Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği31.10.2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2013/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2013/37)’e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Tebliğin karşılaştırması ekte mevcuttur.

 

Sağlık Bakanlığınca Denetlenen Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2013/20)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2013/37)

 

Tebliğ, 31.10.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞINCA DENETLENEN BAZI ÜRÜNLERİN İTHALAT

DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/20)NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/37)

 

ESKİ                                                                                                  YENİ

 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Ek-1/ABC, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan ürünlerin ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, –, ek-1/A, ek-1/B, ek-1/C ve ek-2’de , Ek-3’ yer alan ürünlerin ithalatında insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluk denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan Ek-1/A-B-C, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulan ek-1/A, ek-1/B, ek-1/C,  ve ek-3’te2’de yer alan ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları kapsar.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ eki listelerde Ek-1/A-B-C, Ek-2 ve Ek-3’te yer alan ürünlerin, karşılarında belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde, insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu, Ek-1/A-B-C ve Ek-2’de yer alan ürünler için Kontrol Belgesi, Ek-3’te yer alan ürünler için Kontrol Belgesine ilaveten Uygunluk Yazısı ile belgelenir.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünler için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Kontrol Belgesi veya Uygunluk Yazısı, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulur.

(3) Kontrol belgesinin süresi oniki aydır.

(4) Ek-1/A’da yer alan 30.03 ve 30.04 tarife pozisyonlu ürünler için yapılan başvuruların Sağlık Bakanlığı (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından incelenmesi sonucunda özel izin alınması gereken ürünler arasında olduğu tespit edilen ürünler için, Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/4) hükümleri uygulanır.

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ eki listelerde Ek-1/A, ek-1/B, ek-1/C ve ek-2, Ek-3’ ’de yer alan ürünlerin, karşılarında belirtilen amaçlarla kullanılmak üzere ithal edilmesi halinde, insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu, Ek-1/A-B-C ve Ek-2’de yer alan ürünler için Kontrol Belgesi, Ek-3’te yer alan ürünler için Kontrol Belgesine ilaveten Uygunluk Yazısı ile belgelenir.

(2) Bu Tebliğ kapsamı ürünler için ithalatçı veya temsilcisi tarafından Kontrol Belgesi veya Uygunluk Yazısı, gümrük beyannamesinin tescili sırasında ilgili gümrük idaresine sunulur.

(3) Kontrol belgesinin süresi oniki aydır.

(4) Ek-1/A’da yer alan 30.03 ve 30.04 tarife pozisyonlu ürünler için yapılan başvuruların Sağlık Bakanlığı (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) tarafından incelenmesi sonucunda özel izin alınması gereken ürünler arasında olduğu tespit edilen ürünler için, Sağlık Bakanlığının Özel İznine Tabi Maddelerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/4) hükümleri uygulanır.

MADDE 5 – (1) Ek-3’te yer alan ürünlerin ithalatında;

a) Ürün gümrüğe gelmeden önce Ek-4’teki Kontrol Belgesi düzenlenir.

b) Ürün gümrüğe geldikten sonra, gümrüğe en yakın Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli tarafından numune alınarak analiz edilmek üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Laboratuvarlarına veya en yakın Halk Sağlığı Müdürlüğü Laboratuvarına teslim edilir. Analiz sonucunun mevzuata uygun bulunması halinde Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Ek-5’teki Uygunluk Yazısı düzenlenir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

c) Analiz sonucunda ürünün mevzuatına uygun olmadığının tespiti halinde, Halk Sağlığı Müdürlüğünce gerekçeli Ek-6’daki Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir ve keyfiyet gümrük idaresine ve ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

MADDE 5 – (1) Ek-3’te yer alan ürünlerin ithalatında;

a) Ürün gümrüğe gelmeden önce  Kontrol Belgesi düzenlenir.

b) Ürün gümrüğe geldikten sonra, gümrüğe en yakın Halk Sağlığı Müdürlüğü personeli tarafından numune alınarak analiz edilmek üzere Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı Laboratuvarlarına veya en yakın Halk Sağlığı Müdürlüğü Laboratuvarına teslim edilir. Analiz sonucunun mevzuata uygun bulunması halinde Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından  Uygunluk Yazısı düzenlenir ve keyfiyet ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

c) Analiz sonucunda ürünün mevzuatına uygun olmadığının tespiti halinde, Halk Sağlığı Müdürlüğünce gerekçeli  Uygunsuzluk Yazısı düzenlenir ve keyfiyet gümrük idaresine ve ithalatçı veya temsilcisine bildirilir.

