ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK.18 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28945

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 30)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde2 aşağıda yer verilen değişiklikler yapılmıştır.

a) 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin ve 16.3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Gümrükte Alınacak Teminatalt başlıklı bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve 16.4. “İthal Edilen Petrol Ürünlerinin Tesliminde Beyan Edilen ÖTVye Ait Bilgi Formunun (EK:12) Düzenlenmesi ve Gümrüİdaresince Alınan TeminatıÇözümü İşlemleri alt başlıklı bölümü başlığıyla birlikte yürürlükten kaldırılmıştır.

 16.3. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Gümrükte Alınacak Teminata İlişkin İşlemler

Özel Tüketim Vergisi Kanununun 16 ncı maddesinin 4 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetki uyarınca, Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTVye karşılık olmak üzere alınması gereken teminatın türüne, tutarına ve çözümüne ilişkin usul ve esaslar aşağıda belirlenmiştir.

16.3.1. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Gümrükte Alınacak Teminat

Bu Tebliğin (16.3.) bölümünde belirtilen yetki uyarınca, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde, bu mallar için yürürlükte olan ÖTV tutarı kadar Türk Lirası olarak nakit teminatın veya ÖTV için düzenlendiği belirtilmiş olan banka teminat mektubunun gümrük idaresine verilmesi, bu şekilde teminat verilmediği sürece gümrükleme işlemi yapılmaması uygun görülmüştür.

Banka teminat mektuplarının (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığıadına, (B) cetvelindeki mallar için mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü adına düzenlenmişolması zorunludur. Ayrıca bu mektupların paraya çevrilmeleri konusunda hiç bir sınırlayıcı şart taşımamaları ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu3 hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar tarafından düzenlenmiş olması şarttır. Bununla birlikte (B) cetvelindeki mallar için düzenlenecek banka teminat mektuplarının bu Tebliğ ekinde (EK: 24) olarak yer alan Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği ne uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir.

(I) sayılı liste kapsamında yer alan malları ithal edenler her bir gümrük beyannamesi kapsamı ÖTV tutarı için münferit teminat vereceklerdir. Bununla birlikte, (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallar ile yalnızca antrepo ve transit rejimleri kapsamındaki (B) cetvelinde yer alan malların ithali sırasında ÖTV tutarının tamamı için ilgili gümrük rejimi çerçevesinde teminat verilebilecektir. İlgili gümrük rejimi çerçevesinde birden fazla ithalat işlemini kapsayacakşekilde teminat verilmesi halinde, tamamlanan her bir ithalat işlemi için alınan teminat tutarı yeni ithalat işleminde kullanılabilecektir.

Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri ve sermayelerinin %51i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası kamuya ait olan kuruluşlardan teminat aranmayacaktır.

16.3.2. İthal Edilen Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki (I) Sayılı Listedeki Mallar ile Teminata Ait Bilgi Formu

(I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvelindeki mallar ile teminat bilgileri için bu Tebliğ ekinde (EK:11) olarak yer alan“İthal Edilen Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki (I) Sayılı Listedeki Mallar ile Teminata Ait Bilgi Formukullanılacaktır. (EK:11) bilgi formu (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvelindeki mallar için gümrük idaresince ayrı ayrıoluşturulacaktır.

16.3.3. (A) Cetvelinde Yer Alan Mallar İçin Oluşturulan (EK:11) Bilgi Formunun Gönderilmesi

 (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan mallar için gümrük idaresince oluşturulan (EK:11) bilgi formu, ithalat işlemi tamamlanmadan elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) sistemine aktarılır. Gönderilen bu formda değişiklik olması durumunda değişiklikleri içeren yeni (EK:11) bilgi formu da ayrıca GİB sistemine aktarılır.

