Dahilde İşleme Rejimi, ihracatı teşvik etmek üzere gümrük kanunumuza dahil edilen önemli bir rejimdir.

Önemlidir, çünkü ithalatta tüm gümrük vergileri sıfırlanan (gümrük vergisi, KDV, anti-damping vergisi, ilave gümrük vergisi, ek mali yükümlülük, ÖTV, KKDF, Damga Vergisi vb.) başka da bir uygulama ya da rejim yoktur.

Projeleri Teşvik Departmanımız, konusunda uzman kişiler ile hizmet vermektedir. Merkez ofisimizde ilgili süreçler yönetilirken, görevlendirilen personellerimiz İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde ve Ankara İhracat Genel Müdürlüğü’nde işlemlerimizi takip etmektedirler.

Hemen hemen tüm sektörlerden (Elektrik, Elektronik, Gıda, Kimya, Ambalaj, Tekstil, Otomotiv ve Otomotiv yan sanayi vb.) önemli imalatçı/ihracatçı firmalarımıza bu hizmeti sunmaktayız. Firmalarımız dahilde işleme rejimi içinde çeşitli sistemleri yoğun olarak kullanmaktadır. (D1, D3, Geri Ödeme veya belgeden belgeye satış vb.)

DİİB projelendirmesini, tüm firmalarımızın kapasite raporu incelemesi ve üretim tesisi ziyaretini yaptıktan sonra gerçekleştirilir, çünkü DİİB projelerinin doğru planlaması buna bağlıdır.

DİİB DIR otomasyon belge alımı, revizesi ve kapatılması benzeri tüm otomasyon süreçleri teşvik uzmanlarımızca takip edilir ve belirlenen periyotlarda raporlanır.

Ayrıca bakanlık şubeleri ile irtibatlı olarak mevzuat ve sistem geliştirmeleri de dahil sürekli iletişim yürütülmektedir.

Dahilde / Hariçte İşleme İzin Belgeleri İş Süreçleri

Kapasite Raporu İncelmesi Ve Üretim Girdi-Çıktıların Analizi.

Kapasite raporu ve üretim süreçleri değerlendirilerek dahilde işleme izin belgesi alınmasının sağlayacağı fayda – maliyet analizi ve mevzuat bilgilendirme/eğitim toplantısı yapılır.

DIR Otomasyon Sistemine Firma Kaydı Ve E-İmza Yetkisinin Alınması

Firmanızın DIR otomasyon sisteminde DİİB müracaatının yapılabilmesi için sisteme firma kaydı yapılır.

Aynı zamanda sistemde firma adına işlem yapılabilmesi için e-imza yetkili kullanıcıya taahhütname imzalanması ile elektronik işlemlerin yürütülmesi sağlanır.

proje_tesvik_1

DIR Otomasyon Sisteminden Dahilde İşleme İzin Belgesi Projesi Ve Müracaatının Yapılması

Kapasite raporu ve üretim analizi doğrultusunda ithal girdi ve ihraç ürün içeren belge projesi hazırlanır.

Firmamızın sağlayacağı bilgiler ışığında yine belgede bulunması zorunlu olan eşya GTİP’leri, uzman gümrük müşavirlerimizce teknik veriler ışığında tespit edilir ve beyannamelerde de bu gtip’ler kullanılması sağlanır.

proje_tesvik_2

DIR Otomasyon Sisteminde DİİB Revizesi, Ek Süre Alınması Ve Takibinin Yapılması

DİİB belgesi alınmasından sonra belgenin revizesi, ek süre alınması ve takibi süreçleri tamamı ile tarafımızca takip edilir, firmalarımıza gerekli bilgilendirmeler yapılır.

DİİB süreçlerinin en önemli ayağı beyannamelerin diib belgesi ile uyumlu ve doğru beyan edilmesidir. Bu nedenle diib süreçlerinin kontrolünün tam sağlanabilmesi için beyanname hazırlık süreçlerinin de kontrolünün tarafımızca yapılması yerinde olacaktır.

Nitekim SUBAŞI elektronik alt yapısı nedeniyle hata oranını en aza indirdiğimiz diib takip uzmanlığımızı, gümrükleme süreçlerinde de SUBAŞI’nın tercih edilmesiyle sürecin en az hata ile devam ettirilmesi sağlanır.

proje_tesvik_3

TEV Ödemelerinin Yapılması Ve Takibinin Yapılması

PAAMK ülkeleri dışında yer alan ülkelere genel olarak 3. Ülkeler denilmekte ve bu ülkelerden DİİB kapsamında hammadde ithal edilip yine PAAMK/STA ülkelerine ihraç edilmesi durumunda ithalatta ödenmeyen gümrük vergisi kadar (yalnızca gümrük vergisi, ek vergiler ya da anti-damping vergileri buna dahil değildir) Telafi Edici Vergi (TEV), ihracat beyannamesinin düzenlenmesiyle tahakkuk eder.

