ÖTV mükellefiyeti olmayan ihracatçının iade talebi hk.Başlık

ÖTV mükellefiyeti olmayan ihracatçının iade talebi hk.

Tarih

04/07/2013

Sayı

39044742-ÖTV 5 GENEL-984

Kapsam

Açıklama: http://www.gib.gov.tr/icons/ecblank.gif

 

 

Sayı

:

39044742-ÖTV 5 GENEL-984

04/07/2013

Konu

:

ÖTV mükellefiyeti olmayan ihracatçının iade talebi.

 

 

             İlgide kayıtlı özelge talep formunda, … imalatı işiyle iştigal eden firmanızca ÖTV ödenmek suretiyle satın alınan çekicinin ihraç edildiği belirtilerek, söz konusu çekicinin alımında yüklenilen ÖTV’nin, ÖTV yönünden mükellefiyet kaydı bulunmayan firmanıza iadesinin mümkün olup olmadığı sorulmaktadır.

             4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;

             – 1 inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendinde, bu Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV’ye tabi olduğu,

              – 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, bu Kanuna ekli listelerdeki malların ihracat teslimlerinin; teslimin yurt dışındaki bir müşteriye yapılması ve teslim konusu malın Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesinden çıkmış olması koşuluyla vergiden müstesna olduğu, 2 nci fıkrasında ise ihraç edilen malların alış faturaları ve benzeri belgeler üzerinde gösterilen ve beyan edilen ÖTV’nin ihracatçıya iade edileceği

              hükme bağlanmıştır.

             Konuya ilişkin usul ve esasların açıklandığı 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin “ÖTV Ödenerek Satın Alınan Malların İhracı” başlıklı (5.1.2.) bölümünde; ÖTV uygulanan malların ihraç edilmesi halinde;

                – İhracatçı adına düzenlenen ve üzerinde ÖTV’nin gösterildiği fatura veya benzeri belgenin aslı veya aslının aynı olduğuna dair şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisinin, ihraç edilen malların ithal edilmiş olması halinde ise ithalatta düzenlenen gümrük beyannamesi ve verginin ödendiğini gösteren gümrük makbuzunun aslı veya gümrük idaresi ya da noter tarafından tasdikli örneğinin,

              – İhraç edilen mala ait gümrük beyannamesinin aslı veya gümrük idaresi ya da noter tarafından tasdikli örneğinin,

              – İhraç edilen mala ilişkin yurt dışındaki müşteri adına düzenlenen faturanına aslı veya aslının aynı olduğuna dair şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylı fotokopisinin

              ihracatçının KDV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine ibrazı üzerine, ihraç edilen mala ait ÖTV’nin, mükellefi tarafından bağlı olduğu vergi dairesine (ithalatta gümrük idaresine) ödendiğinin teyidi alınmak suretiyle, ödenen söz konusu ÖTV’nin iade edilebileceği, ancak iadenin, sadece ÖTV mükelleflerinden satın alınan mallar için söz konusu olduğu, ÖTV uygulanan safhadan sonraki satıcılardan alınan malların ihraç edilmesi halinde, alış belgelerinde görünmeyen ve malın fiyatına dahil edilmiş olan ÖTV’nin iade edilmeyeceği belirtilmiştir.

             Bu açıklamalar çerçevesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki araçların ÖTV ödeyerek ilk iktisabını yapanların, söz konusu aracı aynen ihraç etmeleri halinde, ödenen ÖTV’nin 1 Seri No.lu Özel tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (5.1.2) bölümünde yapılan açıklamalar kapsamında nakden veya mahsuben iadesi mümkün bulunmakta, ancak ihraç edilen malın imalinde kullanılan mallara ödenen ÖTV’nin iadesi ise mümkün bulunmamaktadır.

           Buna göre, ilgide kayıtlı başvurunuzda ÖTV’si ödenmek suretiyle satın alındığı belirtilen çekicinin alımında yüklenilen ÖTV’nin, bu malın aynen ihraç edilmiş olması kaydıyla, 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin (5.1.2.) bölümünde yapılan açıklamalar çerçevesinde firmanıza iadesi mümkün bulunmakta olup, ÖTV mükellefiyetinizin bulunmaması iade işlemlerinin yerine getirilmesine engel teşkil etmemektedir.

            Bilgi edinilmesini rica ederim.