Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
Konu:  Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri Genelgesinde Yapılan Değişiklikler Hk.
Duyuru Özeti:
Ülkemiz ile Suriye Arap Cumhuriyeti (Suriye) arasındaki ihracat, ithalat ve transit işlemleri ile Türkiye Gümrük Bölgesi üzerinden Suriye’den Suriye’ye transit işlemlerinde verilecek gümrük hizmetleriyle ilgili usul ve esaslar Suriye ile Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri konulu 2021/12 sayılı Genelge ile belirlenmektedir.
Genelge’nin “Transit İşlemlerinde Uygulanacak Özel Hükümler” başlıklı 10 maddesinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Deniz yolunun yanı sıra hava yolu ya da demir yolu ile üçüncü ülkelere veya Suriye’ye sevkedilecek eşyanın geçici depolama yerlerinin yanı sıra ilgili yerin bağlı olduğu gümrük denetimindeki antrepolara konulabilmesine izin veren bir düzenleme yapılmıştır.

Maddenin güncek hali aşağıdaki gibi olup, sarı ile vurgulanan kısımlar yeni eklemeleri, kırmızı ile vugulanan kısımlar ise madde metninden çıkarılan ifadeleri göstermektedir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Transit İşlemlerinde Uygulanacak Özel Hükümler

MADDE 10 – (1) Suriye’den transitinde gümrük hizmeti verilmesi uygun bulunan eşya, geçici depolama yerlerine veya gümrük antrepolarına konulmaksızın üçüncü ülkelere veya Suriye’ye sevk edilir.

(2)  Ancak, söz konusu eşyanın deniz yolu, hava yolu ya da demiryolu ile üçüncü ülkelere veya Suriye’ye sevk edilecek olması durumunda, eşya liman sahasında bulunan geçici depolama yerlerine veya bu yerlerin bağlı olduğu gümrük müdürlüklerinin denetimi altında bulunan antrepolara konulabilir.

(3) Söz konusu yerlere konulan eşya ile ilgili iş ve işlemler gümrük mevzuatında yer alan hükümler çerçevesinde gerçekleştirilir.


(2) Birinci fıkranın ikinci cümlesi kapsamındaki eşya, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 46 ncı maddesi uyarınca, gümrük idaresince verilen ilave süreler de dâhil olmak üzere azami 90 gün boyunca, liman sahasında bulunan geçici depolama yerlerinde kalabilir. 90 günlük süre, son sevkiyatın gümrük işlemlerinin tamamlanmasını müteakip başlar. Söz konusu sürelerin aşılması durumunda, eşyaya ilişkin olarak anılan Kanunun 177 ila 180 inci maddeleri çerçevesinde işlem yapılır.

(3) Bu madde kapsamındaki eşyanın liman sahasında bulunan geçici depolama yerine alınması uygulaması 31.12.2022 tarihine kadar geçerlidir.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]