DİİB kapatma esnasında, bu ödenen TEV makbuzları istenmektedir.

Bu çerçevede İthalat ve İhracat işlemleriniz SUBAŞI Gümrük Müşavirliği eliyle yürütülüyor ise Telafi Edici Vergi’leriniz manuel değil bilgisayar sisteminden otomatik olarak hesap edilmekte ve tescil tarihi itibarı ile ödenmektedir. Bu süreçte TEV’in ödenmemesi ya da eksik/fazla ödenmesi gibi kişisel hatalara dayalı problemler yaşanmamaktadır. Ve kapatmada istenen TEV Tahakkuk Formu bilgisayar sistemimizin arşivinden istenildiği tarih olarak elde edilebilmektedir.

DİİB kapatma esnasında sunulması gereken Global TEV Tablosu (Ek-8) yine departmanımızca hesaplanır ve eksik var ise sonradan ödenmesi sağlanır.

DİİB Kapsamı Yurt İçi Satın Alınan Eşya Faturası Ve Satış Faturalarının DIR Sistemine Girilmesi

DİİB kapsamında yurt içinden hammadde temin edilmesi durumunda ilgili faturaların ve belgeden belgeye satışlar nedeniyle kesilen satış ve alım faturalarının DIR sisteme tarafımızca girilmektedir.

Belgeden Belgeye Satış Kapsamında Mutabakat Ve Satış Faturalarının DIR Sistemine Girilmesi

DIR otomasyon sisteminin ve DİİB mevzuatının neden olduğu uygulama zorlukları departmanımızca geliştirilen sistemlerle en aza indirilmiş ve birinci ve ikinci belgelerin kapatılmasına yönelik hızlı takip ve en az hata ile belgelerin kapatılması sağlanmaktadır.

DİİB’in Kapatılması

Belge süresi bitmeden son ay içerisinde DİİB analizi yapılır. Varsa ithal edilen eşyanın yurt dışı edilmeyen kısmı, Döviz kullanım Oranı, mal tanımı, gtip kontrolü vb. mevzuat gereği yapılması gereken tüm kontroller yapılır ve belgenin cezai bir durumla karşılaşmaması sağlanır. Ekspertiz Raporu alınması ve diğer özel şart maddelerinin gereklerinin sağlanmasının kontrolleri, sanayi odalarından ekspertiz raporu takibi yapılır.

Alınan DİİB belgelerinin süre sonundan itibaren 3 ay içerisinde kapatma müracaatının yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede tarafımızca taahhüdünüzün gerçekleşmesini müteakiben kapatma müracaatı yapılarak belgenin kapatılması süreçleri takip edilir, belge kapatılarak kapatma yazısı ilgilisine teslim edilir.

Kapatma yazısı örneği ve eki ithal ve ihraç listeler, ilgili departmanlar ile paylaşılacak ve teminat çözümlerinin tamamlanması sağlanır.

proje_tesvik_4

Dahilde İşleme İzin Belgesi Analiz Programı (DİİBGATE)

Departmanımız bünyesinde geliştirilen yazılım ile, DIR otomasyon sisteminden DİİB verilerinin alınarak bu programa yüklenmesi ile aşağıda belirtilen başlıkların kontrolü ve ilgili raporların alınması sağlanır.

 1. Beyanname bilgilerinin (kalem bazında mal tanımı, gtip ve satırkodu) doğruluğunun kontrolü
 2. Projede belirtilen birim gramaj, birim fiyat vb. unsurları gerçekleşen ithalat ve ihracat beyannameleri ile karşılaştırarak hatalı olanları tespit etmesi.
 3. Proje ile gerçekleşen miktarların karşılaştırması ve gerçekleşen ihracata göre hak edişler de dahil bakiyelerin tespiti.
 4. Gerçekleşen birinci ve ikinci birim sarfiyat tablolarının hazırlanması. Özellikle tekstil sektöründe tüketimlerdeki hatalı oranları tespiti ve olması gereken sarfiyat oranlarının belirlenmesi.
 5. AB ve Üçüncü Ülke sarfiyat tablolarının oluşturulması
 6. Dolaşım ve tercihli menşe belgelerinin düzenlenip düzenlenmediği konusunda ilgili beyannameler bazında uyarılar yapılması.
 7. Ek-8 Global TEV tablosunun oluşturulması (ithalat, ihracat beyanname ve miktar eşleştirilmesinin yapılması)
 8. Bakanlığa verilecek Kapatma listelerinin istenen formatta düzenlenerek verilmesi (ithalat, ihracat, yurt içi alım/satış fatura listesi, mahrece iade, geri gelen vb. listeler)

Yatırım Teşvik İş Süreçleri

Ülkemize yapılacak yatırımları özendirmek, istihdamı artırmak, yatırımcıya çeşitli avantajlar sağlayarak mali destek sunmak üzere, çeşitli desteklerin yer aldığı 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Yatırım Teşvik kararı yayınlanmıştır.

