PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SONUÇ VE ÖNLEMLERİNİN KAYDI VE BİLDİRİMİ YÖNETMELİĞİ-R.G.:27.07.2013-2872027 Temmuz 2013  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28720

YÖNETMELİK

Ekonomi Bakanlığından:

PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ SONUÇ VE ÖNLEMLERİNİN KAYDI VE BİLDİRİMİ YÖNETMELİĞİ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, piyasa gözetimi ve denetimi ile ithalat denetimleri arasında bilgi akışını sağlamak ve yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde kayıt altına alınması gereken bilgilerin; içeriği, kayıt işlemleri ve bildiriminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 14 üncü maddesi ve 28/1/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı”nın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi ile 7 nci maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Genel Müdürlük: Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünü,

c) PGDBİS: Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemini,

ç) Risk değerlendirmesi: Bir üründeki riskin derecesinin belirli bir metodoloji kullanılarak belirlenmesi faaliyetini,

ifade eder.

Denetim kayıtlarının tutulması

MADDE 4 – (1) Piyasa gözetimi ve denetimi esnasında kullanılacak tutanakların içeriği ve formatı, uyguladıkları teknik mevzuatın gerektirdiği zorunluluk ve ihtiyaçlar ile Genel Müdürlük tarafından raporlama ve alınan önlemlerin bildirimi konusunda talep edilen bilgiler dikkate alınarak yetkili kuruluşlarca belirlenir.

Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi

MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında yetkili kuruluşlar tarafından Bakanlığa iletilecek bilgilerle ilgili işlemler Bakanlık tarafından kurulan ve işletilen Ulusal Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

Denetim raporlarının hazırlanması

MADDE 6 – (1) Piyasa gözetimi ve denetimi esnasında temin edilen bilgilerin Genel Müdürlükçe raporlama ihtiyaçları doğrultusunda belirlenen kısmı piyasa gözetimi ve denetimini gerçekleştiren yetkili kuruluşlarca PGDBİS’eüçer aylık dönemler halinde ve yıllık olarak kaydedilir. Bu verilere ilişkin güncelleme işlemleri yine yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir.

(2) Yetkili kuruluşlar, “Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu Hazırlama Rehberi”ne uygun olacak şekilde bu bilgileri PGDBİS’e kaydeder. Rehber Genel Müdürlükçe yetkili kuruluşlara en geç her yılın Aralık ayı sonuna kadar iletilir.

Alınan önlemlerin bildirimi

MADDE 7 – (1) Güvensizliği tespit edilen ürünlere ilişkin bilgiler, alınacak önlemin yetkili kuruluşların iç onay süreci ile kesinleşmesini takip eden yedi iş günü içinde yetkili kuruluşlarca PGDBİS’e kaydedilir.

(2) Güvensizliği tespit edilen ürünlere ilişkin bilgiler gerektiğinde Genel Müdürlük tarafından Avrupa Komisyonuna bildirilir.

(3) Güvenli olmakla birlikte, teknik düzenlemesine uygun olmadığı tespit edilen ve düzeltici faaliyet ile uygunsuzluğu giderilemeyen ürünlere ilişkin bilgiler de PGDBİS’e kaydedilir.

(4) Gıda ürünleri, yemler, ilaçlar, tütün, tütün mamulleri, alkollü içecekler ile akaryakıt ürünleri bu madde kapsamında bildirime tabi değildir.

(5) Yapılan bildirimlere ilişkin güncelleme işlemleri yine yetkili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilir.

(6) Bakanlıkça yapılan veya Bakanlıkça kayıt altına alınan ithalat denetimlerine ilişkin verilerden Bakanlıkça uygun bulunanlar da, PGDBİS’e kaydedilir.

Test raporları ve diğer belgelerin paylaşımı

MADDE 8 – (1) Yetkili kuruluşlar, 7 nci maddenin birinci ve üçüncü fıkrasında belirtilen ürünlere dair varsa test raporlarını ve ilgili olabilecek diğer belgeleri PGDBİS’e yükler.

(2) 7 nci maddenin dördüncü fıkrasında belirtilen ürünlere dair test raporları ve diğer belgeler bu madde kapsamında paylaşıma tabi değildir.

Önlem bildirimleri temas noktaları

MADDE 9 – (1) Yetkili kuruluşlar, alınan önlemlerin bildirimi konusunda kuruluş düzeyinde koordinasyonu sağlayacak ve PGDBİS’e veri girişi yapacak temas kişisini/kişilerini tespit eder ve Genel Müdürlüğe iletir.

(2) Genel Müdürlük, bildirimlerde koordinasyonun sağlanması ve uygulamanın değerlendirilmesi amacıyla temas kişilerini senede en az bir defa olmak üzere toplantıya çağırır.

Bildirim mekanizmalarının takibi

MADDE 10 – (1) Genel Müdürlük, gerekli gördüğü hallerde takip ettiği uluslararası kuruluşlar nezdindekibildirim mekanizmalarında yer alan ürünlere ilişkin olarak yetkili kuruluşlardan bilgi talep edebilir. Yetkili kuruluşlar Genel Müdürlükçe bilgi talep edilen ürünlerle ilgili gerekli incelemeyi yapar ve belirlenen süre içerisinde Genel Müdürlüğe bilgi verir.

(2) Ürünün veya bildirime konu güvensizliğin niteliğine göre yetkili kuruluşlarca yapılacak incelemenin Genel Müdürlükçe verilen süreyi aşması durumunda yetkili kuruluşlar ek süre talep edebilir.

Risk değerlendirmesi

MADDE 11 – (1) 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen bildirimlere, gerektiğinde, yetkili kuruluşlar tarafından yapılan risk değerlendirmesi belgesi eşlik eder. “Risk Değerlendirmesi Rehberi” ile bu rehberin kullanılacağı ürünlerle ilgili bilgiler, Genel Müdürlük tarafından yetkili kuruluşlara iletilir.

Geçiş süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) PGDBİS’e veri aktarımı yapacak olan mevcut veritabanlarında bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde gerekli değişiklikler/güncellemeler yapılarak, bu veritabanlarıPGDBİS’e veri aktarmaya hazır hale getirilir.

(2) Kendi veritabanı bulunan ve PGDBİS’e veri aktarımını henüz yapamayan yetkili kuruluşlar aktarım sağlanana kadar, yalnızca 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen ürünlere ilişkin bilgileri PGDBİS’e kaydeder.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.