16.3.4. (B) Cetvelinde Yer Alan Mallar İçin Oluşturulan (EK:11) Bilgi Formu ve Teminatın Gönderilmesi

(I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallar için gümrük idaresince oluşturulan (EK:11) bilgi formu, gümrük işlemlerine yönelik teminat almaya yetkili saymanlıkççıktısı alınarak bir yazı ekinde ithalatçınıÖTV yönünden bağlıolduğu vergi dairesine teminatın alındığı tarihi takip eden günden itibaren 5 iş günü içerisinde teminat ile birlikte gönderilecektir. Ayrıca gümrük idaresince oluşturulan bu form, ithalat işlemleri tamamlanmadan elektronik ortamda GİB sistemine de aktarılır. Gönderilen bu formda değişiklik olması durumunda değişiklikleri içeren yeni (EK:11) bilgi formu da GİB sistemine aktarılır. Diğer yandan söz konusu mallar için ek teminat alınması durumunda bu teminat da alındığı tarihi takip eden günden itibaren 5 iş günü içerisinde ilgili vergi dairesine gönderilecektir.

16.3.5. (I) Sayılı Listedeki Mallar İçin Alınan TeminatıÇözümü İşlemleri

Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listedeki malların ithalinde ödenecek ÖTVye karşılık olmak üzere alınan teminatıçözümü işlemleri aşağıdaki açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.

16.3.5.1. (A) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan TeminatıÇözümü İşlemleri

(I) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallar için alınan teminatıçözümü işlemlerinde mükellefin talebi üzerine oluşturulan ve bu Tebliğ ekinde (EK:12) olarak yer alan “İthal Edilen Özel Tüketim Vergisi Kanunu Eki (I) SayılıListenin (A) Cetvelindeki Malların Tesliminde Beyan Edilen ÖTVye Ait Bilgi Formu kullanılacaktır.

a) İthal edilen mallarıÖzel Tüketim Vergisi Kanunundaki istisna hükümleri kapsamında teslim edilmesi ve söz konusu teslimlerin bu Tebliğin ilgili bölümlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde beyan edilmesi üzerine, vergi dairesince elektronik ortamda oluşturulan (EK:12) bilgi formu ilgili gümrük idaresine gönderilecek ve gümrük idaresince bu form uyarınca teminatıçözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

b) İthal edilen mallarıÖzel Tüketim Vergisi Kanununun 8/2 nci maddesi uyarınca ihraç kaydıyla tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerinde, tecil edilen verginin terkin edilmesi üzerine, vergi dairesince elektronik ortamda oluşturulan (EK:12) bilgi formu ilgili gümrük idaresine gönderilecek ve gümrük idaresince bu form uyarınca teminatınçözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

c) İthal edilen malları1/7/2003 tarih ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında teslim edilmesi halinde, bu teslimlerin 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde beyan edilmesiüzerine dağıtıcılar, her ayın ilk on beş günlük birinci ve kalan günlerinden oluşan ikinci vergilendirme dönemleri kapsamında yapmış oldukları teslimler için en az bu dönemlerin her birini kapsayacak şekilde, ÖTV yönünden bağlıoldukları vergi dairesi müdürlüğüne verecekleri bir dilekçe ile ithalde alınan teminatıçözümü talebinde bulunabileceklerdir. Bu dilekçe ile birlikte Gelir İdaresi Başkanlığının “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet veren internet vergi dairesi üzerinden, deniz yakıtı kullanıcılarına düzenlenen ve tahsil edilmeyen ÖTV tutarlarını gösteren faturaların bilgilerini içeren tablonun doldurularak gönderilmesi gerekmektedir. İlgili vergi dairesince talep edilmesi halinde söz konusu faturaların onaylı örneklerinin ibrazı zorunludur.

İlgili vergi dairelerince, ithalde alınan teminatıçözümü talepleri ile ilgili olarak aşağıdaki işlemler yapılacaktır.

i. Talep dilekçesi ve ekleri incelenerek muhteviyat eksikliklerinin bulunup bulunmadığı tespit edilecek ve eksiklik bulunması halinde eksikliklerin giderilmesi için dağıtıcıya yazı gönderilecektir.

