PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ TUTANAĞI USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/25)’NİN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ-R.G.:27.07.2013-2872027 Temmuz 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28720

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ TUTANAĞI USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2010/25)’NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2013/29)

MADDE 1 – 30/1/2010 tarihli ve 27478 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağı Usul ve Esaslarına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/25) yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.