Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği – Ürün Güvenliği ve Denetimi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Ek-4
 
 
TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ
 
EKONOMİ BAKANLIĞINA
 
Pil ve Akümülatrlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 20132014/15) uyarınca, ithal etmek istediğimiz … GTİP’li ve … isimli, … numaralı ihracat beyannamesi muhteviyatı geri gelen eşyayı, ilgili teknik mevzuatına uygun ve güvenli olmaması halinde iç piyasada satışa sunmayacağımızı veya kullanıma arz etmeyeceğimizi, aksine hareket ettiğimiz takdirde ithalata konu ürünün CIF değerinin % 60’ının bağlı bulunduğumuz vergi dairesince tarafımıza tebliğ edildiği tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacak Türk Lirası karşılığını bütçeye gelir kaydedilmek üzere ödeyeceğimizi, ödemeyi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerine göre yerine getireceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.
 
 
 
 
 
 

 

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı
Yetkili İmza(lar)
Tarih

 

 
 
 
 
 
 


İthalatçının açık unvanı ve adresi
:
İlgili gümrük idaresi
:
Gümrük Beyannamesinin tarihi ve sayısı
:
İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı
:
İthalatçının vergi sicil numarası
:
İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası
:
İthal konusu ürünün CIF değeri
:
 
 
 

–>