ii. Muhteviyat eksikliği bulunmaması halinde söz konusu bilgiler, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme BakanlığınıÖTVsiz Yakıt Bilgi Sistemindeki (ÖTVBS) bilgiler ile karşılaştırılmak suretiyle teyit edilecektir. Dağıtıcılar tarafından vergi dairesine gönderilen bilgiler ile ÖTVBSde yer alan bilgilerin farklı olması halinde, Tebliğtarihinden itibaren otuz günlük süre verilmek suretiyle dağıtıcılardan yazılı izahat istenecektir. Bu süre içerisinde izahat verilmemesi ya da verilen izahatın vergi dairesince uygun bulunmaması halinde, teminat çözümü talepleri vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

iii. Dağıtıcılar tarafından vergi dairesine gönderilen bilgiler ile ÖTVBSde yer alan bilgilerin teyidi üzerine,çözümü talep edilen teminat tutarının ve deniz yakıtı teslim edilen kullanıcıların %5ine kadarlık kısmına, kullanıcıların bağlı oldukları vergi dairelerince yoklama yapılması veya yaptırılması sağlanacaktır. Bu yoklamalar için seçilecek kullanıcılar örnekleme yöntemiyle tespit edilecektir. Yoklamalarda, deniz aracına bizzat gidilmek suretiyle; deniz aracı, kullanıcısı, kullanıcının mükellefiyet bilgileri, yakıt alım defterinde yer alan teslim bilgileri ve jurnal defteri/gemi hareket kayıt jurnalinde yer alan bilgiler ayrıntılı olarak tespit edilecektir. Bu yoklamaların, yoklama talebinin alındığı tarihten itibaren on beş gün içinde yapılarak aynı süre içerisinde dağıtıcıların vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir. Dağıtıcının vergi dairesi, bu yoklamalardaki tespitler ile kendisinde bulunan bilgileri karşılaştırmak suretiyle teyit işlemini gerçekleştirecektir.

Yoklamalar sonucunda yakıt alım defterinde yer alan teslim bilgileri ile vergi dairesinin kendisinde bulunan bilgilerin uyuşmaması veya dağıtıcılarca 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde4 belirlenen usul veya esaslara uyulmadığının tespiti halinde, ilgili dilekçeye konu teminat çözümü taleplerinin tamamı vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır. Diğer taraftan yoklamalar sonucunda sadece deniz yakıtı kullanıcılarınca 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinde belirlenen usul veya esaslara uyulmadığının tespiti söz konusu ise yalnızca bu kullanıcılara yapılan teslimlere ilişkin teminatıçözümü talepleri vergi incelemesine sevk edilerek inceleme sonucuna göre işlem yapılacaktır.

Yukarıda belirtilen teyit işlemlerinin sonuçlanması üzerine dağıtıcıların bağlı bulundukları vergi dairesince, elektronik ortamda oluşturulan (EK:12) bilgi formu ilgili gümrük idaresine gönderilecek ve gümrük idaresince bu form uyarınca teminatıçözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

d) İthal edilen malların, vergiye tabi başka bir malın imalinde kullanılması halinde, bu işlemde Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca ÖTV uygulanmayacaktır. Mükellefin buşekilde imal ettiği malın tesliminde ÖTV beyan ederek ödemesi halinde, vergi dairesince (EK:12) bilgi formunun düzenlenebilmesi için ithal edilen malların vergiye tabi başka bir malın imalinde kullanıldığının vergi inceleme raporuyla tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak imal edilen malın vergi tutarının imalatta kullanılan malın vergi tutarına eşit veya daha yüksek olması halinde bu tespitin YMM raporuyla mükellef tarafından yaptırılması da mümkün bulunmaktadır. Vergi inceleme raporu veya YMM raporuyla yapılan tespit üzerine, vergi dairesince elektronik ortamda oluşturularak gümrük idaresine gönderilecek (EK:12) bilgi formunda çözülecek teminat tutarı olarak ithal edilen maldan vergiye tabi malın imalinde kullanılan miktara isabet eden tutar yazılacak ve gümrük idaresince bu form uyarınca teminatıçözümüişlemi gerçekleştirilecektir.

e) İthal edilen malların yukarıda bentler halinde sayılan teslimlerin dışında yapılacak yurtiçi teslimlerinde; bu teslimlerle ilgili hesaplanan ÖTVnin beyanı ve ödenmesi üzerine, vergi dairesince, elektronik ortamda oluşturulan (EK:12) bilgi formu ilgili gümrük idaresine gönderilecek ve gümrük idaresince bu form uyarınca teminatıçözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

Diğer taraftan gümrük idaresine gönderilen (EK:12) bilgi formlarında değişiklik olması durumunda değişiklikleri içeren yeni bilgi formları da bu idareye gönderilir. Gümrük idaresince daha önce gönderilen formlar uyarınca teminatçözümü işlemi gerçekleştirilmemiş ise yeni bilgi formları uyarınca işlem yapılır.

16.3.5.2. (B) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan TeminatıÇözümü İşlemleri

Özel Tüketim Vergisi Kanunu eki (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki mallar için alınan teminatıçözümüişlemleri ilgili vergi dairelerince aşağıda yer alan açıklamalar çerçevesinde yerine getirilecektir.

a) İthal edilen mallarıÖzel Tüketim Vergisi Kanunundaki istisna hükümleri kapsamında teslim edilmesi ve söz konusu teslimlerin bu Tebliğin ilgili bölümlerinde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde beyan edilmesi üzerine, vergi dairesince GİB sistemi kullanılmak suretiyle beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatınçözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

b) İthal edilen mallarıÖzel Tüketim Vergisi Kanununun 8/2 nci maddesi uyarınca ihraç kaydıyla tecil-terkin uygulaması kapsamındaki teslimlerinde, tecil edilen verginin terkin edilmesi üzerine, vergi dairesince GİB sistemi kullanılmak suretiyle teminatıçözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

c) İthal edilen malların, vergiye tabi başka bir malın imalinde kullanılması halinde, bu işlemde Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin 3 numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca ÖTV uygulanmayacaktır. Mükellefin buşekilde imal ettiği malı tesliminde ÖTV beyan ederek ödemesi halinde, vergi dairesince bu mallar için alınan teminatınçözümünün gerçekleştirilebilmesi için ithal edilen malların vergiye tabi başka bir malın imalinde kullanıldığının vergi inceleme raporuyla tespit edilmesi gerekmektedir. Ancak imal edilen malın vergi tutarının imalatta kullanılan malın vergi tutarına eşit veya daha yüksek olması halinde bu tespitin YMM raporuyla mükellef tarafından yaptırılması da mümkün bulunmaktadır. Vergi inceleme raporu veya YMM raporuyla yapılan tespit üzerine, vergi dairesince GİB sistemi kullanılmak suretiyle ithal edilen maldan vergiye tabi malın imalinde kullanılan miktara isabet eden ÖTV tutarıkadar teminatıçözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

d) İthal edilen malların yukarıda bentler halinde sayılan teslimlerin dışında yapılacak yurtiçi teslimlerinde; bu teslimlerle ilgili hesaplanan ÖTVnin beyanı ve ödenmesi üzerine, vergi dairesince GİB sistemi kullanılmak suretiyle beyana konu teslim miktarına isabet eden ÖTV tutarı kadar teminatıçözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

b) Diğer Hususlar

1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin ekinde yer alan “İthal Edilen Petrol Ürünleri ile Teminata Ait Bilgi Formu (EK:11) ile “İthal Edilen Petrol Ürünlerinin Tesliminde Beyan Edilen ÖTVye Ait Bilgi Formu (EK:12) başlıkları ile birlikte bu Tebliğ ekinde yer aldığı şekilde değiştirilmiş ve (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Mallarıİthalatı İçin Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği (EK:24) bu Tebliğ ile 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğine eklenmiştir.

Bu Tebliğin ekinde yer alan bilgi formlarının içeriğinde Gelir İdaresi Başkanlığınca gerekli görülmesi halinde değişiklikler yapılabilecektir.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların ithalinde, teminatın alımı ve çözümüne yönelik bu Tebliğdeki değişiklikler uyarınca elektronik ortamda düzenlenmesi gereken (EK:11) ve (EK:12) bilgi formları1/4/2014 tarihine kadar ilgili müdürlüklerce onaylanmak suretiyle kâğıt ortamında gönderilir.

Bu Tebliğin yayım tarihinden önce gümrük idaresince düzenlenmiş (EK:11) bilgi formlarına karşılık vergi dairelerince düzenlenecek (EK:12) bilgi formları için bu Tebliğden önceki düzenlemeler çerçevesinde işlem yapılır.

Tebliğ olunur.

 

———————————

12/6/2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

30/7/2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

1/11/2005 tarihli ve 25983 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

4 31/12/2003 tarihli ve 25333 (3 üncü Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

 

 

EK:11

 

İTHAL EDİLEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU EKİ (I) SAYILI LİSTEDEKİ MALLAR İLE TEMİNATA AİT BİLGİ FORMU*

REFERANS NUMARASI (ID No.)

