Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/20 Sayılı Genelgesi (Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca verilen Yasal Metroloji İthal İzni BelgeT.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 73421605-106.05
Konu : Tek Pencere Sistemi-Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

26.04.2016/15577842

GENELGE
(2016/20)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi’nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 19.02.2011 tarihli ve 27851 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik çerçevesinde verilen “Yasal Metroloji İthal İzni Belgesi (Ölçü Aletleri) ” ne ilişkin başvuruların yükümlü tarafından “e-başvuru” sistemi aracılığıyla , Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmesi ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde Ölçü Ve Ölçü Aletlerinin İthalat Ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik kapsamında verilecek ithal izin belgelerinin 29.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca düzenlenecek İthal İzin Belgesi başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

1- “Yasal Metroloji İthal İzni Belgesi (Ölçü Aletleri)” başvurusu yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir. “Yasal Metroloji İthal İzni Belgesi” başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na elektronik ortamda gönderilir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Ölçü Ve Ölçü Aletlerinin İthalat Ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından “Yasal Metroloji İthal İzni Belgesi” başvurusu Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 0850 (TPS-Yasal Metroloji İthal İzni (Ölçü Aletleri) Belgesi) kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.

5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ithal izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar