması zorunludur.


2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin Ek-1’i nin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır.

Ek-1

TAKVİYE EDİCİ GIDA KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRİLECEK TAKVİYE EDİCİ GIDA ÜRETİMİ, İŞLENMESİ VE İTHALATI İÇİN İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

1- Üretilecek, işlenecek ve ithal edilecek her bir takviye edici gıdanın ismi ve ticari markasının yer aldığı orjinal etiket örneği,

2- Her bir takviye edici gıdanın üretim akış şeması,

3- Her bir takviye edici gıdanın yüzde bileşen listesi,

4- Her bir takviye edici gıdanın bileşiminde bulunan etken maddelerin niteliğini (toz, ekstrakt ve benzeri) ve birimdeki (tablet, kapsül, kaşık ve benzeri) miktarını gösteren spesifikasyon belgesi,

5- Her bir takviye edici gıdanın bileşiminde bulunan vitamin, mineral, protein, karbonhidrat, lif, yağ asidi, aminoasit gibi besin öğelerinin veya bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri gösteren analiz raporu,

6- Her bir takviye edici gıdanın tavsiye edilen günlük alım dozu.


2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin Ek-2’sinin Yukarıdaki Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmadan önceki (eski) şekli aşağıdadır. 

Ek-2

ÖNCEDEN ONAYLANMIŞ ÜRETİMİ VE İTHALATI UYGUN GÖRÜLEN, İSMİ VE TİCARİ MARKASI DEĞİŞMİŞ, BİLEŞENLERİ VE GIDA İŞLETMECİSİ AYNI OLAN TAKVİYE EDİCİ GIDAYI ÜRETEN, İŞLEYEN VE İTHAL EDEN GIDA İŞLETMECİLERİNDEN İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

1- Üretilecek veya ithal edilecek her bir takviye edici gıdanın ve ticari markasının yer aldığı orjinal etiket örneği,

2- Daha önce onaylanmış takviye edici gıdaya ait yüzde bileşen listesinin değişmediğine dair beyan.


2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin Ek-3’ünün Yukarıdaki Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılmadan önceki (eski) şekli aşağıdadır.

Ek-3

BİTKİ LİSTESİNDE POZİTİF OLARAK BELİRTİLEN VE TEK BİR BİTKİDEN OLUŞAN, İLGİLİ MEVZUATINDA LİMİTLERİ BELİRLENMİŞ VE TEK BİR BİLEŞENDEN OLUŞAN TAKVİYE EDİCİ GIDALAR İÇİN İSTENİLEN BİLGİ VE BELGELER

1- Üretilecek, işlenecek ithal edilecek her bir takviye edici gıdanın ve ticari markasının yer aldığı orjinal etiket örneği,

2- Her bir takviye edici gıdanın üretim akış şeması,

3- Her bir takviye edici gıdanın yüzde bileşen listesi,

4- Her bir takviye edici gıdanın tavsiye edilen günlük alım dozu.

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

TAKVİYE EDİCİ GIDALARIN İTHALATI, ÜRETİMİ, İŞLENMESİ
VE PİYASAYA ARZINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 2/5/2013 tarihli ve 28635 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) TEGK’nin görevleri şunlardır:
a) Takviye edici gıdalarda kullanılan vitaminler, mineraller ve bunların dışında besleyici veya fizyolojik etkileri bulunan maddeler ile ilgili değerlendirme yapmak ve değerlendirme sonucunu Bakanlığa sunmak.
b) 2-4 yaş grubu çocuklara yönelik takviye edici gıdaların onay başvuruları ile ilgili değerlendirme yapmak ve değerlendirme sonucunu Bakanlığa sunmak.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
“(3) Takviye edici gıdanın gıda işletmecisine ait alan adı ve URL adres/adreslerinde mevzuata aykırı reklam ve tanıtımının yapılmaması,  kendisine ait olmayan alan adı ve URL adres/adreslerinde ise mevzuata aykırı reklam ve tanıtımın olması durumunda, gıda işletmecilerinin reklam ve tanıtımın kaldırılmasına yönelik kanuni yollara başvuracağına dair taahhütnameyi il müdürlüğüne vermesi durumunda dosya onay başvurusu için il müdürlüğünce değerlendirmeye alınır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Takviye edici gıdaların onayı
MADDE 12 – (1) Gıda işletmecisi, onay başvurusu yapacağı her takviye edici gıda için Ek-1’de belirtilen bilgi ve belgeler ile il müdürlüğüne müracaat eder.
a) İl müdürlüğü, dosyadaki bilgi ve belgelerin eksik veya yanlış hazırlanmış olması durumunda, eksiklik ve/veya yanlışlıkları gıda işletmecisine resmî yazı ile bildirir.
b) İl müdürlüğü, dosyadaki bilgi ve belgelerin tam ve doğru olması durumunda, takviye edici gıdaya vermiş olduğu onay numarasını gıda işletmecisine resmî yazı ile bildirir.
(2) İl müdürlüğü, 2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdanın onay başvurusunu takviye edici gıda komisyonu tarafından değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderir.
(3) Bakanlık, 2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdanın onayına yönelik olarak ilave bilgi ve belgeler isteyebilir.
(4) Bakanlık, 2-4 yaş grubuna yönelik takviye edici gıdanın değerlendirme sonucunu resmî yazıyla il müdürlüğüne bildirir.
(5) Bakanlığın resmî internet sitesinde yayımlanan kullanımına kısıtlama getirilen takviye edici gıda bileşenleri için gıda işletmecileri, belirlenen limitlere Bakanlığın resmî internet sitesinden yayımlandığı tarihten itibaren iki yıl içerisinde uyum sağlar.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesinde geçen “31/12/2015” ibaresi “31/12/2016” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-1’i ekteki şekilde değiştirilmiş, Ek-2’si ve Ek-3’ü yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.
 

 
“Ek-1
Takviye Edici Gıdaların Onay Başvurusunda İstenen Bilgi ve Belgeler
 
1 – Takviye edici gıdanın ticari markası ve ismi,
2 – Yüzde bileşen listesi,
3 – Spesifikasyon belgesi,
4 – Tavsiye edilen günlük alım dozu,
5 – Takviye edici gıdanın üretildiği işletmede HACCP ve/veya GMP uygulandığına dair taahhütname,
6 – Fason üretimlerde fason sözleşmesi,
7 – Bitki listesinde pozitif olan ve takviye edici gıdada kullanımına izin verilen botaniğin adı, latince adı ve kullanılan kısmı,
8 – İşletmenin kendi alan adı ve URL adres/adresleri, (varsa)
9 – Ücret makbuzu,
10 – Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen taahhütname.”