MADDE 6 – (1) Kontrol belgesi alınması için aşağıdaki belgelerle birlikte ithalat öncesinde Sağlık Bakanlığına başvurulur:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Kontrol belgesi formu (3 nüsha),

c) Proforma fatura veya fatura,

ç) Analiz sertifi­kası,

d) Menşe ülkenin yetkili mercii tarafından onaylı sağlık sertifikası ve tercümesi.

(2) Kontrol belgesi verilmiş bir ürün ile aynı menşe ülke ve ihracatçı firmaya ait, aynı spesifikasyonlara sahip ürünün müteakip ithalatlarında, daha önce alınan kontrol belgesi için Sağlık Bakanlığına tevdi edilen sağlık sertifikasına göre işlem yapılır. Ancak, Bakanlıkça gerek görülmesi halinde sağlık sertifikasının yenilenmesi istenebilir.

(3) Doğrudan tüketiciye sunulan ürünlerin ithalatın­da gerekli görülen durumlarda aşağıda yer alan bilgilerin Sağlık Bakanlığına ibrazı gerekir.

a) İthalatçı firmanın unvanı ve adresi,

b) Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no’su, muhteviyatı, kullanma talimatı ve özellikleri,

c) Süreli mallarda son kullanma tarihi,

ç) Kullanım amacı ve günlük dozu.

(4) Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş, Birliğin mevzuatına göre üretilen ve belgelendirilen ürünlere ilişkin bilgi, belge, test ve analiz sonuçlarının Bakanlığa iletilmesi halinde ürünün özelliğine göre Bakanlıkça doğrudan Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı verilir. Ancak, ülke koşulları göz önüne alınarak ilave bilgi ve belgeler istenebilir, ithalata konu ürün fiziki muayene ve teste tabi tutulabilir.

MADDE 6 – (1) Kontrol belgesi alınması için aşağıdaki belgelerle birlikte ithalat öncesinde Sağlık Bakanlığına başvurulur:

a) Başvuru dilekçesi,

b) Kontrol belgesi formu (3 nüsha),

c) Proforma fatura veya fatura,

ç) Analiz sertifi­kası,

d) Menşe ülkenin yetkili mercii tarafından onaylı sağlık sertifikası ve tercümesi.

(2) Kontrol belgesi verilmiş bir ürün ile aynı menşe ülke ve ihracatçı firmaya ait, aynı spesifikasyonlara sahip ürünün müteakip ithalatlarında, daha önce alınan kontrol belgesi için Sağlık Bakanlığına tevdi edilen sağlık sertifikasına göre işlem yapılır. Ancak, Bakanlıkça gerek görülmesi halinde sağlık sertifikasının yenilenmesi istenebilir.

(3) Doğrudan tüketiciye sunulan ürünlerin ithalatın­da gerekli görülen durumlarda aşağıda yer alan bilgilerin Sağlık Bakanlığına ibrazı gerekir.

a) İthalatçı firmanın unvanı ve adresi,

b) Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no’su, muhteviyatı, kullanma talimatı ve özellikleri,

c) Süreli mallarda son kullanma tarihi,

ç) Kullanım amacı ve günlük dozu.

(4) Avrupa Birliğinde serbest dolaşıma girmiş, Birliğin mevzuatına göre üretilen ve belgelendirilen ürünlere ilişkin bilgi, belge, test ve analiz sonuçlarının Bakanlığa iletilmesi halinde ürünün özelliğine göre Bakanlıkça doğrudan Kontrol Belgesi ve/veya Uygunluk Yazısı verilir. Ancak, ülke koşulları göz önüne alınarak ilave bilgi ve belgeler istenebilir, ithalata konu ürün fiziki muayene ve teste tabi tutulabilir.

MADDE 9 – (1) Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesi veya Uygunluk Yazısı, tescil sırasında gümrük beyannamesine kaydedilir. Kontrol Belgesi veya Uygunluk Yazısının ilgili gümrük idaresine sunulmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.

(2) Gümrük idarelerince, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı kapsamındaki ürünlerin ithalatına izin verilmez ve Uygunsuzluk Yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrası kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde 10 uncu madde hükümleri uygulanır.

MADDE 9 (1) Sağlık Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesi veya Uygunluk Yazlığıntescil sırasında gümrük beyannamesine kaydedilir. Kontrol Belgesi veya Uygunluk YazeyannaBelgesinin ilgili gümrük idaresine sunulmasından ithalatçı veya temsilcisi sorumludur.

