Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/30 Sayılı Genelgesi (Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen TPS-Ekpsertiz Belgesinin Tek PenceT.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi-Kültür ve Turizm Bakanlığı

27.04.2016/15573651
GENELGE
(2016/30)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, Kültür ve Turizm Bakanlığı 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu çerçevesinde verilen 0865 kodlu TPS-Ekpsertiz Belgesi’ne ilişkin başvuruların yükümlü tarafından “e-başvuru” sistemi aracılığıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’na iletilmesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında verilecek izin belgelerinin 29.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca düzenlenecek 0865 kodlu TPS-Ekpsertiz Belgesi verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- 0865 kodlu TPS-Ekpsertiz Belgesi başvurusu yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir. 0865 kodlu TPS-Ekpsertiz Belgesi başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’na elektronik ortamda gönderilir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı
tarafından 0865 kodlu TPS-Ekpsertiz Belgesi başvurusu Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden
onaylanır ve sistem tarafından 0865 kodlu TPS-Ekpsertiz Belgesi kodlu e-belge ile bu belgeye
ait 23 haneli numara üretilir.

5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ithal izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar