Sivil Hava Taşıtlarının İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/8)31 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28868 (2. Mükerrer)

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

SİVİL HAVA TAŞITLARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(İTHALAT: 2014/8)

İthalat işlemleri

MADDE 1  (1) Aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) ve tanımları belirtilen eşyanın Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü) uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır. Bu yazının birörneği gümrük beyannamesine eklenir.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

8801.00.10.00.00

Balonlar ve hava gemileri; planörler ve delta kanatlı planörler

8801.00.90.00.00

Diğerleri

8802.11.00.00.00

Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg’ı geçmeyenler

8802.12.00.00.00

Boş haldeki ağırlıkları 2000 kg’ı geçenler

8802.20.00.10.00

Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan

özel yapıdaki uçaklar

8802.20.00.20.00

Yolcu taşımaya mahsus olanlar

8802.20.00.90.00

Diğerleri

8802.30.00.10.00

Zirai mücadelede ilaçlama aracı olarak kullanılmak üzere ithal olunan

özel yapıdaki uçaklar

8802.30.00.20.00

Yolcu taşımaya mahsus olanlar

8802.30.00.90.00

Diğerleri

8802.40.00.10.00

Yolcu taşımaya mahsus olanlar

8802.40.00.90.00

Diğerleri

 

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 2  (1) 31/12/2012 tarihli ve 28514 üçüncü mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sivil Hava Taşıtları ve Bunlarda Kullanılmaya Mahsus Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2013/8)  yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 3  (1) Bu Tebliğ 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 4  (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.