ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 19 (ÖTV-(EK:14) talep ve taahh.verilerek ithal edilen mallar ile (EK:17) talep ve taah.verilerek satın alınan mallar)T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 19

Konusu: 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlük tarihinden önce (EK:14) talep ve taahhütname verilerek ithal edilen mallar ile (EK:17) talep ve taahhütname verilerek satın alınan mallara ilişkin uygulama.
Tarihi: 27/3/2013
Sayısı: ÖTV-1/2013-2
İlgili Olduğu Maddeler: ÖTV Kanunu 1, 2, 3, 8 ve 12 nci maddeler
1- Giriş:
Başkanlığımıza intikal eden olaylardan, imalatta kullanılmak üzere 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın yürürlük tarihi olan 9/10/2012 tarihinden önce gerek (EK:14) talep ve taahhütname verilerek ithal edilen gerekse (EK:17) talep ve taahhütname verilerek satın alınan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallara ilişkin hangi uygulamalar kapsamında işlem yapılması gerektiği hususunda tereddütler olduğu anlaşılmaktadır.
2-Yasal Düzenlemeler:
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi tutulmuş, 2 nci maddesinde teslim ve teslim sayılan haller tanımlanmış, 3/a maddesinde ise malın teslimi veya ilk iktisabı hallerinde vergiyi doğuran olayın; malın teslimi veya ilk iktisabında meydana geldiği hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, imalatçılar tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının indirimli uygulanmasına yönelik 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar 9/10/2012 tarihli ve 28436 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Söz konusu Kararname ile ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, alıcı imalatçılar (sanayi sicil belgeli imalatçılar) tarafından imalatta kullanılmaları halinde vergi tutarlarının iade yöntemi ile indirimli uygulanması sağlanmış; bu nedenle daha önce uygulanan (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların aynı Kanunun 8/1 inci maddesi uyarınca (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTV’nin tecil edilecek kısmı sıfır olarak belirlenmiş, 30/11/2002 tarihli ve 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesi ile 13/11/2003 tarihli ve 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesi uygulamaları yürürlükten kaldırılmıştır.
Bahse konu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamalarından kaynaklanan vergi farklılaştırmalarının alıcılara iade yöntemi ile uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ise 11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde açıklanmıştır.
3- Sonuç:
Yukarıda yer alan düzenlemeler çerçevesinde, 2012/3792 sayılı Kararnamenin yürürlük tarihi olan 9/10/2012 tarihine kadar (EK:14) talep ve taahhütname verilerek ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması ile 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 4 üncü maddesi kapsamından yararlanmak amacıyla ithal edilen ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların gerek söz konusu Kararnamenin yürürlük tarihinden sonra imalatta kullanılması gerekse 2002/4930 sayılı Kararname kapsamında ithal edilen bu mallardan imal edilen malların 9/10/2012 tarihinden sonra teslim edilmesi halinde Kararnamenin yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.
Bununla birlikte mükellefler tarafından, 2012/3792 sayılı Kararnamenin yürürlük tarihinden önce yukarıda bahsi geçen uygulamalar kapsamından yararlanmak amacıyla ithal edilerek 9/10/2012 tarihinden sonra imalatta kullanılan veya imal edilerek teslim edilen mallara ilişkin olarak söz konusu Kararname ile getirilen iade sistemi kapsamında beyanname verilerek ÖTV ödenmiş olması halinde 25 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esasların yerine getirilmiş olması şartıyla bahse konu Kararname kapsamında işlem yapılmasının da talep edilmesi söz konusu olabilecektir.
Ayrıca 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Kararın 1 inci maddesi kapsamından yararlanmak amacıyla 9/10/2012 tarihinden önce (EK:17) talep ve taahhütname verilerek satın alınan ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallardan imal edilen malların, 2012/3792 sayılı Kararnamenin yürürlük tarihinden itibaren (EK:2) talep ve taahhütname ile ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinde düzenlenen tecil-terkin uygulaması kapsamında teslim edilmesi fiilen mümkün bulunmadığından, bahsi geçen Kararnamenin 1 inci maddesi uygulamasında belirlenen süre içerisinde yapılmış normal, istisna veya ihraç kayıtlı teslimleri için de 2012/3792 sayılı Kararnamenin yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılması mümkün bulunmaktadır.
Duyurulur.