Royalti Ücretlerinin KDV’sinin Beyanı Hk.Royalti ödemelerine ilişkin KDV'nin gümrük kıymetine dahil edilerek ilgili gümrük idaresine ödenmesi halinde gümrükte tahsil edilen KDV için ayrıca 2 nolu KDV beyannnamesi ile ikinci bir ödemede bulunulmasına gerek bulunmadığı hk.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı : 85593407-622.01
 
Konu : Royalti Ücretlerinin KDV'sinin Beyanı
 
03.03.2017/23118471
YASED
Barbaros Bulvarı Morbasan sok. Koza iş Merk.
B Blok Kat 3 34349 Balmumcu Beşiktaş / İSTANBUL
 

ilgi: 24/8/2016 tarihli. 2016/541 sayılı dilekçeniz
İlgide kayıtlı dilekçenizde; gümrük idarelerince royalti ve lisans ücretlerinden kaynaklı KDV tahsil edildiği, firmalarca bu şekilde gümrükte ödenen KDV'nin aynca 2 nolu KDV beyannnamesi ile vergi dairelerine de ödendiği belirtilerek mükerrer ödeme sorunun ortadan kaldırılması talep edilmektedir.
 
Konu; 29/8/2016 tarihli, 18416997 sayılı yazımızla Gelir idaresi Başkanlığına iletilmiştir. Süz konusu yazımızda;
 
Ülkemizce de kabul edilmiş olan Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT)'mn VII. Maddesinin Uygulanmasına Dair Anlaşmanın 8. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendine göre kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu olarak, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödemesi gereken, gerçekte ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan royalti ve lisans ücretlerinin gümrük kıymetine ilave edildiği,
 
Uluslararası mevzuata uygun olarak hazırlanmış olan 4458 sayılı Gümrük Kanununun 27. Maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de aynı hüküm yer aldığı, "kıymeti belirlenecek eşyanın satış koşulu gereği, alıcının doğrudan veya dolaylı olarak ödemesi gereken, fiilen ödenen veya ödenecek fiyata dahil edilmemiş olan royalti ve lisans ücretlerinin" gümrük kıymetine eklenmesinin gerektiğinin belirtildiği.
 
Böylelikle, royalti ve lisans ücretlerinin gümrük kıymetinin bir unsuru olarak ithalde alınan vergilerinin matrahında da yer almış olduğu,
 
3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21. maddesinin (a) bendinde "İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya malın gümrük vergisinden muaf olması halinde sigorta ve navlun bedelleri dahil (Cif) değeri, bunun belli olmadığı hallerde malın gümrükçe tespit edilecek değeri" ithalatta verginin matrahı unsurlarından sayıldığı.
 
Bu itibarla; royalti ve lisans ücretleri, gümrük kıymetinin bir parçası olarak ithalatta alman KDV matrahına da dahil olduğu.
 
Ayrıca, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununa göre ithalat için eşyanın tabi olduğu KDV oranının, KDV matrahını oluşturan tüm unsurlar için geçerli olduğu, tek bir oran oran üzerinden KDV tahsil edildiği,.
Başka bir ifade ile royalti ve lisans ücretleri hizmetlerin tabi olduğu oran üzerinden değil, eşyanın tabi olduğu orandan KDV'yc tabi tutulduğu.
 
Bu nedenlerle; dilekçede belirtilen talebin Bakanlığımızca yerinde bulunduğu, yukarıda izah edilen royalti ve lisans ücretlerinin eşyanın oranından KDV’yc tabi olduğu hususu da dikkate alınarak gümrükte tahsil edilen KDV için ayrıca 2 nolu KDV beyannnamesi ile ikinci bir ödemede bulunulmaması için değinilen Başkanlıkça gerekli düzenlemenin yapılmasının uygun olacağının değerlendirdiği,
Belirtilmiştir
 
Anılan Başkanlıktan alınan ve ilişikte gönderilen 8/2/2017 tarihli. 23105155 sayılı yazıda, royalti ödemelerine ilişkin KDV'nin gümrük kıymetine dahil edilerek ilgili gümrük idaresine ödenmesi halinde gümrükte tahsil edilen KDV için ayrıca 2 nolu KDV beyannnamesi ile ikinci bir ödemede bulunulmasına gerek bulunmadığı, royalti ödemelerine ilişkin KDV’nin gümrük idaresine beyan edilmemesi halinde ise 2 nolu KDV beyannnamesi ile vergi dairesine beyan edilerek ödenmesi gerektiği ifade edilmektedir.
 
 
Bilgilerini rica ederim.

 

Erkan ERTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı

 
 
 
EKLER: EK 1 :Yazı