ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da kapsayan Götürü Teminat mektubu hk. (13.06.2013 / 3844)T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Dosya : 56358280-157.02.01

Konu : Götürü Teminat

 

13.06.2013 / 3844

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

12/6/2013 tarih ve 28675 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 4’üncü maddesi ile Gümrük Yönetmeliğinin 494’üncü maddesinin birinci fıkrasına (c) bendi eklenerek “götürü teminat sisteminden yararlanmak için onaylanmış kişiler tarafından verilecek teminat tutarı, teminatın ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyayı da kapsaması halinde 5.000.000 Avro’dan az olamaz.” şeklinde yeni bir hüküm ilave edilmiştir.

 

Aynı Yönetmelik Değişikliğinin 7’nci maddesi ile Gümrük Yönetmeliğine Geçici Madde 5 eklenerek “494’üncü maddenin uygulanmasında, ÖTV Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşya için götürü teminat sisteminden faydalanmakta olan ancak 5.000.000 Avro’dan az tutarda teminat vermiş olan onaylanmış kişilerin bu eşya için götürü teminat sisteminden faydalanmaya devam etmek istemeleri halinde, mevcut teminatlarını asgari 5.000.000 Avro tutarında yeni bir teminatla değiştirmeleri veya mevcut teminatlarını asgari 5.000.000 Avro’ya tamamlamaları gerekir.” şeklinde yeni bir hüküm ilave edilmiştir.

 

Buna göre, 30/12/2011 tarih ve 28158 sayılı 3. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin 1 Sıra No’lu Gümrük Genel Tebliğin 9’uncu maddesi uyarınca onaylanmış kişi statü belgesi başvurusu sırasında yapılacak veya 15’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılacak götürü teminat yetkisi başvurularının ya da aynı Tebliğin 38’inci maddesi uyarınca yapılacak götürü teminat yetkisinin güncellenmesi, kapsamının değiştirilmesi başvurularının veya 39’uncu maddesi uyarınca yapılacak teminatın yenilenmesi ve değiştirilmesi başvurularının değerlendirilmesi ile bu maddeler uyarınca hali hazırda yapılmış olan ancak henüz sonuçlandırılmamış olan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda, söz konusu götürü teminat yetkisi başvurularının Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisini de kapsayacak şekilde yapılmış olması ancak aynı Tebliğin 34’üncü maddesi uyarınca yapılan hesaplama sonucunda tespit edilen tutarın 5 milyon Avro’nun altında olması halinde, başvuru sahibinden aynı Tebliğin 35’inci maddesi uyarınca ibrazı istenecek götürü teminat yetkisi için teminat mektubunun asgari 5 milyon Avro tutarında olması gerekmektedir.

 

Diğer taraftan, Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisini de kapsayacak şekilde götürü teminat uygulanmasından faydalanma hakkı tanınmış, ancak aynı Tebliğin 38’inci maddesi uyarınca güncelleme başvurusu için aynı maddenin birinci fıkrasında belirtilen başvuru süresi henüz başlamamış olan ve 5 milyon Avro tutarının altındaki teminat mektuplarına istinaden bu yetkinin tanınmış olduğu onaylanmış kişilerin tespit edilerek yapılacak bildirim tarihini izleyen en geç otuz gün içinde mevcut teminatlarını asgari 5 milyon Avro tutarında yeni bir teminatla değiştirmeleri veya mevcut teminatlarını asgari 5 milyon Avro’ya tamamlamaları ve söz konusu teminat mektuplarını Bölge Müdürlüğünüze ibraz etmeleri için tebligatta bulunulması gerekmektedir. Bu süre sonuna kadar teminat mektubu ibrazında bulunmayan kişilerin götürü teminat yetkilerinin kapsamı, Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan eşyanın ithalinde ödenecek özel tüketim vergisini kapsamayacak şekilde değiştirilmesi gerekir.

 

Rasim KUTLU

Genel Müdür Yrd.