Risk Yönetimi Ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgesi (2016/61)Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/61 Sayılı Genelgesi (6736 sayılı Kanun ile yeniden yapılandırılan gümrük vergi, ceza, faizlerle ilgili gümrük idaresince uygulanan işlemler hk.)

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı : 80572740-010.06.01
Konu : 6736 Sayılı Kanun
21.11.2016 / 20364932

GENELGE
(2016/61)

3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun 4’üncü maddesi, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan alacakların yapılandırılabilmesine imkan tanımaktadır.
Halihazırda, Kanunun l/d maddesinde belirtilen 30/6/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önce 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları bu Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmaktadır.
Bakanlığımıza intikal ettirilen başvurulardan, gümrük idaresince uygulanan yapılandırma işlemlerine ilişkin tereddütlerin devam ettiği anlaşılmaktadır.
Bu çerçevede;
1) Anılan Kanunun 4’üncü maddesi çerçevesinde gümrük alacaklarının da bu madde kapsamı içinde değerlendirilerek yapılandırılması,
2) Müfettiş veya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü veya Gümrük Müdürlüğünce yürütülmekte olan incelemeler dahil olmak üzere, 25.11.2016 tarihine kadar kendiliğinden yapılan beyanların (vergi aslına bağlı olmayan para cezaları dahil) yapılandırılması,
3) 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarı ile inceleme, tarhiyat işlemine başlanıldığı hâlde işlemi henüz tamamlanamamış bulunan gümrük alacaklarının yapılandırılması,
Mümkündür.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
                                                                                                                               Cenap AŞÇI
                                                                                                                                  Bakan a.
                                                                                                                                  Müsteşar