Aydınlatma Metinleri

Personel Covid Testi Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesine uygun olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacı ile veri sorumlusu olan Subaşı Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ. tarafından hazırlanmıştır.

Değerli Personellerimiz, Hissedarlarımız/Ortaklarımız, Stajyerlerimiz, Ticaret Danışmanımız,

Kişisel Verilerinizi İşleme Amaçlarımız, Hukuksal Sebeplerimiz ve Toplama Yöntemlerimiz:

AMAÇ

VERİ KATEGORİSİ

VERİLER

 

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

Kimlik Bilgileri

Ad Soyad, İmza, Kimlik No, Doğum Tarihi,

Cinsiyet

İletişim Bilgileri

Firma Unvanı

Özlük Bilgileri

Tarih, Gün

Sağlık Bilgileri

PCR Testi Numunesi ve Test Sonucu

Kanunun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen hukuksal sebeplerimiz: “5.1 Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. 5.2.ç Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. 5.2.f İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması. 6.2. Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. 6.3. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. 6.4. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır.” hukuki sebepleri ile sınırlı olarak ve açık rıza alarak

işlemekteyiz.

Toplama yöntemimiz: Pandemi önlemleri kapsamında çalışanları koruma amaçlı uygulanan PCR

testi sırasında alınan numune ve test sonucu ile basılı ve dijital olarak toplamaktayız.

Yukarıda amaç ve hukuki sebepleriyle ayrıntılı olarak verilen kişisel verilerinizi veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Ne Amaçla Paylaşıyoruz:
  • Acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi için Anlaşmalı Laboratuvar ile,
  • İletişim ve saklama, arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi için yurt dışı e-posta hizmeti aldığımız Microsoft Exchange ile paylaşmaktayız.

Veri sahibi olarak 6698 nolu Kişisel Verileri Koruma Kanununun 11. maddesinde belirtilmiş haklara sahipsiniz.

Haklarınızı kullanmak ve talepleriniz için aşağıdaki Talep ve Başvuru başlığı altında belirtilmiş olan iletişim kanallarını kullanabilirsiniz.

Talep ve Başvurularınız için:

Başvuru Formu sayfasında yer alan formu doldurarak, subasi@hs01.kep.tr veya subasi@subasi.net E-posta adreslerinden birine E-posta göndererek, (+90) 212 245 50 40 telefonu arayarak Meclis-i Mebussan Cad. Atlantik Han No:59 Kat 1-3-4-6 34427 Fındıklı- Beyoğlu/İstanbul adresine posta ile dilekçe göndererek veya elden teslim ederek iletebilirsiniz.

Talebiniz bize ulaştıktan sonra en geç 30 gün içerisinde sizlere burada belirtilen kanallardan geri dönüş yapılarak bilgilendirme yapılacaktır. Bu işlemler için bir ücret ödemeniz gerekmemektedir. Aşağıdaki durumlarda ücret talep etme hakkımız saklıdır.

  1. Dilekçenize vereceğimiz cevabın yazılı olmasını talep ederseniz on sayfaya kadar ücret ödemeniz 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilir.
  2. Başvuruya cevabın CD, DVD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde veri sorumlusu tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemez.
  3. Uluslararası Kargo ise teslimat istemeniz durumunda kargo masrafını karşılamanız
Değişiklik ve Güncellemeler:

Yasal mevzuat ve/veya Subaşı Gümrük Müşavirliği LTD. ŞTİ.’ nin Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasında bir değişiklik olursa bu Aydınlatma Metninde gerekli değişiklikler yapılacaktır.

Yürürlüğe Girdiği Tarih: 30.06.2021