Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik31.10.2013 tarihli 28807 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik’e aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Eski Yönetmelik ile Yeni yayımlanan yönetmeliğin karşılaştırması ekte mevcuttur.

Aynı Resmi Gazetede Eski Oyuncak Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik

 

Yönetmelik 31.10.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir            ESKİ/YENİ KARŞILAŞTIRMALI

Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik

ESKİ                                                                         YENİ

Amaç

Madde 1 —

Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların tasarımı, üretimi, piyasaya arzı, dağıtımı ile piyasa gözetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Amaç

MADDE 1

– (1) Bu Yönetmeliğin amacı; oyuncakların tasarımı, üretimigüvenliği ile ilgili olarak yerine getirilecek temel gerekleri, piyasaya arzı, dağıtımı ile piyasa gözetim ve denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 —Bu Yönetmelik; EK-I’de sayılmış olan ürünler dışında kalan bütün oyuncakları ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; ek-I’de sayılmış olan1’de belirtilen ürünler dışında kalan bütün oyuncakları ve bu konuda faaliyet gösteren gerçek veya tüzel kişileri kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 Bu Yönetmelik; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik;

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesine, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine ve 11/10Kanuna, 3/6/2011 tarihli ve 663640 sayılı Sağlık BakanlığıGümrük ve Bağlı KuruluşlarınTicaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesineKararnameye, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmeliğe ve 15/1/1997 tarihli ve 97/9196 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Ürünlerinin İhracatının Arttırılmasına Yönelik Teknik Mevzuatı Hazırlayacak Kurumların Belirlenmesine İlişkin Karara dayanılarak,

b) Oyuncakların Güvenliği ile İlgili Üye Devletlerin Kanunlarının Yakınlaştırılması Hakkındaki 3 Mayıs 1988 tarihli Konsey Direktifi (88/378/CEE)’ne ve Oyuncakların Güvenliği ile İlgili Üye Devletlerin Kanunlarının Yakınlaştırılması Hakkındaki 3 Mayıs 1988 tarihli Konsey Direktifi (88/378/CEE)’ni Tadil Eden 22 Temmuz 1993 tarihli ve 93/68 EEC sayılı Konsey Direktifine paralel,

hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 4 —Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,

c) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

d) Kanun: 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunu,

e) Oyuncak: On dört yaşından küçük çocukların oyunlarında kullanılmak amacıyla tasarlanan ve imal edilen her türlü ürünleri ve oyun araç ve gereçlerini,

p) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,

ifade eder.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: SağlıkGümrük ve Ticaret Bakanlığını,

b) Komisyon: Avrupa Birliği Komisyonunu,

c) Kanun: d) Kanun: 11/7/2001 tarihli ve 24459 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunu,

ç) Oyuncak: On dört yaşından küçük çocukların oyunlarında kullanılmak amacıyla tasarlanan ve imal edilen her türlü ürünleri ve oyun araç ve gereçlerini,

d) AT Tip incelemesi: Onaylanmış kuruluş tarafından oyuncak numunesinin, ek-2’de belirtilen temel gereklere göre değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi işlemini,

e) CE işareti: İmalatçının, bu Yönetmelikten kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiğini ve oyuncağın, ilgili tüm uygunluk değerlendirme prosedürlerine tabi tutulduğunu gösteren işareti,

f) AT Tip inceleme belgesi: Onaylanmış kuruluş tarafından imalatçıya verilen ve üretilmek istenilen oyuncağın, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğunu gösteren belgeyi,

p) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,

ifade eder.

Oyuncakların Piyasaya Arzı

Madde 5 — Piyasaya arz; oyuncağın tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyettir. Çocukların normal davranışları da dikkate alınmak suretiyle imal edilen ve amacına uygun veya öngörüldüğü şekilde kullanıldığında, kullanıcıların veya üçüncü kişilerin güvenlik ve/veya sağlığını tehlikeye atmayan oyuncaklar piyasaya arz edilir.

Piyasaya arz edilen bir oyuncak, öngörülen süre ve kullanım amacı dikkate alındığında, bu Yönetmelikte belirtilen temel gerekleri karşılamalıdır.

Bu Yönetmelik hükümlerine uygun oyuncakların piyasaya arz edilmesi engellenemez.

Oyuncakların piyasaya arzı

MADDE 5 – (1) Piyasaya arz; oyuncağın tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak piyasada yer alması için yapılan faaliyettir. Çocukların normal davranışları da dikkate alınmak suretiyle imal edilen ve amacına uygun veya öngörüldüğü şekilde kullanıldığında, kullanıcıların veya üçüncü kişilerin güvenlik ve/veya sağlığını tehlikeye atmayan oyuncaklar piyasaya arz edilir

 

(2) Piyasaya arz edilen bir oyuncak, öngörülen süre ve kullanım amacı dikkate alındığında, bu Yönetmelikte belirtilen temel gerekleri karşılamalıdır.

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine uygun oyuncakların piyasaya arz edilmesi engellenemez. engellenmez.

 

 

Oyuncakların Uygunluğu

Madde 6 —Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin öngördüğü şekilde CE işareti taşıyan oyuncakların, uygunluk değerlendirme işlemleri de dahil olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu kabul edilir.

Bu Yönetmeliğin kapsamında bulunan oyuncaklarla ilgili uyumlaştırılmış ulusal standardlara uygun olarak üretilmiş oyuncağın, EK-II’de öngörülen temel gereklere uygun olduğu kabul edilir.

İmalatçının, uyumlaştırılmış ulusal standardları uygulamadığı veya belirli bir bölümünü uyguladığı veya böyle bir uyumlaştırılmış ulusal standardın bulunmadığı durumda oyuncağın, AT Tip İncelemesi Belgesi aldıktan sonra onaylanmış tipe uygunluğunu gösteren CE işareti iliştirilmesi ile EK-II’de belirtilen temel gerekleri karşıladığı kabul edilir.

Oyuncaklar, CE işareti iliştirilmesini öngören başka mevzuatın kapsamına giriyor ise, bu Yönetmelik ile birlikte ilgili diğer mevzuatın hükümlerine de uygun olmak zorundadır.

Bununla birlikte, ilgili diğer mevzuat hükümlerinden bir veya daha fazlası bir geçiş dönemi boyunca imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı veriyor ise, CE işareti oyuncağın, sadece imalatçı tarafından seçilip uygulanan mevzuat hükümlerine uygun olduğunu gösterir. Bu durumda, uygulanan teknik düzenlemelerin ilgili hükümleri ve o mevzuatın gerektirdiği hususlar, oyuncak beraberindeki belgelerde, uyarılarda, etiketlerde, kullanım kılavuzunda veya bunların bulunmaması halinde ise, ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

 

Oyuncakların uygunluğu

MADDE 6 —Yönetmeliğin– (1) 9 uncu maddesininmaddenin öngördüğü şekilde CE işareti taşıyan oyuncakların, uygunluk değerlendirme işlemleri de dahil olmak üzere, bu Yönetmelik hükümlerine uygun olduğu kabul edilir.

(2) Bu Yönetmeliğin kapsamında bulunan oyuncaklarla ilgili uyumlaştırılmış ulusal standardlarastandartlara uygun olarak üretilmiş oyuncağın, ek-II’de2’de öngörülen temel gereklere uygun olduğu kabul edilir.

(3) İmalatçının, uyumlaştırılmış ulusal standardlarıstandartları uygulamadığı veya belirli bir bölümünü uyguladığı veya böyle bir uyumlaştırılmış ulusal standardın bulunmadığı durumda oyuncağın, AT Tip İncelemesi Belgesi aldıktan sonra onaylanmış tipe uygunluğunu gösteren CE işareti iliştirilmesi ile ek-II’de2’de belirtilen temel gerekleri karşıladığı kabul edilir.

(4) Oyuncaklar, CE işareti iliştirilmesini öngören başka mevzuatın kapsamına giriyor ise, bu Yönetmelik ile birlikte ilgili diğer mevzuatın hükümlerine de uygun olmak zorundadır.

olması gerekir.

(5) Bununla birlikte, ilgili diğer mevzuat hükümlerinden bir veya daha fazlası bir geçiş dönemi boyunca imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı veriyor ise, CE işareti oyuncağın, sadece imalatçı tarafından seçilip uygulanan mevzuat hükümlerine uygun olduğunu gösterir. Bu durumda, uygulanan teknik düzenlemelerin ilgili hükümleri ve o mevzuatın gerektirdiği hususlar, oyuncak beraberindeki belgelerde, uyarılarda, etiketlerde, kullanım kılavuzunda veya bunların bulunmaması halinde ise, ambalaj üzerinde belirtilmelidir.belirtilir.

 

AT Tip İncelemesi Müracaatı

Madde 7 —İmalatçı, tip inceleme başvurusunu kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapar.

Başvuru aşağıdaki bilgileri içerir;

a) Oyuncağın tanımı,

b) İmalatçının adı ve adresi ve oyuncağın üretildiği yer,

c) Üretilecek oyuncağın numunesi ile birlikte ayrıntılı üretim ve tasarım bilgisi.

Onaylanmış kuruluş, AT tip incelemesi için bu bilgiler haricinde gerekli diğer bilgileri imalatçıdan isteyebilir.

ATTip incelemesi müracaatı

MADDE 7 – (1) İmalatçı, tip inceleme başvurusunu kendi seçtiği bir onaylanmış kuruluşa yapar. Başvuru aşağıdaki bilgileri içerir;:

a) Oyuncağın tanımı,.

b) İmalatçının adı ve, adresi ve oyuncağın üretildiği yer,.

c) Üretilecek oyuncağın numunesi ile birlikte ayrıntılı üretim ve tasarım bilgisi.

(2) Onaylanmış kuruluş, AT Tip incelemesi için bu bilgiler haricinde gerekli diğer bilgileri imalatçıdan isteyebilir.

