Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/32 Sayılı Genelgesi (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki KT.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi-Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

27.04.2016/15618406
GENELGE
(2016/32)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 31.12.2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın
Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5) kapsamında verilen GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası)’na ilişkin başvuruların yükümlü tarafından “e-başvuru” sistemi aracılığıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na iletilmesi ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde verilecek GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası)’nın 02.05.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca düzenlenecek GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) başvuruları, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) başvurusu yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir. GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na elektronik ortamda gönderilir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/5) kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 0903 kodlu TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) e-başvurusu Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 0903 TPS-GTHB Uygunluk Yazısı (Bitki Karantinası) kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.

5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ithal izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar