Royalti Lisans Bedellerinin Gümrük Kıymetine İlave Edilmesine Dair Bilgilendirme

 Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 Sayın İlgililer,
Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği kapsamında, yapılan incelemelerde yükümlülerin Royalti/Lisans sözleşmesi kapsamında yapmış oldukları ithalatlarla ilgili Royalti/Lisans ödemelerini gümrüğe beyan etmemelerinden kaynaklı yüksek tutarlarda cezalara maruz kalmışlardır.
Bu nedenle konu ile ilgili açıklama gereği duyulmuştur.

Royalti veya Lisans Ücreti Nedir?
İthal eşyasının imalatı, ihraç edilmek üzere satışı veya kullanımı ya da yeniden satışı ile ilgili hakların kullanımı nedeniyle patent, dizayn, know-how, model, marka, tescilli tasarım, telif hakkı ve imalat prosesleri gibi adlar altında yapılan ödemeleri ifade eder.

Royalti veya Lisans Ücreti, ithal eşyasının gümrük kıymetine hangi durumlarda girer?
Royalti veya lisans ücreti, ithal edilen eşya ile ilgili olmalıdır.
•    Lisans veya royalti sözleşmesi kapsamında devredilen haklar ithal konusu eşyada cisim buluyorsa veya ithal eşyası söz konusu haklar kullanılarak imal ediliyorsa, 
•    Eğer ithal eşyası royalti veya lisans ücreti ödenen marka ile bağlantılı ise,
•    İthal edilen eşyanın fiyatı, miktarı veya satışına bağlı olarak belirleniyorsa, (küçük işlem görenler dahil)
•    Patent, dizayn, marka, telif, faydalı model hakkına ilişkin yapılan ödemeler ithal eşyası ile ilgiliyse de  royalti veya lisans ücreti  ithal eşyası ile ilgilidir.
•    Küçük işlemler haricindeki yapılan işlemlerde, toplam ücretin sadece nesnel ve ölçülebilir verilere dayanılarak eşya ile ilgisi kurulup hesaplanabilen kısmı ithal edilen eşyanın gümrük kıymetine dahil edilir.
Royalti veya lisans ücreti, ithal eşyasının satış koşulu olmalıdır.
•    İthal edilen eşyaya ilişkin olarak ithalatçı tarafından yapılan veya yapılacak royalti veya lisans ödemesinin ihracatçı ve ithalatçı arasındaki alım-satımın gerçekleşmesinde vazgeçilmez ve esaslı bir unsur olmasını ifade eder.
•    Royalti veya lisans ücreti satışın koşulu olarak ödendiği sürece üçüncü kişiye ödeme yapılmasının satıcıya yapılan ödemeden bir farklılığı yoktur. 
•    Royalti veya lisans ödemesinin satış koşulu olup olmadığının tespitinde;
a) Satış sözleşmesi veya ilgili dokümanlarda royalti veya lisans ödemesine bir atıfta bulunulması, 
b) Royalti veya lisans sözleşmesinde eşyaların satışına ilişkin bir atıfta bulunulması, 
c) Satış sözleşmesi veya royalti veya lisans sözleşmesi şartlarına göre; satış sözleşmesinin, royalti veya lisans ücretinin lisans verene ödenmemesi sebebiyle söz konusu sözleşmeye aykırı davranıştan dolayı sona ereceği şeklinde bir hüküm içerip içermediği,
ç) Royalti veya lisans sözleşmesinde royalti veya lisans ücretinin ödenmemesi durumunda imalatçının lisans verenin hakları ile ilişkili eşyayı imal etmesini veya satmasını yasaklayan bir hüküm bulunması,
d) Royalti veya lisans sözleşmesinin, kalite kontrolünü aşan, lisans verenin imalatçı ve ithalatçı arasındaki üretim veya satışı kontrol edebilmesine imkan veren hükümler içermesi, hususları dikkate alınır.

Royalti veya Lisans ücreti nasıl beyan edilir?
•    Serbest Dolaşıma Girişte yani ithal anında beyan,
•    Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi kapsamında İstisnai Kıymetle beyan
•    Eşyanın FOB bedeli dikkate alınarak  yapılan paylaştırma sonucuna göre beyan
•    Dönemsel beyan

Beyana ilişkin açıklamalar;
İthal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken royalti veya lisans ücretinin tutarı ithal anında belirli olması durumunda, söz konusu ücret ithal anında gümrük kıymetine dahil edilerek beyan edilir.
İthal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilmesi gereken, ancak tutarı ithalattan sonra belli olacak royalti ve lisans ücretleri ile ilgili olarak, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesi çerçevesinde istisnai kıymetle beyanda bulunulabilir. (Eşyanın kıymet bazlı gözetim uygulamasına tabi olması durumunda Gümrük Yön. 53. Madde çerçevesinde istisnai kıymet beyanı yapılmalı)
Royalti veya lisans ücreti tutarının net veya brüt satış hasılatı veya kâr üzerinden hesaplanması gereken durumlarda, yükümlülerin talebi ve gümrük idaresinin uygun bulması şartıyla, ithal eşyasının gümrük kıymetine dahil edilecek royalti veya lisans ücreti, eşyanın FOB bedeli esas alınarak sözleşme gereği net veya brüt satış hasılatı veya kârına uygulanacak royalti oranına göre yapılacak uygun bir paylaştırma sonucunda hesaplanır. Bu durumda, Gümrük Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin ikinci, üçüncü, dördüncü ve altıncı fıkralarına göre işlem yapılır. Tamamlayıcı beyan, royalti veya lisans ücreti ödemesinin tahakkuk ettiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar verilir ve vergileri de aynı süre içinde ödenir.
Royalti veya lisans ücreti ödemelerinin dönemsel olarak belirlendiği durumlarda, yükümlünün talep etmesi ve gümrük idaresinin izin vermesi şartıyla; royalti veya lisans ücretlerinin dönemsel olarak beyan edilmesi mümkündür. İzin talebinde bulunulur. İlgili sözleşmeler ve onaylı çevirileri de talebe eklenir. İzin verilmesi halinde bölge müdürlüğü ilgili gümrük idarelerini bilgilendirir. Bu izin kapsamında yapılacak her bir ithalat için ayrıca başvuru yapılması gerekmez. Tamamlayıcı beyan, royalti veya lisans ücretinin tahakkuk ettiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar ilgili gümrük idarelerine verilir ve vergileri de aynı süre içinde ödenir. Ödemeye ilişkin bilgi ve belgeler gümrük idaresince bölge müdürlüğüne gönderilir. Bölge müdürlüğünce; ibraz edilen bilgi ve belgeler verilen izin çerçevesinde kontrol edilir.
İstisnai kıymetle beyana ilişkin tamamlayıcı beyanların süresi içerisinde verilmemesi nedeniyle zamanında ödenmeyen gümrük vergileri için eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin beyannamenin tescil tarihinden itibaren 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre belirlenen gecikme zammı oranında gecikme faizi tahsil edilir ve Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca işlem yapılır.
İthal eşyasının gümrük kıymetinin bir parçası olmasına karşın gümrük idaresine beyan edilmeyen royalti veya lisans ücreti ödemesine ilişkin KDV’nin 1 veya 2 no.lu KDV Beyannamesi ile vergi dairesine ödenmesi durumunda, gümrük idaresine beyan edilmeyen ve sadece KDV’ye tabi her bir beyan için Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası uygulanacağını bilgilerinize sunarız.
Ayrıca yazımız ekinde Royalti/Lisans ile ilgili, Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti) (Seri No:2) tebliğine de yer verilmiştir.
Ek: Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kıymeti)(Seri No:2), Genelge 2008/13, Genelge 2011/48

https://www.subasi.net/Dosyalar/royalti_lisans.docx