 

AT Tip İncelemesi

Madde 8 —Onaylanmış kuruluş, AT tip incelemesini aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirir:

a) Başvuru sahibinin sunduğu dokümanları inceler ve bu Yönetmeliğe uygun olup olmadığını tespit eder,

b) 5 inci madde uyarınca oyuncağın, güvenlik ve/veya sağlığı tehdit etmediğini kontrol eder,

c) Oyuncak numunesinin, EK-II’de belirtilen temel gerekleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek üzere, uyumlaştırılmış ulusal standardları mümkün olduğunca kullanarak gerekli inceleme ve testleri yapar.

Onaylanmış kuruluş, AT tip incelemesini gerektiği gibi yapabilmek amacıyla oyuncağın birden fazla numunesini isteyebilir.

Oyuncağın numunesi, EK-II’de belirtilen temel gerekleri karşılıyor ise onaylanmış kuruluş, başvuru sahibine AT Tip İnceleme Belgesi verir. Muayene sonuçlarını gösteren bu belge aynı zamanda, varsa, bu belgeye ilişkin koşulları da gösterir. Ayrıca, onaylanmış oyuncağın tanım ve çizimleri de bu belgeye eşlik eder.

Onaylanmış kuruluş, AT Tip İnceleme Belgesinin bir suretini, Komisyona veya diğer onaylanmış kuruluşlara veyahut Kuruma talepleri halinde iletir. Ayrıca, gerekçe göstermek suretiyle talepte bulunmaları durumunda, tasarım ve imalat programı çerçevesinde gerçekleştirilen test ve incelemelere ilişkin raporları da adı geçen kurum ve kuruluşlara sunar.

AT Tip İnceleme Belgesi düzenlemeyi herhangi bir sebeple reddeden onaylanmış kuruluş, reddetme nedenlerini belirterek durumu, Komisyona ve Kuruma bildirir.

Onaylanmış kuruluş ve imalatçı ayrıca, uygunluk değerlendirmelerinin her safhasında, 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik hükümlerine uymak durumundadır.

AT Tip incelemesi

MADDE 8 – (1) Onaylanmış kuruluş, AT Tip incelemesini aşağıda belirtilen şekilde gerçekleştirir:

a) Başvuru sahibinin sunduğu dokümanları inceler ve bu Yönetmeliğe uygun olup olmadığını tespit eder,.

b) 5 inci madde uyarınca oyuncağın, güvenlik ve/veya sağlığı tehdit etmediğini kontrol eder,.

c) Oyuncak numunesinin, ek-II’de2’de belirtilen temel gerekleri karşılayıp karşılamadığını kontrol etmek üzere, uyumlaştırılmış ulusal standardlarıstandartları mümkün olduğunca kullanarak gerekli inceleme ve testleri yapar.

(2) Onaylanmış kuruluş, AT Tip incelemesini gerektiği gibi yapabilmek amacıyla oyuncağın birden fazla numunesini isteyebilir.

(3) Oyuncağın numunesi, ek-II’de2’de belirtilen temel gerekleri karşılıyor ise onaylanmış kuruluş, başvuru sahibine AT Tip inceleme belgesi verir. Muayene sonuçlarını gösteren bu belge aynı zamanda, varsa, bu belgeye ilişkin koşulları da gösterir. Ayrıca, onaylanmış oyuncağın tanım ve çizimleri de bu belgeye eşlik eder.

(4) Onaylanmış kuruluş, AT tip inceleme belgesinin bir suretini, Komisyona veya diğer onaylanmış kuruluşlara veyahut KurumaBakanlığa talepleri halinde iletir. Ayrıca, gerekçe göstermek suretiyle talepte bulunmaları durumunda, tasarım ve imalat programı çerçevesinde gerçekleştirilen test ve incelemelere ilişkin raporları da adı geçen kurum ve kuruluşlara sunar. AT Tip inceleme belgesi düzenlemeyi herhangi bir sebeple reddeden onaylanmış kuruluş, reddetme nedenlerini belirterek durumu, Komisyona ve KurumaBakanlığa bildirir.

(5) Onaylanmış kuruluş ve imalatçı ayrıca, uygunluk değerlendirmelerinin her safhasında, 17/1/2002 16/12/2011 tarihli ve 246432011/2588 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan “CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik” İşareti Yönetmeliği hükümlerine uymak durumundadır.

CE İşareti

Madde 9 — CE Uygunluk İşareti, EK-V’de belirtildiği şekilde “CE” harflerinden oluşur. CE işareti ve imalatçının veya ithalatçının adı ve/veya ticaret unvanı ve/veya markası ve adresi, oyuncağa veya ambalajına görülebilecek, kolayca okunabilecek ve silinemeyecek bir şekilde iliştirilir. Küçük oyuncak veya küçük parçalardan oluşan oyuncaklarda ise, bu bilgiler aynı şekilde ambalaja, etikete veya broşüre iliştirilir.

Bu bilgilerin oyuncağa iliştirilemediği durumlarda tüketiciler, bu bilgileri saklamaları konusunda uyarılmalıdır.

Oyuncaklar üzerindeki diğer işaretlerin, üçüncü kişilerin CE işaretinin şekil ve anlamını yanlış anlamalarına yol açabilecek biçimde iliştirilmesi yasaktır. Diğer işaretler ancak, oyuncağa, ambalaja veya etikete, CE işaretinin görünebilirliği ve okunabilirliğini engellememesi şartıyla iliştirilebilir.

Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hususlar, imalatçının veya ithalatçının tespit edilmesini engellememek şartıyla kısaltılabilir.

Kurum, piyasaya arz edilecek bütün oyuncakların ambalajlarında, etiketlerinde ve broşür/kullanım kılavuzlarında yer alan bilgilerin tamamını ve özellikle bazı oyuncaklar için EK- IV de yer alan tedbirlerin ve uyarıların veya bunların bir kısmının Türkçe olarak hazırlanmasını talep eder.

CE işaretinin oyuncakta kullanılmasında ayrıca, CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci maddesine uyulur.

CE işareti

MADDE 9 – (1) CE Uygunluk İşareti, EK-V’deişareti, ek-5’te belirtildiği şekilde “CE” harflerinden oluşur. CE işareti ve imalatçının veya ithalatçının adı ve/veya ticaret unvanı ve/veya markası ve adresi, oyuncağa veya ambalajına görülebilecek, kolayca okunabilecek ve silinemeyecek bir şekilde iliştirilir. Küçük oyuncak veya küçük parçalardan oluşan oyuncaklarda ise, bu bilgiler aynı şekilde ambalaja, etikete veya broşüre iliştirilir.

(2) Bu bilgilerin oyuncağa iliştirilemediği durumlarda tüketiciler, bu bilgileri saklamaları konusunda uyarılmalıdır.

uyarılır.

(3) Oyuncaklar üzerindeki diğer işaretlerin, üçüncü kişilerin CE işaretinin şekil ve anlamını yanlış anlamalarına yol açabilecek biçimde iliştirilmesi yasaktır. Diğer işaretler ancak, oyuncağa, ambalaja veya etikete, CE işaretinin görünebilirliği ve okunabilirliğini engellememesi şartıyla iliştirilebilir.

Bu maddenin birinci fıkrasında(4) Birinci fıkrada belirtilen hususlar, imalatçının veya ithalatçının tespit edilmesini engellememek şartıyla kısaltılabilir.

Kurum

(5) Bakanlık, piyasaya arz edilecek bütün oyuncakların ambalajlarında, etiketlerinde ve broşür/kullanım kılavuzlarında yer alan bilgilerin tamamını ve özellikle bazı oyuncaklar için ek- IV de4’te yer alan tedbirlerin ve uyarıların veya bunların bir kısmının Türkçe olarak hazırlanmasını talep eder.

(6) CE işaretinin oyuncakta kullanılmasında ayrıca,  “CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmeliğin 5 inci” İşareti Yönetmeliğinin 9 uncu maddesine uyulur.

 

Onaylanmış Kuruluşlar

Madde 10 —Kurum; bu Yönetmelik kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere görevlendirilecek kuruluşların; Kanunda, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte ve EK-III’ de belirtilen asgari kriterlere haiz olması gerekir.

Kurum, Türkiye’de yerleşik olan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, uygun göreceği sayıda kuruluşu, bu Yönetmelik kapsamındaki uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirir.

Kurum, yetkilendirilen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşunun adını, adresini, Komisyona bildirilmesi için Ekonomi Bakanlığına iletir. Bu kuruluş adı ve adresi ile Komisyon tarafından verilecek kimlik kayıt numarasının, Kurum tarafından Resmî Gazete’de yayımlanması ile onaylanmış kuruluş statüsünü elde eder.

Kurumun, onaylanmış kuruluşun EK-III’ de belirtilen kriterleri taşımadığını tespit etmesi halinde, Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğin 6 ncı maddesi uygulanır. Kurum, onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması veya onaylanmış kuruluş statüsünün kaldırılmasına ilişkin kararları, Resmî Gazete’de ilan eder ve bu kararını ayrıca, Komisyon’a bildirilmek üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.

Onaylanmış kuruluşlar bilgi, kayıt ve belgeleri, gerektiğinde Kuruma sunmak üzere muhafaza eder.

Onaylanmış kuruluşlar ile ilgili bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik hükümleri tatbik edilir.

 

Onaylanmış kuruluşlar

MADDE 10 —Kurum;– (1) Bu Yönetmelik kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyetinde bulunmak üzere Bakanlıkça görevlendirilecek kuruluşların; Kanunda, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ile ve Onaylanmış Kuruluşlara Dair YönetmelikteKuruluşlar Yönetmeliğinde ve ek-III’ de3’te belirtilen asgari kriterlere haiz olmasıkriterleri taşıması gerekir.

Kurum(2) Bakanlık, Türkiye’de yerleşik olan test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşları arasından, uygun göreceği sayıda kuruluşu, bu Yönetmelik kapsamındaki uygunluk değerlendirme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere yetkilendirir.

Kurum(3) Bakanlık, yetkilendirilen test, muayene ve/veya belgelendirme kuruluşunun adını, adresini, Komisyona bildirilmesi için Ekonomi Bakanlığına iletir. Bu kuruluş adı ve adresi ile Komisyon tarafından verilecek kimlik kayıt numarasının, KurumBakanlık tarafından Resmî Gazete’deGazete’de yayımlanması ile onaylanmış kuruluş statüsünü elde eder.

Kurumun

(4) Bakanlığın, onaylanmış kuruluşun ek-III’ de3’te belirtilen kriterleri taşımadığını tespit etmesi halinde, Kanunun 9 uncu maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ileve Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmeliğin 6 ncıKuruluşlar Yönetmeliğinin 11 inci maddesi uygulanır. KurumBakanlık, onaylanmış kuruluşların faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması veya onaylanmış kuruluş statüsünün kaldırılmasına ilişkin kararları, Resmî Gazete’de ilan eder ve bu kararını ayrıca, Komisyon’aKomisyona bildirilmek üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.

(5) Onaylanmış kuruluşlar bilgi, kayıt ve belgeleri, gerektiğinde KurumaBakanlığa sunmak üzere muhafaza eder.

(6) Onaylanmış kuruluşlar ile ilgili bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ileve Onaylanmış Kuruluşlara Dair YönetmelikKuruluşlar Yönetmeliği hükümleri tatbik edilir.

 

 

Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Madde 12 —Kurum, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sağlamak amacıyla piyasada yer alan oyuncakların denetlenmesi için gerekli tedbirleri alır.

Kurum;

a) Talep üzerine, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafı ile (b) bendinin ikinci paragrafında belirtilen belge ve bilgileri kontrol eder, denetimden sorumlu personelini üretim yeri veya depoya gönderir,

b) İmalatçının, imalatçının ve yetkili temsilcisinin yurtdışında yerleşik olması halinde ithalatçı ve/veya oyuncağı piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiden, 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafı ile (b) bendinin ikinci ve dördüncü paragraflarında belirtilen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde sağlamasını ister,

c) Numune alarak, ilgili yerlerde test ve incelemeler yaptırır.

Oyuncakların piyasa gözetimlerinde ve denetimlerinde, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Piyasa gözetimi ve denetimi

MADDE 12 —Kurum11 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu sağlamak amacıyla piyasada yer alan oyuncakların denetlenmesi için gerekli tedbirleri alır.

Kurum Bakanlık;

a) Talep üzerine, 16 ncı14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafıbendi ile (b) bendinin ikinci paragrafındabendinde belirtilen belge ve bilgileri kontrol eder, denetimden sorumlu personelini üretim yeri veya depoya gönderir, .

b) İmalatçının, imalatçının ve yetkili temsilcisinin yurtdışında yerleşik olması halinde ithalatçı ve/veya oyuncağı piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiden, 16 ncı14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafıbendi ile (b) bendinin ikinci ve dördüncü paragraflarındabendinde belirtilen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde sağlamasını ister,.

c) Numune alarak, ilgili yerlerde test ve incelemeler yaptırır.

(2) Oyuncakların piyasa gözetimlerinde ve denetimlerinde, bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 17/1/2002 tarihli ve 24643 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.

CE İşaretinin Usulsüz Kullanımı

Madde 13 — Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) CE işaretinin oyuncağa usulsüz şekilde iliştirildiğinin Kurum tarafından tespit edilmesi halinde imalatçı, oyuncağı CE işareti ile ilgili olarak bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun hale getirmek ve Bakanlıkça belirlenen şartlar çerçevesinde usulsüz kullanıma son vermekle yükümlüdür. İmalatçının ve yetkili temsilcisinin yurtdışında yerleşik olması halinde ithalatçı ve/veya oyuncağı piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişi, Bakanlıkça belirlenen şartlar çerçevesinde usulsüz kullanıma son vermekle yükümlüdür.

b) İhlalin devamı halinde Kurum, oyuncağın piyasaya arzının kısıtlanmasını veya yasaklanmasını veya 14 üncü maddede belirtilen prosedüre uygun olarak piyasadan toplatılmasını teminen gerekli bütün tedbirleri alır.

CE işaretinin usulsüz kullanımı

MADDE 12 – (1) 13 — Bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesininmaddenin hükümleri saklı kalmak kaydıyla;

a) CE işaretinin oyuncağa usulsüz şekilde iliştirildiğinin KurumBakanlık tarafından tespit edilmesi halinde imalatçı, oyuncağı CE işareti ile ilgili olarak bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun hale getirmek ve Bakanlıkça belirlenen şartlar çerçevesinde usulsüz kullanıma son vermekle yükümlüdür. İmalatçının ve yetkili temsilcisinin yurtdışında yerleşik olması halinde ithalatçı ve/veya oyuncağı piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişi, Bakanlıkça belirlenen şartlar çerçevesinde usulsüz kullanıma son vermekle yükümlüdür.

b) İhlalin devamı halinde KurumBakanlık, oyuncağın piyasaya arzının kısıtlanmasını veya yasaklanmasını veya 1413 üncü maddede belirtilen prosedüre uygun olarak piyasadan toplatılmasını teminen gerekli bütün tedbirleri alır.

Oyuncağın Piyasaya Arzının Yasaklanması ve Toplatılması

Madde 14 —Kurum, EK-II’de belirtilen temel gerekleri karşılamayan oyuncakların piyasaya arz edilmesini önlemek üzere, bu Yönetmelik hükümleri ile Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli tüm tedbirleri alır.

Kurum, bu Yönetmeliğin 5 inci ve 6 ncı maddelerine uygun üretilen ve amacı doğrultusunda kullanılan CE işaretli oyuncakların, tüketicilerin ve/veya üçüncü kişilerin güvenliğini ve/veya sağlığını tehdit etmesi durumunda, piyasadan toplatılmasını veya piyasaya arzının yasaklanmasını teminen Kanunun 11 inci ve 12 inci maddeleri hükümleri çerçevesinde gerekli işlemleri yapar.

Kurum aldığı önlemleri, gerekçesiyle birlikte, özellikle uygunsuzluğun aşağıda ifade edilen hususlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını da belirterek, Komisyona bildirilmek üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standardların dikkate alınmadığı durumlarda oyuncakların, EK-II’de yer alan temel gereklere uygun olmaması,

b) Uyumlaştırılmış ulusal standardların yanlış uygulanması,

c) Uyumlaştırılmış ulusal standardların kendisindeki eksikliklerden,

Kurum tarafından; imalatçıya, alınan veya doğrudan imalatçı tarafından alınması gereken tedbirler ile müracaat edebileceği kanuni yol bildirilir.

Oyuncağın piyasaya arzının yasaklanması ve toplatılması

MADDE 14 —Kurum, EK-II’de13 – (1) Bakanlık, ek-2’de belirtilen temel gerekleri karşılamayan oyuncakların piyasaya arz edilmesini önlemek üzere, bu Yönetmelik hükümleri ile Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca gerekli tüm tedbirleri alır.

Kurum, bu Yönetmeliğin(2) Bakanlık, 5 inci ve 6 ncı maddelerinencımaddelere uygun üretilen ve amacı doğrultusunda kullanılan CE işaretli oyuncakların, tüketicilerin ve/veya üçüncü kişilerin güvenliğini ve/veya sağlığını tehdit etmesi durumunda, piyasadan toplatılmasını veya piyasaya arzının yasaklanmasını teminen Kanunun 11 inci ve 12 incinci maddeleri hükümleri çerçevesinde gerekli işlemleri yapar.

Kurum(3) Bakanlık aldığı önlemleri, gerekçesiyle birlikte, özellikle uygunsuzluğun aşağıda ifade edilen hususlardan kaynaklanıp kaynaklanmadığını da belirterek, Komisyona bildirilmek üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.

;

a) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen uyumlaştırılmış ulusal standardlarınstandartların dikkate alınmadığı durumlarda oyuncakların, ek-II’de2’de yer alan temel gereklere uygun olmaması,

b) Uyumlaştırılmış ulusal standardlarınstandartların yanlış uygulanması,

c) Uyumlaştırılmış ulusal standardlarınstandartların kendisindeki eksikliklerden,

Kurum kaynaklanıp kaynaklanmadığını da belirterek,

Komisyona bildirilmek üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.

(4) Bakanlık tarafından; imalatçıya, alınan veya doğrudan imalatçı tarafından alınması gereken tedbirler ile müracaat edebileceği kanuni yol bildirilir.

Yönetmeliğe Uygun Olmayan Oyuncakların CE İşareti Taşıması

Madde 15 —Bu Yönetmeliğe uygun olmayan oyuncakların CE işareti taşıması halinde Kurum, Kanunun 5, 11 ve 12 nci maddelerinin hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve işlemleri yapar; neticeyi Komisyon’a bildirilmek üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.

 

Yönetmeliğe Uygun Olmayan Oyuncakların CE İşareti Taşıması

Madde 15 —Bu Yönetmeliğe uygun olmayan oyuncakların CE işareti taşıması halinde Kurum, Kanunun 5, 11 ve 12 nci maddelerinin hükümleri çerçevesinde gerekli tedbirleri alır ve işlemleri yapar; neticeyi Komisyon’a bildirilmek üzere Ekonomi Bakanlığına iletir.

 

CE işareti iliştirilmesine dair uygunluk değerlendirme prosedürleri

MADDE 16 – CE işareti iliştirilmesine dair uygunluk değerlendirme prosedürleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Uyumlaştırılmış ulusal standardlara uygun olarak üretilen oyuncaklara, imalatçı tarafından, piyasaya arz edilmeden önce söz konusu standartlara uygun olduğuna dair CE işareti iliştirilir

İmalatçı;

1) Üretimin uyumlaştırılmış ulusal standardlara uygunluğunu sağlamada kullanılan yöntemin tanımı (test raporları veya teknik dosyanın kullanımı gibi) ile gerektiğinde, onaylanmış kuruluş tarafından verilen AT Tip İncelemesi Belgesini, onaylanmış kuruluşa sunduğu belgelerin kopyalarını, kullanılan ve onaylanmış tipe uygun üretim yapıldığını gösteren araçların tanımını,

2) Üretim yerlerinin ve depolarının adreslerini,

3) Tasarım ve üretime ilişkin detaylı bilgileri, denetimler için, oyuncağın üretiminden itibaren, en az on yıl süreyle muhafaza eder.

İmalatçı ve yetkili temsilcisinin yurtdışında yerleşik olması halinde, bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri muhafaza etme ve istendiğinde Kuruma sunma yükümlülüğü ithalatçı ve/veya oyuncağı piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiye aittir.

b) Piyasaya arz edilmeden önce, uyumlaştırılmış ulusal standardların tamamına veya bir kısmına uygun olmayan oyuncakların EK-II’de belirtilen temel gereklere uygunluğu, bir onaylanmış kuruluş tarafından, bu Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerinde belirtilen prosedüre göre incelenen tipe uygunluğu gösteren CE işareti iliştirilmesi ile sağlanır.

İmalatçı;

1) Üretimin ayrıntılı tanımını,

2) Onaylanmış tipe uygunluğu sağlamada kullanılan yöntemin tanımını (test raporları veya teknik dosyanın kullanımı gibi),

3) Üretim yeri ve deponun adreslerini,

4) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca imalatçı tarafından onaylanmış kuruluşa sunulan dokümanların kopyalarını,

5) Numuneye ilişkin test belgesi veya Bakanlıkça[1] tastikli bir kopyasını, denetimler için, oyuncağın üretiminden itibaren, en az on yıl süreyle muhafaza eder.

İmalatçının ve yetkili temsilcisinin yurtdışında yerleşik olması halinde, bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri muhafaza etme ve istendiğinde Kuruma sunma yükümlülüğü ithalatçı ve/veya oyuncağı piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiye aittir.

İmalatçı veya imalatçının ve yetkili temsilcisinin yurtdışında yerleşik olması halinde ithalatçı ve/veya oyuncağı piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişi, denetimler için bu madde uyarınca muhafaza edeceği bilgi ve belgelerin Türkçe nüshalarını da dosyasında bulundurmak mecburiyetindedir.

CE işareti iliştirilmesine dair uygunluk değerlendirme prosedürleri

MADDE 16 –14 – (1) CE işareti iliştirilmesine dair uygunluk değerlendirme prosedürleri aşağıda belirtilmiştir;.

a) Uyumlaştırılmış ulusal standardlarastandartlara uygun olarak üretilen oyuncaklara, imalatçı tarafından, piyasaya arz edilmeden önce söz konusu standartlara uygun olduğuna dair CE işareti iliştirilir. İmalatçı;

1) Üretimin uyumlaştırılmış ulusal standardlarastandartlara uygunluğunu sağlamada kullanılan yöntemin tanımı (test raporları veya teknik dosyanın kullanımı gibi) ile gerektiğinde, onaylanmış kuruluş tarafından verilen AT Tip incelemesi belgesini, onaylanmış kuruluşa sunduğu belgelerin kopyalarını, kullanılan ve onaylanmış tipe uygun üretim yapıldığını gösteren araçların tanımını,

2) Üretim yerlerinin ve depolarının adreslerini,

3) Tasarım ve üretime ilişkin detaylı bilgileri, bilgilerini,

denetimler için, oyuncağın üretiminden itibaren, en az on yıl süreyle muhafaza eder.

4) İmalatçı ve yetkili temsilcisinin yurtdışında yerleşik olması halinde, bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri muhafaza etme ve istendiğinde KurumaBakanlığa sunma yükümlülüğü ithalatçı ve/veya oyuncağı piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiye aittir.

b) Piyasaya arz edilmeden önce, uyumlaştırılmış ulusal standardlarınstandartların tamamına veya bir kısmına uygun olmayan oyuncakların ek-II’de2’de belirtilen temel gereklere uygunluğu, bir onaylanmış kuruluş tarafından, bu Yönetmeliğin 7 nci ve 8 inci maddelerindemaddelerde belirtilen prosedüre göre incelenen tipe uygunluğu gösteren CE işareti iliştirilmesi ile sağlanır. İmalatçı;

1) Üretimin ayrıntılı tanımını,

2) Onaylanmış tipe uygunluğu sağlamada kullanılan yöntemin tanımını (test raporları veya teknik dosyanın kullanımı gibi),

3) Üretim yeri ve deponundepolarının adreslerini,

4) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesininmaddenin ikinci fıkrası uyarınca imalatçı tarafından onaylanmış kuruluşa sunulan dokümanların kopyalarını,

5) Numuneye ilişkin test belgesi veya Bakanlıkça  tastiklitasdikli bir kopyasını,

denetimler için, oyuncağın üretiminden itibaren, en az on yıl süreyle muhafaza eder.

6) İmalatçının ve yetkili temsilcisinin yurtdışında yerleşik olması halinde, bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri muhafaza etme ve istendiğinde KurumaBakanlığa sunma yükümlülüğü ithalatçı ve/veya oyuncağı piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişiye aittir. İmalatçı veya imalatçının ve yetkili temsilcisinin yurtdışında yerleşik olması halinde ithalatçı ve/veya oyuncağı piyasaya arz eden gerçek veya tüzel kişi, denetimler için bu madde uyarınca muhafaza edeceği bilgi ve belgelerin Türkçe nüshalarını da dosyasında bulundurmak mecburiyetindedir.

Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesi Halinde Alınacak Tedbirler

MADDE 18 – Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafı ile (b) bendinin ikinci paragrafında belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda Kurum bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır.

Ayrıca, bu yükümlülüklerin yerine getirilmediğinin tespit edilmesi halinde Kurum, imalatçıdan belli bir süre içinde ve masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere oyuncağın, uyumlaştırılmış ulusal standardlara ve temel gereklere uygun olduğunu doğrulamak için onaylanmış kuruluşa test yaptırmasını isteyebilir.

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde alınacak tedbirler

MADDE 18 – Bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin15 – (1) 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci paragrafı ileve (b) bendinin ikinci paragrafındabentlerinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda KurumBakanlık bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini teminen bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak gerekli tedbirleri alır.

Ayrıca, bu(2) Bakanlık, 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilmediğiningetirilmediğini tespit edilmesietmesi halinde Kurum, imalatçıdan belli bir süre içinde ve masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere oyuncağın, uyumlaştırılmış ulusal standardlarastandartlara ve temel gereklere uygun olduğunu doğrulamak için onaylanmış kuruluşa test yaptırmasını isteyebilir.

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirimlere İlişkin Esaslar

Madde 19 —Kurum 3 yılda bir, bu Yönetmeliğin uygulanması hakkındaki raporu Komisyona iletilmek üzere Ekonomi Bakanlığına bildirir.

Gizlilik

MADDE 20  Kurum, onaylanmış kuruluş ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına katılan tarafların tamamı, AT Tip İncelemesi Belgesine ilişkin sahip oldukları bilgilerin gizliliğini sağlar.

Hüküm Bulunmayan Haller

Madde 21 —Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kanunun ve ilgili diğer mevzuatın hükümleri uygulanır.

Cezai Müeyyideler

Madde 22 —Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, Kanun ve 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile fiilin niteliğine ve ağırlığına göre ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Uyumlaştırılan Avrupa Birliği Direktifi

Madde 23 —Bu Yönetmeliğin hazırlanmasında;

a) Oyuncakların Güvenliği ile İlgili Üye Devletlerin Kanunlarının Yakınlaştırılması Hakkındaki 3 Mayıs 1988 tarihli Konsey Direktifi (88/378/CEE),

b) Oyuncakların Güvenliği ile İlgili Üye Devletlerin Kanunlarının Yakınlaştırılması Hakkındaki 3 Mayıs 1988 tarihli Konsey Direktifi (88/378/CEE)’ni Tadil Eden 22 Temmuz 1993 tarihli ve 93/68 EEC sayılı Konsey Direktifi esas alınmıştır.

Geçici Madde 1— Halen faaliyet gösteren ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan oyuncakları üreten, dağıtan ve satan işyerleri, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten yürürlüğe gireceği tarihe kadar olan süre içinde durumlarını Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır.

Yürürlük

Madde 24 —Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 18 ay sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 —Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Çeşitli ve Son Hükümler

Bildirimlere ilişkin esaslar

MADDE 19 —Kurum 316 – (1) Bakanlık üç yılda bir, bu Yönetmeliğin uygulanması hakkındaki raporu Komisyona iletilmek üzere Ekonomi Bakanlığına bildirir.

Gizlilik

MADDE 20  Kurum17 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluş ve bu Yönetmeliğin uygulanmasına katılan tarafların tamamı, AT Tip incelemesi belgesine ilişkin sahip oldukları bilgilerin gizliliğini sağlar.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 21 —18 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Kanunun ve ilgili diğer mevzuatınmevzuat hükümleri uygulanır.

Cezai Müeyyideler

Madde 22 —Yaptırımlar

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan veya faaliyet gösterenler hakkında, Kanun ve 7655237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile fiilin niteliğine ve ağırlığına göre ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Uyumlaştırılan Avrupa Birliği Direktifi

Madde 23 —Bu Yönetmeliğin hazırlanmasında;

a) Oyuncakların Güvenliği ile İlgili Üye Devletlerin Kanunlarının Yakınlaştırılması Hakkındaki 3 Mayıs 1988 tarihli Konsey Direktifi (88/378/CEE),

b) Oyuncakların Güvenliği ile İlgili Üye Devletlerin Kanunlarının Yakınlaştırılması Hakkındaki 3 Mayıs 1988 tarihli Konsey Direktifi (88/378/CEE)’ni Tadil Eden 22 Temmuz 1993 tarihli ve 93/68 EEC sayılı Konsey Direktifi esas alınmıştır.

