Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/6 Sayılı Genelgesi (Ekonomi Bakanlığı tarafından kimyasal maddeler için düzenlenen izin belgelerinin

 İthalat: (2016/1) sayılı Tebliğ’in Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Eki’nde yer alan kimyasal maddelerin ithaline ilişkin 4. Kısım 4. Bölümü ” gereğince verilen belgelerin 17.02.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuştur.
 
 
T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
 
Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi – EB KSS
 
GENELGE (2016/6)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.
Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde. 44 no’lu alanında beyan edilen, ”31/12/2015 tarihli ve 29579 Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İthalat: (2016/1) sayılı Tebliğ’in Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Eki’nde yer alan kimyasal maddelerin ithaline ilişkin 4. Kısım 4. Bölümü ” gereğince verilen belgelerin 17.02.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.
1- Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0875 (TPS-KSS İthalat İzni) belge kodlu izin belgeleri Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.
2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 20 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.
3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
                                Cenap AŞÇI
     Bakan a.
     Müsteşar