Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğindeki Değişiklikler Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğindeki Değişiklikler Hakkında 

Duyuru Özeti:

 

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde değişiklik yapan 3 seri no.lu Tebliğ 27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Listenin Diğer İstisnalar başlığı altında düzenlenen ve Malul ve Engellilerin Taşıt Alımlarında İstisna alt başlığı altıda yer alan “1600 cm³ veya altında motor silindir hacmine sahip” ibareleri “motor silindir hacmine bakılmaksızın, hesaplanması gereken özel tüketim vergisi ve diğer her türlü vergiler dâhil bedeli 200.000 TL’nin altında olan” şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan bu değişiklik ile ÖTV hesaplamasında yeni uygulamaya konulan ve motor hacminin yanısıra fiyatın da dikkate alındığı fiyat bazlı ÖTV uygulmasının istisnalara da yansıtılmış olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra; belirlenen fiyatın her sene yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanacağı hususu düzenlenmiştir. 

 

 Aynı Tebliğin (II/C/5.1) bölümünün ikinci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

 

“Gümrük Kanununun 167 nci maddesinin (12) numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca malul ve engellilerin kullanımına mahsus eşya gümrük vergilerinden muaftır. Ancak,  Özel Tüketim Vergisi Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yer alan parantez içi hükümle, aynı Kanuna ekli 87.03 G.T.İ.P. numarasında “-Diğerleri” satırı altında yer alan taşıtlardan, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi dahil gümrük vergilerine ilişkin istisna uygulanmaması durumunda belirlenecek gümrüklenmiş değeri 200.000 TL’yi (söz konusu tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır) aşanlar ithalat istisnasından hariç tutulmuştur. Buna göre, bu istisna kapsamında, bedeli söz konusu tutarın altında olan taşıtların iktisap edilmesi mümkündür. Gümrüklenmiş değeri, bu şekilde belirlenen tutarı aşan taşıt ithal etmek isteyen malul veya engellilerce, ilgili gümrük idaresine özel tüketim vergisinin beyan edilip ödenmesi gerekir.

 

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.