 

İTHALATÇININ ADI-SOYADI / UNVANI

 

VERGİ KİMLİK NUMARASI/ T.C. KİMLİK NUMARASI

 

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİ

 

GÜMRÜK BEYANNAMESİ TESCİL TARİHİ

 

GÜMRÜK BEYANNAMESİ TESCİL NUMARASI

 

TEMİNATIN TÜRÜ**

 

TEMİNATIN TUTARI

 

İTHAL EDİLEN PETROL ÜRÜNLERİNİN

GÜMRÜK BEYANNAMESİNDEKİG.T.İ.P. NO

ÖTV KANUNUNDAKİG.T.İ.P. NO

MİKTARI

(KG, LİTRE, SM3)

GÜMRÜK BEYANNAMESİ

TESCİL TARİHİNDEKİ MAKTU ÖTV TUTARI

TOPLAM ÖTV TUTARI ***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Satır sayısı artırılabilir)

 

* Bu form ithalatın yapıldığı gümrük idaresince (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvelindeki mallar için ayrı ayrıoluşturularak ilgili birimlerce mükellefin ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

** Teminatın nakit veya banka teminat mektubu olduğu belirtilecektir.

*** Aynı G.T.İ.P. numarası için kullanım yerine göre farklı vergi tutarları belirlenmiş ise ayrı satırlarda gösterilecektir.

 

 

EK:12

 

İTHAL EDİLEN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU EKİ (I) SAYILI LİSTENİN (A) CETVELİNDEKİ MALLARIN TESLİMİNDE BEYAN EDİLEN ÖTV’YE AİT BİLGİ FORMU*

İTHALATÇININ ADI-SOYADI / UNVANI

 

VERGİ KİMLİK NUMARASI / T.C. KİMLİK NUMARASI

 

İTHAL EDİLEN MALLARIN

(EK:11) BİLGİ FORMU REFERANS NUMARASI (ID No.)

GÜMRÜK BEYANNAMESİ TESCİL NUMARASI

ÇÖZÜLECEK TEMİNAT TUTARI

 

 

 

 

 

 

 

(Satır sayısı artırılabilir)

*Bu form vergi dairesi tarafından elektronik ortamda oluşturularak ithalatın yapıldığı gümrük idaresine gönderilecektir.

 

 

EK:24

 

(I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDEKİ MALLARIN İTHALATI İÇİN

KESİN VE SÜRESİZ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ

         

 

KESİN VE SÜRESİZ

…/…./20..

 

 

……………… VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

 

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki ………. G.T.İ.P. numaralı malları ithal edecek olan; ……………………………………………………. adresinde yerleşik  ……………………………………. firmasının, adı geçen Kanunun 16 ncı maddesinin 4 numaralı fıkrası hükmü uyarınca, bu mallar için yurtiçinde ödenecek ÖTV ile 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesine istinaden  nakden iade talebinin söz konusu olması halinde talep edebileceği vergi* tutarına karşılık olmak üzere teminatı oluşturan, bu teminat mektubu ile …………. TL (…………. Türk Lirası) ödeme konusunda, Bankamız borçlu ile birlikte müteselsil kefil ve müşterek müteselsil borçlu sıfatıyla kefil ve sorumlu olduğunu, tarafınızdan Bankamıza yazılı olarak bildirildiği takdirde, Bankamızca veya mükellefçe hiçbir yasal yola gidilmeksizin protesto çekilmesine, hüküm alınmasına gerek kalmaksızın, yukarıda belirtilen meblağı ilk yazılı isteminiz üzerine, hemen ve geciktirilmeksizin, kayıtsız ve şartsız vergi dairenize veya vergi daireniz emrine nakden ve tamamen, istem anından ödeme anına kadar geçecek günler için gecikme zammı ile birlikte ödeyeceğimizi ve hakkımızda 6183 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasını Bankamızın imza yetkilisi ve sorumlusu sıfatıyla ve banka nam ve hesabına yüklendiğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

 

Tarih ve İki Yetkilinin İmzası

 

…………… Bankası A.Ş.

…………. Şubesi

 

 

* Bu teminat mektubunun 8/10/2012 tarihli ve 2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesine istinaden nakden iade taleplerinde de kullanılabilmesi için altı çizili ibarenin de mektupta yer alması gerekmektedir.

