Şeker İhracatı ve Ön izin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

ŞEKER İHRACATI VE ÖN İZİN BELGESİ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şeker İhracatı ve Ön İzin Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Tebliğin 2 nci maddesinde yer alan “Bu Tebliğ;” ibaresinden sonra gelmek üzere “Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan İhracı Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat 96/31) çerçevesinde,” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde yer alan “ve” ibaresi “ve/veya” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “dilekçe ekinde” ibaresi ile birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentleri yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) İhracatçıların vergi kimlik numaraları Gelir İdaresi Başkanlığının kurumsal internet sitesi üzerinden e-vergi levhası sorgulaması yoluyla, ticaret sicil bilgileri ise Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğünün kurumsal internet sitesi üzerinden ticaret sicil sorgulaması yoluyla teyit edilir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“İhracatçılar, kullanıcılara ait bilgileri EK-1 de yer alan form ile Şeker Kurumu’na iletir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesine “İhracatçılar,” ibaresinden sonra gelmek üzere “kullanıcıların yetkilerinde gerçekleşen değişiklikler de dahil olmak üzere” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Gümrük beyannamesinde kullanılmak üzere oluşturulan belge numarası ihracatçının EVİS’te kayıtlı elektronik posta adresine iletilir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası ile beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde; dördüncü fıkrasında yer alan “ön izin belge süresinin bitimini müteakip en geç otuz gün içerisinde” ibaresi “Kurum tarafından talep edilmesi halinde” olarak değiştirilmiş ve dördüncü fıkrasında yer alan “ihraç ön izin belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) İhracatçının EVİS’te kayıtlı elektronik posta adresine iletilen belge numarası ilgili gümrük beyannamesine ihracatçı tarafından işlenir.”

“(5) Şirketin ihracatçı olması durumunda; satış faturası ve varsa Dahilde İşleme İzin Belgesinin onaylı sureti Kuruma aylık olarak gönderilen üretim Satış Stok Formlarıyla birlikte gönderilir.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) C şekerinin ihraç amaçlı satışında; ilgili satış faturalarının ve Dahilde İşleme İzin Belgesinin (DİİB’e kayden yapılan satışlarda) onaylı suretlerinin Kuruma aylık olarak gönderilen Üretim Satış Stok Formlarıyla birlikte, Kuruma gönderilmesinden Şirketler sorumludur.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin EK-1 sayılı eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası, Geçici 1 inci maddesi, ekinde yer alan EK-2 sayılı eki ile EK-3 sayılı eki yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Şeker Kurulu yürütür.

Ekler için tıklayınız.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/04/20150423-10-1.pdf