Geçici Madde 1— Halen faaliyet gösteren ve bu Yönetmelik kapsamında yer alan oyuncakları üreten, dağıtan ve satan işyerleri, bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten yürürlüğe gireceği tarihe kadar olan süre içinde durumlarını Yönetmelik hükümlerine uygun hale getirmek zorundadır.

Yürürlük

MADDE 24 —20 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinden 18 ay sonratarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 —21 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini SağlıkGümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

EK-I

BU YÖNETMELİĞE GÖRE OYUNCAK KABUL EDİLMEYEN ÜRÜNLER

 

1) Yılbaşı süsleri,

2) Yetişkinler ve koleksiyoncular için detaylı model maketler,

3) Çocuk bahçelerinde topluca kullanılmak üzere üretilen oyun araç ve gereçleri,

4) Spor malzemeleri,

5) Derin suda kullanılması amaçlanan su aletleri,

6) Yetişkin koleksiyoncular için folklorik ve dekoratif bebekler ve diğer benzer malzemeler,

7) Alışveriş merkezleri, istasyonlar gibi kamunun faydalandığı alanlara yerleştirilen mesleki oyuncaklar ve maketler,

8) Uzmanlar için hazırlanmış 500 parçadan fazla veya resimsiz yap-bozlar,

9) Havalı tabanca ve tüfekleri,

10) Özellikle oyuncaklar için tasarlanmış patlama kapsülleri dışındaki patlama kapsüllerini de içeren havai fişekleri, (mer’i olan ve daha sıkı mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, oyuncaklarda kullanılan tüfek kapsülleri hariç),

11) Sapan ve benzeri oyuncaklar,

12) Metalik uçlu ok setleri,

13) 24 Volttan fazla anma gerilimi ile çalışan elektrikli fırınlar, ütüler veya diğer fonksiyonel ürünler,

14) Bir öğrenim programı çerçevesinde, bir yetişkinin gözetimi altında kullanılmak amacıyla üretilmiş ısıtıcı parçalar içeren ürünler,

15) Eksoz motorlu araçlar,

16) Buharlı oyuncak makinaları,

17) Kaldırımlarda spor yapmak veya seyahat etmek amacıyla tasarlanan bisikletler,

18) 24 volttan fazla anma gerilimiyle çalışan ve bir video ekranına bağlanan video oyuncakları,

19) Bebek emzikleri,

20) Gerçek ateşli silahların aslına uygun kopyaları,

21) Çocuklar için taklit mücevherler.

 

Ek-I1

 

BU YÖNETMELİĞE GÖRE OYUNCAK KABUL EDİLMEYEN ÜRÜNLER

1) Yılbaşı süsleri,

2) Yetişkinler ve koleksiyoncular için detaylı model maketler,

3) Çocuk bahçelerinde topluca kullanılmak üzere üretilen oyun araç ve gereçleri,

4) Spor malzemeleri,

5) Derin suda kullanılması amaçlanan su aletleri,

6) Yetişkin koleksiyoncular için folklorik ve dekoratif bebekler ve diğer benzer malzemeler,

7) Alışveriş merkezleri, istasyonlar gibi kamunun faydalandığı alanlara yerleştirilen mesleki oyuncaklar ve maketler,

8) Uzmanlar için hazırlanmış 500 parçadan fazla veya resimsiz yap-bozlar,

9) Havalı tabanca ve tüfekleri,

10) Özellikle oyuncaklar için tasarlanmış patlama kapsülleri dışındaki patlama kapsüllerini de içeren havai fişekleri, (mer’i olan ve daha sıkı mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, oyuncaklarda kullanılan tüfek kapsülleri hariç),

11) Sapan ve benzeri oyuncaklar,

12) Metalik uçlu ok setleri,

13) 24 volttan fazla anma gerilimi ile çalışan elektrikli fırınlar, ütüler veya diğer fonksiyonel ürünler,

14) Bir öğrenim programı çerçevesinde, bir yetişkinin gözetimi altında kullanılmak amacıyla üretilmiş ısıtıcı parçalar içeren ürünler,

15) Eksoz motorlu araçlar,

16) Buharlı oyuncak makinaları,

17) Kaldırımlarda spor yapmak veya seyahat etmek amacıyla tasarlanan bisikletler,

18) 24 volttan fazla anma gerilimiyle çalışan ve bir video ekranına bağlanan video oyuncakları,

19) Bebek emzikleri,

20) Gerçek ateşli silahların aslına uygun kopyaları,

21) Çocuklar için taklit mücevherler.

EK-II

OYUNCAKLAR İÇİN TEMEL GEREKLER

 

I. GENEL ESASLAR

1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi  hükümlerine uygun olarak, çocukların normal davranışları göz önüne alınarak imal edilen oyuncakların amacına uygun veya öngörüldüğü şekilde kullanılması halinde, kullanıcılarla birlikte üçüncü kişiler de hastalık veya fiziksel yaralanma risklerine karşı korunmalıdır. Bu riskler şunlardır.

a) Oyuncağın tasarımı, üretimi veya bileşimine ilişkin riskler,

b) Oyuncağın amacına uygun kullanımından kaynaklanan ve temel özelliklerini yitirmeksizin veya fonksiyonlarını değiştirmeksizin oyuncağın yapısı ve bileşimini değiştirerek tamamen giderilemeyecek riskler,

2-a) Oyuncağın kullanımı esnasında mevcut olan risk derecesi, gerektiğinde çocukların bakıcılarının üstesinden gelebilmeleriyle veya kullanıcıların yeteneğiyle orantılı olmalıdır. Bu durum fonksiyonları, boyutları ve karakteristiklerinden dolayı özellikle 36 ayın altındaki çocukların kullanımına yönelik oyuncaklara uygulanır.

b) Bu kurala uymak için gerektiği durumda, oyuncağın hangi yaşlara hitap ettiği ve/veya yalnız yetişkin bir kişinin gözetimi altında kullanılması gerektiği oyuncağın etiketi üzerinde belirtilmelidir.

3) Oyuncağın kullanımıyla bağlantılı riskler ve bunlardan korunma yolları, oyuncaklar ve/veya ambalajların üzerindeki etiketlerde ve kullanım kılavuzlarında kullanıcıların veya bakıcıların dikkatini özellikle çekecek şekilde belirtilmelidir.

II. ÖZEL RİSKLER

1) Fiziksel ve Mekanik Özellikler:

a) Oyuncaklar ve parçaları ve bu parçaların oyuncağa iliştirilmesi halinde aksamları, mekanik sağlamlığa sahip olmalı ve gerektiğinde fiziksel yaralanmaya neden olabilecek kırılma ve eğilme olmadan, kullanım esnasında meydana gelebilecek zorlamalara karşı dayanıklı olmalıdır.

b) Oyuncakların kenarları, çıkıntıları, yayları, kabloları ve monte edilen parçaları, temasla meydana gelebilecek fiziksel yaralanma risklerini mümkün olduğu kadar azaltacak şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir.

c) Oyuncaklar, parçalarının hareketinin neden olabileceği fiziksel yaralanma riskini en aza indirecek şekilde tasarlanmalı ve yapılmalıdır.

d) 36 ayın altındaki çocukların kullanması için tasarlanmış oyuncaklar, oyuncak parçaları ve ayrılabilir parçaları, emme ve/veya nefesle çekilmesini önleyecek boyutlarda olmalıdır.

e) Perakende olarak satılan oyuncaklar, parçaları ve ambalajları boğulma riski içermemelidir.

f) Suyun üzerinde çocuğu taşıma ve destekleme yeteneğine sahip ve sığ suda kullanılması amaçlanan oyuncaklar, tavsiye edilmiş kullanımı nazara alındığında su üstünde durabilme ve çocuğu suda destekleme yeteneği kaybolmayacak şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir.

g) İçine girilmesi mümkün olan ve içinde ek boşluk bulunan oyuncaklarda, içeriden kolayca açılabilecek bir çıkış yeri olmalıdır.

h) Kullanıcıyı hareket ettiren oyuncaklarda mümkün olabildiği ölçüde, oyuncak tipine uyarlanmış ve oluşturduğu kinetik enerjiye orantılı bir fren sistemi oluşturulmalıdır. Bu sistem, kullanıcının fırlatılma ve yaralanma ve üçüncü kişilerin yaralanma riski olmaksızın kolayca kullanılmalıdır.

i) Ateşlemeli tasarlanan bir oyuncağın ateşlenmesi halinde oluşacak fırlatıcı cisimlerin yapısı ve bileşenleri ile kinetik enerjiden kaynaklanan kullanıcıların veya üçüncü kişilerin fiziksel yaralanma riski, oyuncağın yapısı dikkate alındığında kabul edilebilir sınırlar dışında olmamalıdır.

j) Isıtıcı parçaları içeren oyuncaklar, aşağıdaki kriterleri sağlayacak şekilde üretilmelidir:

(1) Herhangi bir iletken yüzeyin azami sıcaklığı, dokunulduğunda yanmaya neden olmamalıdır.

(2) Oyuncağın içinde bulunan sıvı ve gazlar, oyuncağın fonksiyonlarına uygun nedenlerin dışında oyuncaktan sızması halinde, yanma, buhar yanığı veya diğer fiziksel yaralanmaya neden olabilecek şekilde sıcaklık ve basınca ulaşmamalıdır.

2) Alevlenebilirlik:

a) Oyuncaklar, çocuğun çevresinde yanabilir tehlikeli bir durum meydana getirmemelidir. Bu nedenle oyuncaklar;

(1) Bir alev, kıvılcım veya diğer ateş çıkartabilecek maddelerle doğrudan karşı karşıya kaldığında yanmayan,

(2) Kolayca yanmayan (Ateşin nedeni yok olur olmaz alevi sönen),

(3) Tutuştuğunda, yavaş yanan ve alevin yayılma oranı düşük olan,

(4) Oyuncağın kimyasal bileşenlerine bakılmaksızın, yanma süresini geciktirici maddelerden oluşmalıdır.

