Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/23 Sayılı Genelgesi (Ekonomi Bakanlığınca Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ kapsamında verilecek izinT.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05

Konu : Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı

26.04.2016 / 15575207

GENELGE

(2016/23)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, Ekonomi Bakanlığı tarafından 2008/12 Sayılı Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ çerçevesinde verilen 0953 kodlu TPS-Bedelsiz İhracat İzni’ne ilişkin
başvuruların yükümlü tarafından “e-başvuru” sistemi aracılığıyla Ekonomi Bakanlığı’na iletilmesi ve Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde 2008/12 Sayılı Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ kapsamında verilecek izin belgelerinin 29.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Ekonomi Bakanlığı’nca düzenlenecek 0953 kodlu TPS-Bedelsiz İhracat İzni verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

1- 0953 kodlu TPS-Bedelsiz İhracat İzni başvurusu yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir. 0953 kodlu TPS-Bedelsiz İhracat İzni başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur ve Ekonomi Bakanlığı’na elektronik ortamda gönderilir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların Ekonomi Bakanlığı’nca değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Ekonomi Bakanlığı’nca, 2008/12 Sayılı Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Ekonomi Bakanlığı tarafından 0953 kodlu TPS-Bedelsiz İhracat İzni başvurusu Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 0953 TPS-Bedelsiz İhracat İzni kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.

5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ithal izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI

 

Bakan a.

 

Müsteşar