NOT: Banka adına imza koyan yetkililerin adı, soyadı ve unvanları banka kaşesi altında okunaklı olarak yer alacaktır.

 

 

18 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28945

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 6DA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 31)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde2 aşağıda yer verilen değişiklikler yapılmıştır.

a) 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 3. KARARNAME KAPSAMINDA DENİZ YAKITI TESLİM EDEBİLECEK OLANLAR, GEREKLİ BELGELER VE İŞLEMLER başlıklı bölümünün 1 inci paragrafının son cümlesinde yer alan ilgili vergi dairesine vermiş olmaları. ibaresi ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa vermişolmaları. olarak değiştirilmiştir.

b) Aynı Genel Tebliğin 5/d Diğer Hususlar alt başlıklı bölümünün 3 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıçalışma usul ve esaslarını kendisinin belirleyeceği veÖTVBSnin bir alt bileşeni, tamamlayıcısı niteliğinde olan ve GPS, GSM tabanlı çalışacak tekne takip (ÖTVBSTTM) modülü kurar ve işletir. Modül kapsamında Kararname uyarınca deniz yakıtı alan araçlar tekne takip cihazı ile donatılır. Modülden alınacak veriler jurnal, bildirim ve benzeri kayıtlarla eşdeğer hükmü haiz olup, hukuki uyuşmazlıklarda destekleyici unsur olarak kabul edilir. Ayrıca modül yoluyla elde edilen veriler; kontrol ve denetim, yakıt alım defterinin bloke edilmesi veya blokenin kaldırılması, yakıt alım defterinin düzenlenmesi, yakıt limitlerinin değerlendirilmesi ve benzeri amaçlarla ÖTVBS ile de kullanılır.

Tebliğ olunur.

 

————————————

1 12/6/2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

2 31/12/2003 tarihli ve 25333 (3 üncü Mükerrer) sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

 

 

18 Mart 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28945

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 18DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(SERİ NO: 32)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde2 aşağıda yer verilen değişiklikler yapılmıştır.

a) 18 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin 3. KARARNAME KAPSAMINDA L.P.G. TESLİM EDEBİLECEK OLANLAR, GEREKLİ BELGELER VE İŞLEMLER başlıklı bölümünün 3 üncü paragrafının son cümlesinde yer alanGelir İdaresi Başkanlığına vermiş olmaları. ibaresi ilgili Vergi Dairesi Başkanlığı/Defterdarlığa vermiş olmaları.olarak değiştirilmiştir.

b) Aynı Genel Tebliğin 4.1.2. İthalde Verilen TeminatıÇözümü” alt başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Dağıtıcılar tarafından ithal edilen L.P.G.nin bu kararname kapsamında teslim edilmesi ve bu Tebliğde belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde beyan edilmesi üzerine, vergi dairesince 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin3ekinde yer alan EK:12 bilgi formu elektronik ortamda oluşturularak ilgili gümrük idaresine gönderilecek ve gümrük idaresince bu form uyarınca teminatıçözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

c) Aynı Genel Tebliğin 5.3İthalde Verilen TeminatıÇözümü” alt başlıklı bölümünün ilk paragrafı aşağıdakişekilde değiştirilmiştir.

“Üreticiler tarafından kararname kapsamında ithal edilen L.P.G.nin, vergiye tabi olan veya olmayan aerosolüretiminde kullanıldığının, bu Tebliğin 6 ncı bölümünde açıklandığı şekilde düzenlenen aerosol üretim tasdik raporu ile tevsik edilmesi ve ÖTVye ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmesi üzerine, vergi dairesince 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği ekindeki EK:12 bilgi formu elektronik ortamda oluşturularak gümrük idaresine gönderilecektir. Bu formdaçözülecek teminat tutarı olarak ithal edilen maldan aerosol üretiminde kullanılan miktara isabet eden tutar yazılacak ve gümrük idaresince bu form uyarınca teminatıçözümü işlemi gerçekleştirilecektir.

Tebliğ olunur.

 

——————————

12/6/2002 tarihli ve 24783 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

6/3/2010 tarihli ve 27513  sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

30/7/2002 tarihli ve 24831 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.