Sonradan Kontrol Yönetmeliği BilgilendirmeSayın İlgili,

Bilindiği üzere, Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, yükümlülerin beyan etmiş oldukları bilgilerin doğruluğu ve işlemlerin usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığı da dâhil, eşyanın gümrük işlemlerine ve/veya sonraki ticari işlemlere ilişkin ticari belge ve verilerin ya da riskli kişi veya işlemlerin ilgili kişilere ait yerlerde kontrolü, merkezi denetim elemanlarınca (Gümrük Müfettişleri) yapılmaktadır.

Sonradan kontroller, önleyici, caydırıcı, eğitici ve yol gösterici nitelikte olup, şeffaflık ilkesine göre yapılmaktadır.
Özellikle Onaylanmış Kişi Statü Belgesi sahibi firmalara, belgenin sağlamış olduğu gümrük işlemlerindeki kolaylıklar göz ardı edilemeyecek ve riske atılamayacak kadar önemli olduğu aşikârdır.
Sonradan kontroller ve denetlemelerde cezai durum tespit edilen ithalat dosyaları aslında firmaların risk grubunu da belirleyen önemli etkenlerdendir.
Gümrük Müfettişlerinin yaptıkları değerlendirmeler, yüksek risk grubundaki firma ile risk grubunda olmayan veya az risk grubundaki firmalarda aynı olmamakta, dolayısıyla yüksek risk grubundaki firmaları oldukça olumsuz etkilemektedir.
Böyle bir durumla karşılaşmamak adına, sonradan kontrollerden önce, yapılmış olan ithalat dosyalarının muhasebe kayıtları ile birlikte tekrardan incelenmesinin firmanıza faydalı olacağı kanaatindeyiz.
Öncelikle sonradan kontrol öncesi söz konusu ithalat dosyalarında tespit edeceğimiz/edeceğiniz cezai duruma maruz kalınmış işlemlerle ilgili, süratle gümrük idaresine Gümrük Kanununun 234/3. Maddesi kapsamında kendimizi ihbar etmemiz, tahakkuk ettirilecek cezaların %15 ini ödeme avantajı sağlayacaktır. 
Bununla birlikte Gümrük Kanununun 244. Maddesi çerçevesinde uzlaşma hakkımızı da kullanarak hem hatırı sayılır bir indirim söz konusu olacak hem de bu cezalardan dolayı OKSB belgeniz de etkilenmeyecektir.
Gümrük Kanununun 234/3 maddesine istinaden kendimizi ihbar etmemiz, hem gümrük idaresi hem de gümrük müfettişleri nezdinde firmamızın iyi niyet göstergesi ile yapılmış bir hareket olarak değerlendirileceği de unutulmamalıdır.

Sonradan kontrollerde Gümrük Müfettişlerinin dikkat ettikleri diğer bir husus, Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşyalarla ilgilidir.
Bilindiği üzere, Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 75 Avro’yu geçmeyen eşyaya muafiyet tanınmaktadır.
Yukarıda belirtilen limitleri aşan kıymetlerde, tüzel kişilikler adına gelen ve tarafınıza teslim edilen eşya için (Önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modeller hariç) gümrük beyanı yapılıp vergilerinin ödenmesi gerekmektedir.

Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, Gümrük Müfettişlerinin firma denetimlerinde bu konuya hassasiyet gösterdikleri görülmektedir.

Bu sebepten dolayı, sonradan kontrollerde herhangi bir cezai durumla karşılaşmamak adına, firmanıza Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Gelen Eşyanın durumunu, eşyayı henüz kullanıma almadan önce,  bilgilerini Gümrük Müşaviriniz olarak bizlerle paylaşmanızda fayda vardır.

Dolaylı temsilciniz sıfatı ile eşya gümrüğe teslim edilip (geçici depolama) özet beyan oluşturulup, özet beyana istinaden serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile vergileri ödenmek suretiyle eşyanın tarafınıza teslim edilmesi gerekmektedir. 

Yukarıdaki değerlendirmeler neticesinde, geçmiş dönemlerde yapılan işlemlerle ilgili, dosyaların süratle tekrar kontrol edilmesi ile ilgili sizlerle işbirliği içerisinde olabileceğimizi ve sizlere bu hizmeti verebileceğimizin bilinmesini isteriz.