(2) Gümrük idarelerince, Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen gerekçeli Uygunsuzluk Yazısı kapsamındaki ürünlerin ithalatına izin verilmez ve Uygunsuzluk Yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.

(3) Bu maddenin birinci fıkrası(2) Birinci fıkra kapsamındaki işlemlerde ithalatçı veya temsilcisinin beyanı esastır. Yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunulduğunun tespiti halinde 10 uncu madde hükümleri uygulanır.

Ek-3 İlgili Birim: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

 

GTİP

Madde İsmi

Kullanım Amacı

3924.90.00.00.11

Emzikli biberon başlıkları

Yalnız Bebek biberonları, alıştırma bardağı (Diş kaşıyıcıları hariç)

3924.90.00.00.19

Diğerleri

Yalnız Bebek biberonları, alıştırma bardağı (Diş kaşıyıcıları hariç)

3926.90.97.90.18

Diğerleri

Yalnız Bebekler için emzikler, biberon başlığı ve benzeri eşya (Diş kaşıyıcıları hariç)

4014.90.00.00.11

Bebekler için emzikler ve benzeri eşya

(Diş kaşıyıcıları hariç)

Ek-3 İlgili Birim: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

 

 

Ek-5: Uygunluk Yazısı

Ek-5: Uygunluk Yazısı

Ek-6: Uygunsuzluk Yazısı

Ek-6: Uygunsuzluk Yazısı

Ek-1/A İlgili Birim: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 

GTİP

Madde İsmi

Kullanım Amacı

1211.20.00.00.00

Ginseng kökü

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün “tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler” (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

1504.10.10.10.00

Tababette kullanılanlar

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün “tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler” (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

1504.10.10.90.00

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün “tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler” (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

1504.20.90.00.00

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün “tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler” (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

2106.10.20.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün “tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler” (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

2106.90.92.00.00

Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5’ten az katı süt yağı, % 5’ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5’ten az glikoz veya nişasta içerenler

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün “tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler” (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

2106.90.98.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün “tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler” (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3002.10.10.00.11

Yılan serumu

Yalnız insan vücudunda kullanılan anti serum (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3002.10.91.00.12

 

Kan globulinleri

Yalnız insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürünler (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç)

3002.10.98.00.00

Diğerleri

Yalnız tedavide kullanılan insan vücuduna uygulanan kan bileşenlerine dayalı tıbbi ürünler (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3002.20.00.10.00

Çocuk felci aşıları

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3002.20.00.20.11

Kızamık aşısı

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3002.20.00.20.12

Kabakulak aşısı

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3002.20.00.20.13

BCG aşısı

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3002.20.00.20.14

Karma aşı (DBT)

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3002.20.00.20.15

Kolera aşısı

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3002.20.00.20.16

Tifo aşısı

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3002.20.00.20.19

Diğerleri

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3002.90.50.10.19

Diğerleri

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3002.90.90.00.19

Diğerleri

Yalnız insan vücuduna uygulanan aşılar (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

30.03

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış)

Yalnız insan sağlığında beşeri tıbbi ürünlerde kullanılan madde/maddeler kombinasyonu (Özel izin alınması gerekenler hariç, tıbbî cihaz yönetmeliği kapsamı ürünler hariç) (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

30.04

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek kullanılmaya mahsus olanlar “transdermal administration systems” dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış)

Yalnız insan sağlığında kullanılan beşeri tıbbi ürünler (Özel izin alınması gerekenler hariç, tıbbî cihaz yönetmeliği kapsamı ürünler hariç) (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3006.30.00.00.12

Radyografi muayeneleri için X – ışınlarını geçirmeyen müstahzarlar

Yalnız insan vücuduna uygulanan beşeri tıbbi ürünler (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3006.60.00.00.00

Esası hormon, 29.37 pozisyonunun diğer ürünler veya spermisit olan gebeliği önleyici kimyasal müstahzarlar

Yalnız insan vücuduna uygulanan beşeri tıbbi ürünler (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3301.90.90.90.00

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün “tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler” (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3306.10.00.00.00

Diş macunları veya tozları

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün “tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler” (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç) (Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Kozmetik Yönetmeliği kapsamı ürünler hariç)

