Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/14) 

MÜRACAAT FORMU

 

·       G.T.İ.P

:

·       Eşyanın tanımı

:

·       Ticari ismi

:

·       Kimyasalın adı, açık formülü

:

·       İthalatçı firmanın unvanı, adresi, telefonu, faks numarası, Ankara irtibat telefonu (varsa) 

 

:

·       İhracatçı firmanın  unvanı, adresi

:

·       213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca verilen vergi numarası

 

:

·       Eşyanın kullanılacağı yer

:

·       Eşyanın miktarı

:

·       Eşyanın menşe ülkesi

:

·       Eşyanın sevk ülkesi

:

·       Eşyanın giriş yapacağı gümrük kapısı

:

 

 

  Firma Unvanı

Yetkili  İmza

 

ARANACAK DİĞER BELGELER

 

A– Dilekçe

B– Proforma fatura

C– İmza sirküleri (Aslı veya Bakanlıkça onaylı nüshası)

Ç– İthal edilecek eşyanın firmadaki stok durumunu gösterir belge

D- Varsa üretim ve/veya tüketim rakamlarını ayrıntılı olarak içeren  geçerli kapasite

raporunun bağlı bulunulan ticaret ve/veya sanayi odası tarafından tasdik edilmiş sureti

E Bu Tebliğin ek-3’ünde belirtilen eşyanın ithalatına dair başvurularda firmaların Çevre ve Şehircilik Bakanlığına kayıt olduklarına dair belge