ÖTV KANUNUNA EKLİ I SAYILI LİSTEDE TEMİNAT İŞLEMLERİ HK.Sayın Arkadaşlar,

 

 

760 sayılı ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Eşyaların İthalinde Teminat İşlemleri Hakkında Duyuru aşağıda yer almaktadır.

ÖTV I sayılı liste kapsamı eşyanın ithalinde teminata bağlama ve çözüm işlemlerine ilişkin, 1 seri no.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 30 seri nolu Tebliğ 18 Mart 2014 Tarihli ve 28945 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

1- 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithali aşamasında, ÖTV tutarının 4458 sayılı Gümrük Kanununun 202 nci maddesi çerçevesinde % 20 fazlasıyla teminata bağlanıldığı anlaşılmıştır. Ancak, ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithali aşamasında; Gümrükler Genel Müdürlüğünün tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı 28.01.2014 tarihli 1855 sayılı yazısında da belirtildiği üzere ÖTV tutarı kadar teminat alınması gerekmektedir.

2- Tebliğ kapsamı eşyanın ve teminat bilgilerinin yer aldığı EK-11 bilgi formları beyanname bilgileri üzerinden otomatik olarak oluşturulmakta ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda iletilmekte olup, gümrük idarelerince BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde Bağlantılar/Detaylı Beyan Kısayol menüsünden Maliye Bakanlığına gönderilecek Ek-11 bilgileri görüntülenebilmektedir.

3- Beyan edilen GTİP’in ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan birden fazla GTİP’te karşılığı bulunduğu durumlarda; muayene memurunca eşyanın ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan GTİP’inin tespit edilmesi ve bu GTİP’in muayene kontrol ekranında hareketler menüsünden EK-11 bilgi formunun “ÖTV Kanunundaki GTİP” bölümünde şeçilerek teminat tutarının kontrol edilmesi gerekmektedir.