3808.91.90.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün “tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler” (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3808.94.90.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün “tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler” (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3808.99.90.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi ve farmasötik ürünler, insan sağlığında kullanılan ara ürün “tedaviye yardımcı ve sağlığı koruyucu doğal(bitkisel,hayvansal,mineral vs.) ve diğer farmasötik ürünler” (laboratuvarlarda analiz amacıyla kullanılacak olanlar, invitro laboratuvar ilaç araştırmaları amacıyla kullanılacak olanlar hariç)

3821.00.00.00.00

Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri),bitkilerin,insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamı ürünlerden yalnız organ saklama solüsyonları

 

 

 

 

 

 

Ek – 1/B İlgili Birim: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 

GTİP

Madde İsmi

Kullanım Amacı

2844.40.20.00.11

Radyoaktif iyot

İnsan sağlığında kullanılan yalnız insan vücuduna uygulanan suni radyoaktif izotoplar

2844.40.20.00.12

Radyoaktif fosfor

İnsan sağlığında kullanılan yalnız insan vücuduna uygulanan suni radyoaktif izotoplar

2844.40.20.00.13

Radyoaktif karbon

İnsan sağlığında kullanılan yalnız insan vücuduna uygulanan suni radyoaktif izotoplar

2844.40.20.00.14

Radyoaktif kobalt

İnsan sağlığında kullanılan yalnız insan vücuduna uygulanan suni radyoaktif izotoplar

2844.40.20.00.19

Diğerleri

İnsan sağlığında kullanılan yalnız insan vücuduna uygulanan suni radyoaktif izotoplar

 

 

 

 

 

Ek – 1/C İlgili Birim: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

 

GTİP

Madde İsmi

Kullanım Amacı

1108.12.00.90.00

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

1516.10.10.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

1702.30.90.00.00

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

1702.90.50.00.19

Diğerleri (24.09.2013 tarih ve 28775 sayılı R.G. ÜGD 2013/35 Tebliğ ile eklenmiştir)

Yalnız tıbbi amaçlı mamalar ve enteral beslenme ürünleri

18.06

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

Yalnız tıbbi amaçlı enteral beslenme ürünleri

1901.10.00.11.00

Diyet mamaları

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar

1901.10.00.19.00

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

1901.10.00.90.00

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

1901.90.99.90.11

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli un

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1901.90.99.90.12

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli pirinç

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1901.90.99.90.13

Fenilketonüri hastaları için yumurta ikamesi

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1901.90.99.90.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

1902.19.90.00.13

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli makarna

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1905.31.99.00.13

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli biskuvi

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1905.32.99.00.11

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli gofret

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1905.90.55.00.00

Aromalı veya tuzlu ürünler

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılan düşük proteinli kraker

1905.90.60.00.14

Kek (24.09.2013 tarih ve 28775 sayılı R.G. ÜGD 2013/35 Tebliğ ile eklenmiştir)

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılan düşük proteinli kekler

1905.90.60.00.15

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli kurabiye

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1905.90.60.00.16

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli beze

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

1905.90.90.00.12

Fenilketonüri hastaları için düşük proteinli ekmek

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılanlar

2104.10.00.00.12

Çorbalar

Yalnız tıbbi amaçla fenilketonüri hastaları için kullanılan düşük proteinli çorbalar

2106.10.20.00.11

Diyet mamaları

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar

2106.10.20.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

2106.10.80.00.11

Diyet mamaları

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar

2106.10.80.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

2106.90.92.00.00

Katı süt yağı, sakkaroz, izoglikoz, nişasta veya glikoz içermeyen veya ağırlık itibariyle % 1,5’ten az katı süt yağı, % 5’ten az sakkaroz veya izoglikoz, % 5’ten az glikoz veya nişasta içerenler

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

2106.90.98.00.16

Diyet mamaları

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar

2106.90.98.00.19

Diğerleri

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

2924.19.00.00.17

Glutamin

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

3504.00.10.00.00

Bu faslın 1 no’lu ek notunda belirtilmiş olan konsantre süt proteinleri (24.09.2013 tarih ve 28775 sayılı R.G. ÜGD 2013/35 Tebliğ ile eklenmiştir)

Yalnız tıbbi amaçlı mamalar ve enteral beslenme ürünleri

3505.10.50.00.00

Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar

Yalnız tıbbi amaçlı olan mamalar ve enteral beslenme ürünleri

 

 

Ek-2 İlgili Birim: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

 

GTİP

Madde İsmi

Kullanım Amacı

22.01

Sular (tabii ve suni mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmamış veya lezzetlendirilmemiş); buz ve kar

İnsan tüketimi için olanlar