OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (R.G. 12.03.2013-28585)YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)ndan:

OYUNCAKLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  17/5/2002 tarihli ve 24758 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3  Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığıve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynımaddeye aşağıdaki (p) bendi eklenmiştir.

p) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,

MADDE 3  Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi hariç olmak üzere Yönetmelikte geçen Bakanlık ibaresiKurumBakanlığa ibaresi KurumaBakanlığın ibaresi Kurumun,  Bakanlıkça ibaresi Kurumca ve Müsteşarlığa ibaresi Ekonomi Bakanlığına olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4  Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5  Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.