Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikOYUNCAK GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 4/10/2016 tarihli ve 29847 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Oyuncak Güvenliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (bb) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“i) İthalatçı: Bir oyuncağı yurt dışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,”

bb) Uyumlaştırılmış Standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Avrupa Komisyonu’nun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardı,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 14 – (1) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanan uyumlaştırılmış standartlara veya bunlara karşılık gelen Uyumlaştırılmış Türk Standartlarına veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan oyuncakların, söz konusu standartlar veya bunların ilgili bölümlerince kapsanan 11 inci madde ve ek-2’de düzenlenen gereklere uygun olduğu kabul edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 44 – (1) Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerden ithal edilen oyuncakların ithalat aşamasında denetimi 22/2/2013 tarihli ve 2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı ve alt düzenlemelerinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde yapılır.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde yer alan Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III’ün 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“7- Kimyasal Özelliklere ilişkin Bölüm III’ün 3 üncü, 4 üncü ve 5 inci maddeleri, Kısım C’de düzenlenen özel limit değerlere uygun olan materyallere uygulanmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sinde bulunan Kısım A aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

KISIM A

Kimyasal Özellikler’e ilişkin Bölüm III’ün 4, 5 ve 6 ncı maddeleri kapsamındaki CMR maddeleri ve bunların izin verilen kullanımları

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin Ek-2’sine aşağıdaki Kısım C eklenmiştir.

KISIM C

36 aydan küçük çocuklar tarafından kullanıma yönelik veya ağza alınan oyuncaklarda kullanılan kimyasallar için özel limit değerleri

MADDE 7 – Bu Yönetmeliğin;

a) 6 ncı maddesinde yer alan tablonun 5 ve 6 ncı satırları 24/5/2017 tarihinde,

b) 6 ncı maddesinde yer alan tablonun 7, 8 ve 9 uncu satırları 24/11/2017 tarihinde,

c) Diğer hükümleri 4/4/2017 tarihinde,

yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.