PTT’ye gümrük işlemlerinde temsil yetkisiPTT’ye gümrük işlemlerinde temsil yetkisi

ANKARA – Hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’ne (PTT) eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin dolaylı temsil yetkisi tanındı.
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Gümrük Genel Tebliği’nde (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) göre, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler ve Posta İdaresine dolaylı temsil yetkisi tanınması, eşyanın gümrük beyanı dahil tüm gümrük işlemlerinin bu kişiler tarafından dolaylı temsil yoluyla takip edilip sonuçlandırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlendi. 
 
Bu Tebliğ ile verilen yetki kapsamında işlem yapmak isteyen operatörlerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hava kargo acentesi olarak yetkilendirilmiş olması, tebliğ kapsamındaki işlemlerin ifası, takibi ve sonuçlandırılması için şirket bünyesinde gümrük müşaviri istihdam ediyor olması veya gümrük müşaviri ya da gümrük müşavirliği şirketiyle sözleşme yapmış olması, kesinleşmiş gümrük vergisi ve ceza borcu bulunmaması, bu tebliğ kapsamındaki eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde, gönderilerin gümrük müdürlüğünce muayene ve kontrolünü kolaylaştırmak üzere teknik özellikleri Bakanlıkça belirlenecek X-ray cihazı, otomatik barkod okuyucu, ilgili maddede belirtilen eşya tasnif işlemini otomatik olarak yapmaya uygun yürüyen bant sistemi ve kamera sistemi bulundurulması ve Bakanlıkça gerekli görülecek diğer altyapının kurulmuş olması, yetki kapsamı işlemlere ilişkin olarak, sonradan yapılacak kontroller sonucunda doğabilecek kamu alacağının garanti edilmesi amacıyla 250 bin lira tutarında teminat göstermesi zorunlu olacak. 
 
Posta İdaresi için eşyanın konulacağı geçici depolama yerlerinde, gönderilerin gümrük müdürlüğünce muayene ve kontrolünü kolaylaştırmak üzere teknik özellikleri Bakanlıkça belirlenecek X-ray cihazı, otomatik barkod okuyucu, eşya tasnif işlemini otomatik olarak yapmaya uygun yürüyen bant sistemi ve kamera sistemi bulundurulması ve Bakanlıkça gerekli görülecek diğer altyapının kurulmuş olması şartı aranmayacak. 
 
Geçici depolama yeri işleticisi olmayan operatörler ile geçici depolama işleticisi olup son altı aylık dönemde, aylık ortalama ithalat beyanname sayısı 70 ve aylık ortalama taşıma senedi sayısı 90 altı olanlar için otomatik barkod okuyucu ve bant sistemi ile ilgili olarak Bakanlıkça farklı usuller belirlenebilecek. 
 
Gümrük vergileri operatör tarafından tahsil edilebilecek
 
Gönderilerin tahakkuk ettirilen gümrük vergileri operatör tarafından tahsil edilebilecek ve operatör tarafından gümrük idaresi adına tahsil edilen vergiler, eşyanın operatöre teslimini takip eden en geç 7 işgünü içerisinde ödenecek. 
 
Gümrük müdürlüğü gümrük işlemlerinin yapılmasını teminen gerekli tedbirleri alacak. Gümrük muafiyeti ve bu tebliğde öngörülen yetki kapsamında ithalat ve ihracata konu edilen eşya ve adına işlem yapılan kişiye ilişkin istatistikî veriler risk analizi kapsamında dikkate alınacak. 
 
Eşyanın alıcısına teslimini takip eden 3 iş günü içerisinde teslim tarihi ve alıcının TC Kimlik numarası/Vergi numarası gümrük idaresine elektronik ortamda iletilecek.
 
Bu Tebliğ hükümleri kapsamında yapılan ihracatta ihracatçı birliği onayı aranmayacak. 
 
Bu Tebliğ yayımlandığı tarihten altı ay sonra yürürlüğe girecek. 
 
Tebliğle önceki tebliğ de yürürlükten kaldırıldı. 

Kaynak: Dünya Gazetesi