Bu desteklerden yararlanmak üzere, ilgili kararda belirtilen şartları taşıyan yatırımlar için yatırıma başlanmadan, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI Teşvik Uygulama Ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne müracaat edilmesi ve yatırım teşvik belgesi alınması gerekmektedir.

Bu çerçevede yatırımlarınız için proje danışmanlığı, fizibilite çalışması, belge müracaatı ve alınan yatırım teşvik belgesinin kapatılması vb. işlemleri SUBAŞI Proje Teşvik Departmanının deneyimli ve uzman personelince yürütülmektedir.

Fizibilite çalışması ve YTB müracaatı 

Gerçekleştirilecek yatırımın sektörü, yatırımın coğrafik bölgesi, yatırım tutarı vb. bilgiler ışığında yararlanılacak vergi muafiyeti ve istisnalar tespit edilir. 

İstenen belgeler firmanızdan temin edilip E-TUYS sistemine yetkilendirilmesi ile SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI’na yapılacak müracaat takibi ve belgenin bakanlıktan alınması süreci tarafımızca yönetilir.

YTB alınması, revizesi, ek süre alınması ve takibinin yapılması

YTB alınmasından sonra belgenin revizesi, ek süre alınması ve takibi süreçleri tamamı ile tarafımızca takip edilecek, sizlere gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

proje_tesvik_5

YTB’nin kapatılması

Alınan YTB’nin süre sonundan itibaren 6 ay içerisinde kapatma müracaatının yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede tarafımızca taahhüdünüzün gerçekleşmesini müteakiben kapatma müracaatı için ilgili dokümanlar firmanızdan temin edilecek ve belgenin kapatılması süreçleri E-TUYS üzerinden takip edilecektir.

YTB kapatması esnasında Bakanlıktan gelecek uzmanlara talebiniz doğrultusunda ekspertiz işleminde eşlik edilecektir.

Ekspertiz işleminin tamamlanmasından sonra kapatma yazısı tarafınıza teslim edilecektir.

YTB Finansal Kiralama/Leasing Devir İşlemleri

Teşvik belgesi kapsamında yer alan makine ve teçhizatın tamamı veya bir kısmı finansal kiralama yolu ile temin edilebilir.

Finansal kiralama şirketinin gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası desteklerinden yararlanabilmesi için, teşvik belgesi sahibi yatırımcı ile sözleşme yapılmış olması ve Genel Müdürlük tarafından finansal kiralamaya konu makine ve teçhizat listesinin onaylanmış olması gerekir.

proje_tesvik_6
 1. İthali Finansal Kiralama vasıtasıyla yapılacak eşyanın proforma faturası ve GTİP kontrolü yapılır.
 2. Kiracı firmadan Yatırım Teşvik Belgesi görüntüsü ekleriyle birlikte talep edilir.
 3. Proforma faturada yer alan eşya bilgileri ile makine teçhizat bilgileri karşılaştırılır.
 4. Kiracı firma YTB’si ile Finansal Kiralama listelerinin uyumlu olması sağlanır.
 5. Kiracı firmanın E-Tuys üzerinden finansal kiralama firmasına devir işlemini başlatması talep edilir.
 6. Kiracı firma ile birlikte E-tuys üzerinden devir işlemine tarafımızca müracaat edilir.
 7. Onay sonrası ilgili listeler kiracı firma ve leasing temsilcileri ile paylaşılır.
 8. Kiracı firmanın YTB süre sonuna 6 ay kala kapatma müracaatı yapması gerekmektedir. Bu arada Lesing’e konu olan makine teçhizatın işlemlerinin tamamlandığına dair bildirim bakanlığa tarafımızca yapılır.
 9. Yukarıda bahsi geçen işlemlere dair evrak arşivi, Subaşı Gümrük Müşavirliği arşiv sisteminde muhafaza edilir.

Eğitim/Sunum ve Workshop Faaliyetlerimiz

İlgili faaliyetlerimiz kapsamında eğitim (yüz yüze/online), workshop, firma tesislerinin yerinde incelenmesi, bakanlık ziyaretleri gibi faaliyetler yerine getirilirken, sektörümüzün doğası gereği sürekli yenilenme, geliştirme hedefiyle de faaliyetler yürütülmektedir.