Bu çeşit yanabilir maddeler, oyuncaklarda kullanılan diğer maddeleri tutuşturma riski oluşturmamalıdır.

b) Fonksiyonu itibariyle, 11/7/1993 tarihli ve 21634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde tanımlanan tehlikeli madde veya preparatları, özellikle kimyasal deneylerde, maket yapımında, plastik veya seramik kalıplarda, minelemede, fotoğrafçılıkta veya benzer faaliyetlerde kullanılan madde ve donanımları içeren oyuncaklar, alevsiz buharlaşan maddelerin kaybolmasıyla alevin oluşumuna neden olan maddeleri veya oluşumları içermemelidir.

c) Oyuncaklar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi birinci fıkrasında belirtildiği şekilde kullanıldığında, patlayıcı olmamalı veya patlamaya müsait madde veya parçaları içermemelidir. Bu hüküm, EK-I’in 10 uncu maddesinde belirtilen tüfek kapsüllerine uygulanmaz.

Oyuncaklar, özellikle kimyasal oyun ve oyuncaklar:

(1) Karıştırıldığında, kimyasal reaksiyona girerek, ısınarak veya okside maddelerle birleşerek patlayabilen,

(2) Havada yanabilen ve buhar/hava karışımında yanabilen veya patlamaya müsait buharlı parçaları içeren,

madde veya preparatları içermemelidir.

3) Kimyasal Özellikler:

a) Oyuncaklar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi birinci fıkrasında belirtildiği şekilde kullanıldığında, yutma veya teneffüs sonucu veya deri, mukoza dokusu veya göze temas etmesi halinde hastalık veya fiziksel yaralanma riski yaratmayacak şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir.

Oyuncaklar bütün durumlarda, belli ürün kategorilerine ilişkin mevzuata veya belli tehlikeli madde veya preparatların etiketlenmesi, kullanımının yasaklanması veya kısıtlanmasına ilişkin hukukî düzenlemelere uygun olmalıdır.

b) Özellikle çocukların sağlığını korumak için, oyuncakların kullanımı sonucu aşağıdaki maddelerin çözünebilir toksik ekstratlarının vücuttaki oranları (biyoyararlılık)* bir günde aşağıdaki düzeyleri geçmemelidir:

0.2 mikrogram antimon

0.1 mikrogram arsenik

25.0 mikrogram baryum

0.6 mikrogram kadmiyum

0.3 mikrogram krom

0.7 mikrogram kurşun

0.5 mikrogram civa

5.0 mikrogram selenyum

*Biyoyararlılık: Çözülebilir ekstraktın sahip olduğu toksikolojik değer.

c) Oyuncaklar, onları kullanan çocukların sağlığına zarar verebilecek olan ve Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde belirtilen tehlikeli maddeleri içermemelidir.

Her durumda tehlikeli madde ve preparatlar, oyun esnasında olduğu gibi kullanılacak ise, bir oyuncağa katılması kesinlikle yasaktır.

Bazı oyuncakların fonksiyonları itibariyle gerekli olması durumunda, belli bir miktarda madde veya preparatlara; özellikle, kimyasal deneylerde, maket yapımında, plastik veya seramik kalıplarda, minelemede, fotoğrafçılıkta veya benzer faaliyetlerde kullanılan maddelere, EK-IV’ün 4 üncü bendinin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, etiketleme konusundaki düzenlemelere uygun olarak ve her madde için tanımlanan maksimum değerler çerçevesinde izin verilir.

4) Elektriksel Özellikler:

a) Elektrikli oyuncaklar, 24 voltu geçen anma gerilimiyle donatılmamalı ve oyuncağın hiçbir parçası 24 voltu geçmemelidir.

b) Oyuncağın, kablolarla veya bu kablolara elektrik ileten diğer iletken maddelerle birlikte elektrik şokuna neden olabilecek elektrik kaynağıyla bağlantılı veya bağlantı kurabilecek parçaları, böyle şok riskini önlemek amacıyla uygun bir şekilde izole edilmeli ve mekanik olarak korunmalıdır.

c) Elektrikli oyuncaklar, doğrudan temas edilebilecek yüzeylerinin ulaştığı azami sıcaklıklarının dokunulduğunda yanmaya neden olmayacak şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir.

5) Hijyen: Oyuncaklar, herhangi bir enfeksiyon, hastalık ve mikrop kapma riskini önleyici hijyen ve temizlik şartlarına uygun tasarlanmalı ve üretilmelidir.

6) Radyoaktivite: Oyuncaklar, çocuk ve diğer şahısların sağlığına zarar verebilecek yapı ve oranda radyoaktif maddeler veya parçalar içermemelidir. Bu konuda 24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği uygulanacaktır.

Ek-II2

 

OYUNCAKLAR İÇİN TEMEL GEREKLER

I. GENEL ESASLAR

1) Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi hükümlerine uygun olarak, çocukların normal davranışları göz önüne alınarak imal edilen oyuncakların amacına uygun veya öngörüldüğü şekilde kullanılması halinde, kullanıcılarla birlikte üçüncü kişiler de hastalık veya fiziksel yaralanma risklerine karşı korunmalıdır.korunur. Bu riskler şunlardır.:

a) Oyuncağın tasarımı, üretimi veya bileşimine ilişkin riskler,

b) Oyuncağın amacına uygun kullanımından kaynaklanan ve temel özelliklerini yitirmeksizin veya fonksiyonlarını değiştirmeksizin oyuncağın yapısı ve bileşimini değiştirerek tamamen giderilemeyecek riskler,.

2)

a) Oyuncağın kullanımı esnasında mevcut olan risk derecesi, gerektiğinde çocukların bakıcılarının üstesinden gelebilmeleriyle veya kullanıcıların yeteneğiyle orantılı olmalıdır. Bu durum fonksiyonları, boyutları ve karakteristiklerinden dolayı özellikle 36 ayın3 yaşın altındaki çocukların kullanımına yönelik oyuncaklara uygulanır.

b) Bu kurala uymak için gerektiği durumda, oyuncağın hangi yaşlara hitap ettiği ve/veya yalnız yetişkin bir kişinin gözetimi altında kullanılması gerektiği oyuncağın etiketi üzerinde belirtilmelidirbelirtilir.

3) Oyuncağın kullanımıyla bağlantılı riskler ve bunlardan korunma yolları, oyuncaklar ve/veya ambalajların üzerindeki etiketlerde ve kullanım kılavuzlarında kullanıcıların veya bakıcıların dikkatini özellikle çekecek şekilde belirtilmelidirbelirtilir.

II. ÖZEL RİSKLER

(1) Fiziksel ve mekanik özellikler:

a) Oyuncaklar ve parçaları ve bu parçaların oyuncağa iliştirilmesi halinde aksamları, mekanik sağlamlığa sahip olmalı ve gerektiğinde fiziksel yaralanmaya neden olabilecek kırılma ve eğilme olmadan, kullanım esnasında meydana gelebilecek zorlamalara karşı dayanıklı olmalıdırolması gerekir.

b) Oyuncakların kenarları, çıkıntıları, yayları, kabloları ve monte edilen parçaları, temasla meydana gelebilecek fiziksel yaralanma risklerini mümkün olduğu kadar azaltacak şekilde tasarlanmalıtasarlanır ve üretilmelidirüretilir.

c) Oyuncaklar, parçalarının hareketinin neden olabileceği fiziksel yaralanma riskini en aza indirecek şekilde tasarlanmalıtasarlanır ve yapılmalıdır.

d) 36 ayınyapılır.

ç) 3 yaşın altındaki çocukların kullanması için tasarlanmış oyuncaklar, oyuncak parçaları ve ayrılabilir parçaları, emme ve/veya nefesle çekilmesini önleyecek boyutlarda olmalıdır.

eolması gerekir.

d) Perakende olarak satılan oyuncaklar, parçaları ve ambalajları boğulma riski içermemelidir.

fiçermez.

e) Suyun üzerinde çocuğu taşıma ve destekleme yeteneğine sahip ve sığ suda kullanılması amaçlanan oyuncaklar, tavsiye edilmiş kullanımı nazara alındığında su üstünde durabilme ve çocuğu suda destekleme yeteneği kaybolmayacak şekilde tasarlanmalıtasarlanır ve üretilmelidir.

güretilir.

f) İçine girilmesi mümkün olan ve içinde ek boşluk bulunan oyuncaklarda, içeriden kolayca açılabilecek bir çıkış yeri olmalıdır.

holması gerekir.

g) Kullanıcıyı hareket ettiren oyuncaklarda mümkün olabildiği ölçüde, oyuncak tipine uyarlanmış ve oluşturduğu kinetik enerjiye orantılı bir fren sistemi oluşturulmalıdır. Bu sistem, kullanıcının fırlatılma ve yaralanma ve üçüncü kişilerin yaralanma riski olmaksızın kolayca kullanılmalıdır.

ikullanılır.

ğ) Ateşlemeli tasarlanan bir oyuncağın ateşlenmesi halinde oluşacak fırlatıcı cisimlerin yapısı ve bileşenleri ile kinetik enerjiden kaynaklanan kullanıcıların veya üçüncü kişilerin fiziksel yaralanma riski, oyuncağın yapısı dikkate alındığında kabul edilebilir sınırlar dışında olmamalıdır.

jolması gerekir.

h) Isıtıcı parçaları içeren oyuncaklar, aşağıdaki kriterleri sağlayacak şekilde üretilmelidir:

(üretilir.

1) Herhangi bir iletken yüzeyin azami sıcaklığı, dokunulduğunda yanmaya neden olmamalıdır.

(2) Oyuncağın içinde bulunan sıvı ve gazlar, oyuncağın fonksiyonlarına uygun nedenlerin dışında oyuncaktan sızması halinde, yanma, buhar yanığı veya diğer fiziksel yaralanmaya neden olabilecek şekilde sıcaklık ve basınca ulaşmamalıdır.

ulaşmaması gerekir.

