Ozon Tabakasını İncelten Madde İlişkin Bilgi Notu Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Ozon Tabakasını İncelten Madde İlişkin BILGI NOTU
İthalatçılar söz konusu ürünün ihracatçısı veya üreticisi tarafından düzenlenip ilgili ülke yetkili mercilerince onaylanmış ve ürünün içeriğinde, 5 inci maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile 6 ncı madde kapsamındaki ozon tabakasını incelten maddelerin kullanılmadığına dair bir ibarenin yer aldığı belgeyi gümrüklere ibraz etmek zorundadır

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz