PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK27 Mart 2014  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28954

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

PETROL PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  17/6/2004 tarihli ve 25495 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“İhrakiye teslimi lisansı ya da ihrakiye teslimi faaliyeti işli dağıtıcı lisansı kapsamında jet yakıtı satacak kişiler, havaalanındaki depolama veya ikmal faaliyetleri için kendi adlarına aldıkları İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatını veya söz konusu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatına ve uygun türde lisansa sahip kişilerle yaptıkları en az bir yıl süreli depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesini veya 23/1/2009 tarihli ve 27119 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B) uyarınca büyük heliportlara ilişkin olarak kendi adlarına aldıkları Heliportİşletme Ruhsatını Kuruma ibraz ederek jet yakıtı satışı hususunu lisanslarına işletmek zorundadır. Jet yakıtı satışyetkisinin süresi, ibraz edilen depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesinin süresini aşamaz. Lisans sahipleri, jet yakıtı satış yetkisine sahip olmak için bu fıkra kapsamında depolama veya ikmal hizmeti alım sözleşmesi ibraz etmesi gereken toplamda en çok üç kişiye jet yakıtı depolama veya ikmal hizmeti verebilir. Üçten fazla kişiyle sözleşme yapmış lisans sahipleri hizmet vermeyi tercih ettikleri en çok üç kişinin ismini, diğer depolama veya ikmal hizmeti sözleşmelerinin feshedildiğine dair belgelerle Kuruma bildirir ve uygun şekilde bildirilmeyenlerin jet yakıtı satışıhususunu lisanslarına işletme talepleri reddedilir.

MADDE 2  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3  Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.