ÖTV KANUNUNA EKLİ I SAYILI LİSTEDE YER ALAN EŞYADA TEMİNAT İŞLEMLERİ HK.ÖTV I sayılı listede yer alan eşyalarda Teminat işlemleri konulu Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün yazısına aşağıda linkten ulaşabilirsiniz.

 

http://www.igmd.org/files.php?force&file=belge/mevzuat/otv_28.05.2014_392899388.pdf

 

(I)                 sayılı listenin (B) cetveli kapsamında yer alan eşya için  her bir gümrük beyannamesi kapsamı ÖTV tutarı için münferit teminat vereceklerdir.

 

(I) sayılı listenin (B) cetvelindeki eşyanın antrepo ve transit rejimlerine girişinde toplu teminat verilmesi mümkündür.

Antrepo ve Transit rejimlerinde  ÖTV tutarının tamamı için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı adına düzenlenmiş toplu teminat alınması gerekmektedir.

 

(I) sayılı listenin (B) cetveli kapsamında yer alan eşyanın antrepo ve transit rejimlerine tabi tutulduktan sonra ithali halinde veya doğrudan ithalinde

ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesi müdürlüğü adına düzenlenmiş münferit teminat mektubu veya nakit teminat yatırılması gerekmektedir.

Vergi dairesi müdürlüğü adına düzenlenmiş toplu teminat mektupları kabul edilmeyecektir.

 

 (I) sayılı listenin (B) cetveli kapsamındaki eşya için alınan münferit teminatlar için gümrük idaresince oluşturulan EK-11 bilgi formu, gümrük

işlemlerine yönelik teminat almaya yetkili saymanlıkça çıktısı alınarak bir yazı ekinde ithalatçının ÖTV yönünden bağlı olduğu vergi dairesine teminatın

alındığı tarihi takip eden günden itibaren 5 iş günü içerisinde teminat ile birlikte gönderilecektir. Söz konusu eşyaya ilişkin vergi dairesince EK-12 bilgi formu düzenlenmeyecek,

teminatın çözüm işlemleri ilgili vergi dairesince gerçekleştirilecek dolayısıyla teminat çözüm işlemlerine ilişkin gümrük idaresince herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

İlgili beyanname, kapanmasına engel başka bir durum bulunmuyorsa Ek-11 bilgi formu düzenlenmesini müteakip sistem tarafından otomatik olarak kapatılacaktır.

 

Tebliğin yayımlandığı 18/3/2014 tarihi ile elektronik sisteme geçiş tarihi olan 1/4/2014 tarihleri arasında yapılan ÖTV (I) sayılı liste kapsamı eşya ithalatı için tescil edilmiş beyannamelere

ilişkin elektronik ortamda vergi dairesi müdürlüklerine gönderilen EK-11 bilgi formları vergi dairesi müdürlüklerince dikkate alınmayacak olup, söz konusu dönemde tescil edilmiş ithalat

beyannamelerine ilişkin EK-11 bilgi formu mezkur Tebliğe ve ekindeki örneğe uygun şekilde hazırlanarak kağıt ortamında mükelleflerin ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine gönderilecektir.

Söz konusu formlarda düzeltme yapılması halinde de yeni EK-11 bilgi formları kağıt ortamında mükelleflerin ÖTV yönünden bağlı oldukları vergi dairelerine gönderilecektir.