(2) Alevlenebilirlik:

a) Oyuncaklar, çocuğun çevresinde yanabilir tehlikeli bir durum meydana getirmemelidir. Bu nedenle oyuncaklar;

(1) Bir alev, kıvılcım veya diğer ateş çıkartabilecek maddelerle doğrudan karşı karşıya kaldığında yanmayan,

(2) Kolayca yanmayan (Ateşin nedeni yok olur olmaz alevi sönen),

(3) Tutuştuğunda, yavaş yanan ve alevin yayılma oranı düşük olan,

(4) Oyuncağın kimyasal bileşenlerine bakılmaksızın, yanma süresini geciktirici maddelerden oluşmalıdır.

Bu çeşit yanabilir maddeler,oluşan,

5) Oyuncaklarda kullanılan diğer maddeleri tutuşturma riski oluşturmamalıdıroluşturmamalı.

b) Fonksiyonu itibariyle, 11/7/199326/12/2008 tarihli ve 2163427092 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tehlikeli Kimyasallar YönetmeliğindeMaddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik ile Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte tanımlanan tehlikeli madde veya preparatlarıkarışımları, özellikle kimyasal deneylerde, maket yapımında, plastik veya seramik kalıplarda, minelemede, fotoğrafçılıkta veya benzer faaliyetlerde kullanılan madde ve donanımları içeren oyuncaklar, alevsiz buharlaşan maddelerin kaybolmasıyla alevin oluşumuna neden olan maddeleri veya oluşumları içermemelidiriçermez.

c) Oyuncaklar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesimaddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde kullanıldığında, patlayıcı olmamalı veya patlamaya müsait madde veya parçaları içermemelidir. Bu hüküm, ek-I’in1’in 10 uncu maddesinde belirtilen tüfek kapsüllerine uygulanmaz.

Oyuncaklar, özellikle kimyasal oyun ve oyuncaklar:

(1) Karıştırıldığında, kimyasal reaksiyona girerek, ısınarak veya okside maddelerle birleşerek patlayabilen,

(2) Havada yanabilen ve buhar/hava karışımında yanabilen veya patlamaya müsait buharlı parçaları içeren,

madde veya preparatları içermemelidir.

karışımları içermemesi gerekir.

(3) Kimyasal özellikler:

a) Oyuncaklar, bu Yönetmeliğin 5 inci maddesimaddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde kullanıldığında, yutma veya teneffüs sonucu veya deri, mukoza dokusu veya göze temas etmesi halinde hastalık veya fiziksel yaralanma riski yaratmayacak şekilde tasarlanmalı ve üretilmelidir.

Oyuncaklar bütün durumlarda, her durumda, belli ürün kategorilerine ilişkin mevzuata veya belli tehlikeli madde veya preparatlarınkarışımların etiketlenmesi, kullanımının yasaklanması veya kısıtlanmasına ilişkin hukukî düzenlemelere uygun olmalıdır.

b) Özellikle çocukların sağlığını korumak için, oyuncakların kullanımı sonucu aşağıdaki maddelerin çözünebilir toksik ekstratlarının vücuttaki oranları (biyoyararlılık)* bir günde aşağıdaki düzeyleri geçmemelidir:

0.2 mikrogram antimon

0.1 mikrogram arsenik

25.0 mikrogram baryum

0.6 mikrogram kadmiyum

0.3 mikrogram krom

0.7 mikrogram kurşun

0.5 mikrogram civa

5.0 mikrogram selenyum

*Biyoyararlılık: Çözülebilir ekstraktın sahip olduğu toksikolojik değer.

c) Oyuncaklar, onları kullanan çocukların sağlığına zarar verebilecek olan ve Bazı Tehlikeli Kimyasallar YönetmeliğindeMaddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik ile Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen tehlikeli maddeleri içermemelidir.

içermez. Her durumda tehlikeli madde ve preparatlarkarışımlar, oyun esnasında olduğu gibi kullanılacak ise, bir oyuncağa katılması kesinlikle yasaktır. Bazı oyuncakların fonksiyonları itibariylefonksiyonlarıitibariyle gerekli olması durumunda, belli bir miktarda madde veya preparatlarakarışımlara; özellikle, kimyasal deneylerde, maket yapımında, plastik veya seramik kalıplarda, minelemede, fotoğrafçılıkta veya benzer faaliyetlerde kullanılan maddelere, ek-IV’ün 4 üncü4’ün dördüncü bendinin hükümleri saklı kalmaksaklıkalmak kaydıyla, etiketleme konusundaki düzenlemelere uygun olarak ve her madde için tanımlanan maksimum değerler çerçevesinde izin verilir.

(4) Elektriksel özellikler:

a) Elektrikli oyuncaklaroyuncakların, 24 voltu geçen anma gerilimiyle donatılmamalıdonatılmaması ve oyuncağın hiçbir parçasıparçasının 24 voltu geçmemelidirgeçmemesi gerekir.

b) Oyuncağın, kablolarla veya bu kablolara elektrik ileten diğer iletken maddelerle birlikte elektrik şokuna neden olabilecek elektrik kaynağıyla bağlantılı veya bağlantı kurabilecek parçaları, böyle şok riskini önlemek amacıyla uygun bir şekilde izole edilmeli ve mekanik olarak korunmalıdır.

c) Elektrikli oyuncaklar, doğrudan temas edilebilecek yüzeylerinin ulaştığı azami sıcaklıklarının dokunulduğunda yanmaya neden olmayacak şekilde tasarlanmalıtasarlanır ve üretilmelidir.

üretilir.

(5) Hijyen: Oyuncaklar, herhangi bir enfeksiyon, hastalık ve mikrop kapma riskini önleyici hijyen ve temizlik şartlarına uygun tasarlanmalıtasarlanır ve üretilmelidir.

üretilir.

(6) Radyoaktivite: Oyuncaklar, çocuk ve diğer şahısların sağlığına zarar verebilecek yapı ve oranda radyoaktif maddeler veya parçalar içermemelidir. Bu konuda 24/3/2000 tarihli ve 23999 sayılı Resmi Gazete’ deResmî Gazete’de yayımlanan Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği uygulanacaktır.uygulanır.

EK-III

ONAYLANMIŞ KURULUŞLAR TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK ŞARTLAR

 

Kurum tarafından, uygunluk değerlendirme veya onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilecek kuruluşlar aşağıdaki asgari şartları yerine getirmelidir:

1) Yeterli personel, fizik şartlar ve gerekli araç ve donanımın varlığı,

2) Teknik yeterlilik ve personelin mesleki dürüstlüğü ve etiğin sağlanması,

3) Bu Yönetmelikte belirtilen testler yapılırken, raporlar hazırlanırken, belgeler düzenlenirken ve gözetim faaliyeti gerçekleştirilirken bağımsızlığın ve objektifliğin sağlanması ve oyuncaklarla doğrudan veya dolaylı ilgisi bulunan grup veya kişilerle ilişkilerde bulunan çalışanların ve teknik personelin bağımsızlığının ve objektifliğinin temini,

4) Personel tarafından mesleki sırların korunması,

5) Diğer mevzuat kapsamındaki sorumluluklar saklı kalmak kaydıyla, hukuki ve mali sorumluluğun üstlenilmesi.

1 inci ve 2 nci bendlerde belirtilen şartların yerine getirildiğini belirlemek üzere Kurum tarafından yılda bir kontrol yapılır.

EK-III

Ek-3

 

ONAYLANMI KURULULAR TARAFINDAN YERNE

GETRLECEK ARTLAR

 

KurumBakanlk tarafndan, uygunluk derlendirme veya onaylanm kurulu olarak gevlendirilecek kurulular aadaki asgari artlar yerine getirmelidirgetirir:

1) Yeterli personel, fizikfiziki artlar ve gerekli arave donanmn varl・,

2) Teknik yeterlilik ve personelin mesleki d・・tl・・ve etin saanmas,

3) Bu Yetmelikte belirtilen testler yaplrken, raporlar hazrlanrken, belgeler denlenirken ve getim faaliyeti gerkletirilirken bamszl・n ve objektiflin saanmas ve oyuncaklarla doudan veya dolayl ilgisi bulunan grup veya kiilerle ilikilerde bulunan lanlarn ve teknik personelin bamszl・nn ve objektiflinin temini,

4) Personel tarafndan mesleki srlarn korunmas,

5) Dir mevzuat kapsamndaki sorumluluklar sakl kalmak kaydyla, hukuki ve mali sorumlulun tlenilmesi.

1 inciBirinci ve 2 nci bendlerdeikinci bentlerde belirtilen artlarn yerine getirildini belirlemek ere KurumBakanlk tarafndan ylda bir kontrol yaplr.

EK-IV

OYUNCAKLARIN KULLANIMINDA ALINACAK TEDBİRLERE İLİŞKİN UYARI VE İŞARETLER

 

Oyuncaklar, EK-II’de belirtildiği gibi, kullanımlarıyla ortaya çıkabilecek riskleri azaltmak için uygun ve okunaklı uyarılarla donatılmalı ve özellikle:

1) 36 aydan küçük çocuklara yönelik olmayan oyuncaklar: 36 aydan küçük çocuklar için tehlikeli olabilecek oyuncaklar, kullanım kılavuzunda bu kısıtlamayı gerektiren riskleri belirten kısa bir not ile birlikte “36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir” veya “üç yaşından küçük çocuklar için uygun değildir” gibi bir uyarı taşımalıdır.

2) Çocuk kızakları, bir kirişe bağlanan asılı oyuncaklar, çemberler, trapezler, ipler ve benzeri oyuncaklar: Böyle oyuncaklara; kontrolünün ve askı, bağlantı parçaları, demirleme yeri gibi ana parçalarının bakımının belli aralıklarla yapılması gerektiği ve bu kontrollerin yapılmaması durumunda, oyuncağın düşme ve devrilmesi halinde yaratabileceği tehlikelere ilişkin açıklamaları içeren talimatlar iliştirilir.

Talimatlar, yanlış kurulması halinde tehlike arz edebilecek parçaları belirterek, oyuncağın doğru olarak kurulmasına ilişkin bilgileri de içerir.

