Serbest Bölgelerden Türkiye’ye ithalatta Üçüncü Ülke Menşeli Girdisi Olan Nihai Ürünler İçin İlave Gümrük Vergisi alınması HK.Gümrükler Genel Müdürlüğünün yayımladığı 2015/7699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın 3. maddesinin uygulanması konulu yazısında;
Serbest bölgede serbest dolaşımda bulunmayan girdiler kullanılmak suretiyle üretilerek Türkiye’ye ithal edilmek istenilen eşyanın Gümrük Yönetmeliği’nin 431 inci maddesi çerçevesinde nihai ürün üzerinden vergilendirilmesinin beyan sahibi tarafından tercih edilmesi ve nihai ürünün de 2015/7699 sayılı Karar eki tabloda yer alması halinde Karar eki tablodaki “Diğer Ülkeler” sütunundaki oran üzerinden ilave gümrük vergisinin uygulanması gerektiği bildirilmiştir.

 
 

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı : 20117910/145
Konu : 2015/7699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın 3. maddesinin uygulanması

Ekonomi Bakanlığından alınan muhtelif yazılarda; Bakanlıklarına intikal eden olaylardan bahisle 23.05.2015 tarihli ve 29364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2015/7699 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın 3 üncü maddesi birinci fıkrasında geçen “Ekli tabloda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan…” ifadesine açıklık getirilmesi gerektiği ifade edilmektedir.
Ekonomi Bakanlığından alınan 26.06.2015 tarihli ve 68002 sayılı yazıda; söz konusu Kararın 3 üncü maddesinin birinci fıkrası çerçevesinde, serbest bölgede serbest dolaşımda bulunmayan girdiler kullanılmak suretiyle elde edilen Karar eki Tablo’da yer alan Türk menşeli eşyanın serbest bölgelerden Türkiye’ye ithalinde ilave gümrük vergisi ödenmesi gerekip gerekmediğine ilişkin olarak Kararın 2 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca işlem yapılması gerektiği ifade edilmekte olup anılan madde “Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.” hükmüne amirdir. Serbest Bölgeler Kanununun üretime ilişkin hükümleri çerçevesinde, Gümrük Yönetmeliğinin “Vergilerin Hesaplanması” başlıklı 431 inci maddesinde, “Serbest bölgede üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak üretilen eşyanın serbest dolaşıma sokulmak istenilmesi durumunda beyan sahibinin talebi halinde Kanunun 161 inci maddesi, talep olmaması halinde ise aynı Kanunun 15 inci maddesi hükümlerine gümrük vergileri hesaplanır.” denilmektedir.
Bu çerçevede; Gümrük Yönetmeliğinin 431 inci maddesi uyarınca serbest bölgelerden Türkiye’ye eşya ithalinde vergilendirmenin nihai ürün üzerinden yapılması halinde; serbest bölgelerde üretilen nihai ürün için tercihli tarife uygulaması söz konusu olmadığından ve İthalat Rejimi Kararında eşyanın yalnızca “Türk menşeli” olma kriterine göre belirlenmiş bir tercihli tarife de bulunmadığından, serbest bölgelerde serbest dolaşımda bulunmayan girdiler kullanılmak suretiyle üretilen eşyaya, Türk menşei kazansın kazanmasın İthalat Rejimi Kararı eki listelerin “Diğer Ülkeler” sütunundaki oranlar üzerinden gümrük vergisi uygulanacaktır.
Dolayısıyla, mezkur Kararın 2/4 üncü ve 3/1 inci maddeleri dikkate alındığında, serbest bölgede serbest dolaşımda bulunmayan girdiler kullanılmak suretiyle üretilerek Türkiye’ye ithal edilmek istenilen eşyanın Gümrük Yönetmeliği’nin 431 inci maddesi çerçevesinde nihai ürün üzerinden vergilendirilmesinin beyan sahibi tarafından tercih edilmesi ve nihai ürünün de 2015/7699 sayılı Karar eki tabloda yer alması halinde Karar eki tablodaki “Diğer Ülkeler” sütunundaki oran üzerinden ilave gümrük vergisinin uygulanması gerekmektedir. Bilgi edinilmesini ve yukarıdaki açıklamalar dikkate alınarak işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.
 
 Mustafa GÜMÜŞ Bakan a. Genel Müdür V.