3) İşlevsel oyuncaklar: İşlevsel oyuncaklardan kastedilen, yetişkinlerin kullanımına yönelik olan araç veya aletlerin, aynı işleve sahip küçük ölçekli modelleridir.

İşlevsel oyuncaklarda veya ambalajlarında “Dikkat: Yetişkin birinin gözetiminde kullanılacaktır.” ibaresi yer almalıdır.

Bu oyuncaklara, kullanıcı tarafından alınacak tedbirlerle ve çalıştırma talimatları ile bu tedbirlerin alınmaması durumunda kullanıcıya verebileceği zararlarla birlikte, oyuncağın bir prototipi veya taklidine ilişkin talimatlar da iliştirmelidir. Ayrıca bu talimatlarda, oyuncağın çok küçük çocukların ulaşamayacağı yerde saklanması gerektiği de belirtilmelidir.

4) Tehlikeli madde veya preparatları içeren oyuncaklar: Kimyasal oyuncaklar;

a) Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliği hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yapısı gereği tehlikeli maddeleri veya preparatları içeren oyuncakların kullanım talimatları; bu maddelerin veya preparatların tehlikeli yapısına ve oyuncağın türüne tam uygun olan madde veya preparatlarla birleştiğinde oluşacak tehlikelerden kaçınmak için kullanıcı tarafından alınması gereken tedbirlere ilişkin uyarıları içermelidir. Bu tür oyuncağın kullanımından kaynaklanan ciddi kazalarda, yapılması gereken ilk yardım belirtilmelidir. Bu oyuncaklarda çok küçük çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edilmesine ilişkin bilgi de yer almalıdır.

b) (a) bendinde belirtilen talimatlara ek olarak, kimyasal oyuncakların, ambalajlarında aşağıda belirtilen uyarı yer almalıdır:

“Dikkat: Sadece (*) yaşın üzerindeki çocuklar içindir. Yetişkinlerin gözetiminde kullanılır.”

Özellikle, kimya setleri, plastik yerleştirme setleri, seramik minyatür atölyeler, mineleme veya fotoğrafçılık ve benzeri oyuncaklar, kimyasal oyuncaklar olarak kabul edilir.

5) Paten ve kaykaylar: Bu ürünler, oyuncak olarak satışa sunulduğunda, “Dikkat: Koruyucu ekipman giyinmelidir.” uyarısını üzerinde taşımalıdır. Ayrıca kullanım kılavuzu, oyuncakların üçüncü kişilere ve kullanıcılara zarar verebilecek düşme veya çarpmalardan kaçınmaları için azami dikkat ve özen göstererek kullanılması gerektiğini belirten uyarıyı içermelidir. Tavsiye edilen kask, eldiven, dizlik, dirseklik gibi koruyucu ekipman hakkında açıklayıcı bilgiler de verilmelidir.

6) Suda kullanılan oyuncaklar: EK-2’nin II/l-f. maddesinde tanımlanan suda kullanılan oyuncaklar, TS 5217 EN 71-1 ve TS 5218 EN 71-2 sayılı uyumlaştırılmış ulusal standardın ilgili kısımlarında belirtilen hususlara uygun aşağıda yer alan uyarıyı içermelidir:

“Dikkat: Sadece çocuğun boyunu geçmeyen derinlikteki suda ve gözetim altında kullanılacaktır.”

(*) İmalatçı tarafından belirlenecek yaş.

Ek-IV4

 

OYUNCAKLARIN KULLANIMINDA ALINACAK TEDBİRLERE

İLİŞKİN UYARI VE İŞARETLER

Oyuncaklar, ek-II’de2’de belirtildiği gibi, kullanımlarıyla ortaya çıkabilecek riskleri azaltmak için uygun ve okunaklı uyarılarla donatılmalı ve özellikle:

1) 36 aydan küçük çocuklara yönelik olmayan oyuncaklar: 36 aydan3 yaşından küçük çocuklar için tehlikeli olabilecek oyuncaklar, kullanım kılavuzunda bu kısıtlamayı gerektiren riskleri belirten kısa bir not ile birlikte “36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir” veya “üç3 yaşından küçük çocuklar için uygun değildir.” veya “36 aydan küçük çocuklar için uygun değildir.” gibi bir uyarı taşımalıdırtaşıması gerekir.

Yukarıdaki husus kendi fonksiyonuna, boyutlarına, karakteristiklerine, özelliklerine veya diğer sebepler açısından 3 yaşından küçük çocuklara belirgin şekilde uygun olmayan oyuncaklara uygulanmaz.

2) Çocuk kızakları, bir kirişe bağlanan asılı oyuncaklar, çemberler, trapezler, ipler ve benzeri oyuncaklar: Böyle oyuncaklara; kontrolünün ve askı, bağlantı parçaları, demirleme yeri gibi ana parçalarının bakımının belli aralıklarla yapılması gerektiği ve bu kontrollerin yapılmaması durumunda, oyuncağın düşme ve devrilmesi halinde yaratabileceği tehlikelere ilişkin açıklamaları içeren talimatlar iliştirilir. Talimatlar, yanlış kurulması halinde tehlike arz edebilecek parçaları belirterek, oyuncağın doğru olarak kurulmasına ilişkin bilgileri de içerir.

3) İşlevsel oyuncaklar: İşlevsel oyuncaklardan kastedilen, yetişkinlerin kullanımına yönelik olan araç veya aletlerin, aynı işleve sahip küçük ölçekli modelleridir.

İşlevsel oyuncaklarda veya ambalajlarında “Dikkat: Yetişkin birinin gözetiminde kullanılacaktır.” ibaresi yer almalıdır.

alması gerekir. Bu oyuncaklara, kullanıcı tarafından alınacak tedbirlerle ve çalıştırma talimatları ile bu tedbirlerin alınmaması durumunda kullanıcıya verebileceği zararlarla birlikte, oyuncağın bir prototipi veya taklidine ilişkin talimatlar da iliştirmelidir.iliştirilmelidir. Ayrıca bu talimatlarda, oyuncağın çok küçük çocukların ulaşamayacağı yerde saklanması gerektiği de belirtilmelidirbelirtilir.

4) Tehlikeli madde veya preparatlarıkarışımları içeren oyuncaklar: Kimyasal oyuncaklar;

a) Tehlikeli Kimyasallar YönetmeliğiMaddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla, yapısı gereği tehlikeli maddeleri veya preparatlarıkarışımları içeren oyuncakların kullanım talimatları; bu maddelerin veya preparatlarınkarışımların tehlikeli yapısına ve oyuncağın türüne tam uygun olan madde veya preparatlarlakarışımlarla birleştiğinde oluşacak tehlikelerden kaçınmak için kullanıcı tarafından alınması gereken tedbirlere ilişkin uyarıları içermelidir. Bu tür oyuncağın kullanımından kaynaklanan ciddi kazalarda, yapılması gereken ilk yardım belirtilmelidir.belirtilir. Bu oyuncaklarda çok küçük çocukların ulaşamayacağı yerde muhafaza edilmesine ilişkin bilgi de yer almalıdıralması gerekir.

b) (a) bendinde belirtilen talimatlara ek olarak, kimyasal oyuncakların, ambalajlarında aşağıda belirtilen uyarı yer almalıdıralır:

“Dikkat: Sadece (*) yaşın üzerindeki çocuklar içindir. Yetişkinlerin gözetiminde kullanılır.”

Özellikle, kimya setleri, plastik yerleştirme setleri, seramik minyatür atölyeler, mineleme veya fotoğrafçılık ve benzeri oyuncaklar, kimyasal oyuncaklar olarak kabul edilir.

5) Paten ve kaykaylar: Bu ürünler, oyuncak olarak satışa sunulduğunda, “Dikkat: Koruyucu ekipman giyinmelidirgiyinilmelidir.” uyarısını üzerinde taşımalıdır. Ayrıca kullanım kılavuzu, oyuncakların üçüncü kişilere ve kullanıcılara zarar verebilecek düşme veya çarpmalardan kaçınmaları için azami dikkat ve özen göstererek kullanılması gerektiğini belirten uyarıyı içermelidir. Tavsiye edilen kask, eldiven, dizlik, dirseklik gibi koruyucu ekipman hakkında açıklayıcı bilgiler de verilmelidirverilir.

6) Suda kullanılan oyuncaklar: Ek-2’nin II//(l-f.)-e maddesinde tanımlanan suda kullanılan oyuncaklar, TS 5217 EN 71-1 ve TS 5218 EN 71-2 sayılı uyumlaştırılmış ulusal standardın ilgili kısımlarında belirtilen hususlara uygun aşağıda yer alan uyarıyı içermelidir:

“Dikkat: Sadece çocuğun boyunu geçmeyen derinlikteki suda ve gözetim altında kullanılacaktır.”

(*) İmalatçı tarafından belirlenecek yaş.

EK-V

CE UYGUNLUK İŞARETİ

 

CE uygunluk işareti, aşağıdaki grafikte belirtilen şekilde “CE” harflerinden oluşur.

 

– CE işareti büyütülerek veya küçültülerek iliştirilecek olur ise, yukarıdaki grafikte verilen oranlara uygun olmalıdır.

– CE işaretinin harfleri, aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden az olamaz.

 

Ek-V5

 

CE UYGUNLUK İŞARETİ

 

1) CE uygunluk işareti, aşağıdaki grafikte belirtilen şekilde “şekle ve orana uygun olarak “CE harflerinden oluşur.

 

– CE işareti büyütülerek veya küçültülerek iliştirilecek olur ise, yukarıdaki grafikte verilen oranlara uygun olmalıdır.

– CE işaretinin harfleri, aynı tarz ve dikey boyutlarda olmalıdır. Dikey boyut, 5 milimetreden az olamaz.:

 

 

2) Küçültülmesi veya büyütülmesi gereken durumlarda yukarıda yer alan şekildeki oranlara uyulur.

3) İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmediği müddetçe, CE işareti asgarî 5mm ebadında olur.