Monoetilen Glikol (MEG) ithalatına ilişkin tebliğ1 Nisan 2014  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28959

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/11)

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) 2/5/2010 tarihli ve 27569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/11) ile Kuveyt’te yerleşik Equate Petrochemical Co. firması için %6, Kuveyt’te yerleşik diğer firmalar için ise %20 oranında dampinge karşı önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Kuveyt’te yerleşik Equate Petrochemical Co. ve The Kuwait Olefins Company firmaları ile adı geçen iki firmanın tek/münhasır ihracat satış sorumlusu şirket olarak Birleşik Arap Emirlikleri’nde yerleşik MEGlobal International FZE firması Kuveyt menşeli MEG için ara gözden geçirme soruşturması açılması başvurusunda bulunmuştur.

(3) Başvuru sahibi firmalar tarafından sağlanan bilgiler ile TÜİK ithalat istatistiklerinden yararlanılarak yapılan inceleme sonucunda, Kuveyt menşeli dampingli ithalattan kaynaklanan zarara ilişkin gözden geçirme soruşturması açılması için yeterli delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından 2/10/2013 tarihli ve 28783 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/20) ile bir zarar ara gözden geçirme soruşturması başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde zarara ilişkin olarak yürütülen ara gözden geçirme soruşturmasının sonuçlarını içermektedir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 3 – (1) Soruşturmaya konu önlemlerin uygulanmaya başlamasından sonra yerli üretim dalındaki zarar koşullarının incelenmesi için 1/1/2013 ile 30/6/2013 tarihleri arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak belirlenmiştir.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi, bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılışını müteakip soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen Kuveyt’teki üretici/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçıları ile halen tek yerli üretici olan Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (Petkim)’e, ve ayrıca soruşturmaya konu ülkede yerleşik diğer üretici/ihracatçılara iletilebilmesini teminen anılan ülkenin Ankara Büyükelçiliğine ilgili soru formları ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını sağlamak için soruşturma açılışına ilişkin bildirim yapılmıştır.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dâhil 37 gün süre tanınmıştır.

(3) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlık ile işbirliği içinde olmuş ve kendisinden talep edilen bilgileri eksiksiz temin etmiştir.

(4) Kendilerine soru formu gönderilen dört ithalatçı firmanın üçünden cevap alınmış; Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yerleşik başvuru sahibi firmalar da kendilerine gönderilen soru formlarına yanıt vermiştir. Kuveyt’te yerleşik firmalardan soruşturma kapsamında işbirliğinde bulunan başka bir firma olmamıştır.

(5) Soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim Kuveyt Devletinin Ankara Büyükelçiliği ile soruşturma sırasında işbirliğinde bulunan ithalatçılar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde yerleşik başvuru sahibi firmaların Türkiye’deki yetkili temsilcisi ve yerli üretim dalına iletilmiştir. Bahse konu taraflara ayrıca, talep gelmesi halinde kamu dinleme toplantısı düzenleneceği bildirilmiş, buna karşılık bu yönde bir talep alınmadığından dinleme toplantısı yapılmamıştır.

(6) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, mezkûr görüşlerden soruşturma kapsamında değerlendirilebilecek olanlara bu Tebliğin ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 5 – (1) Soruşturma konusu ürün, “2905.31-Etilen glikol (etandiol)” gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer almakta olup, kısaca MEG olarak adlandırılmaktadır.

(2) Yerli üretim dalı tarafından imal edilen MEG ile soruşturma konusu ülke menşeli MEG’in benzer ürün olduğu tespiti esas soruşturmada yapılmıştır. Bu çerçevede, Kuveyt menşeli soruşturma konusu ürün ile yerli üretim dalı tarafından imal edilen MEG’in benzer ürün olduğu tespiti geçerliliğini korumaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalında Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 6 – (1) Yönetmeliğin 34 üncü maddesi hükmü gereğince yürürlükteki önlemin kaldırılması halinde zararın devam etmesinin veya yeniden oluşmasının muhtemel olup olmadığı incelenmiştir. Bu çerçevede, ithalatın miktarı ve gelişimi ile fiyatlarının seyri, fiyat kırılması ile yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelenmiştir.

İthalatın gelişimi

MADDE 7 – (1) Genel ithalatın gelişimi soruşturmaya konu önlemin yürürlüğe girdiği 2010 yılından itibaren değerlendirilmiştir. 2013 yılının ilk altı aylık bölümü gözden geçirme dönemi olarak belirlendiğinden 2013 yılı ithalat istatistikleri yılın ilk altı aylık dönemine ilişkin olarak incelenmiştir. 2013 yılının altı aylık verilerinin karşılaştırılabilmesini teminen 2010, 2011 ve 2012 yılının altı aylık verileri de değerlendirilmiştir.

(2) Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre soruşturmaya konu maddenin genel ithalatı 2010 yılında 173.029 ton iken 2011 yılında 161.052 tona gerilemiş, 2012 yılında ise 143.848 ton olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen ithalat miktarı ise 74.207 ton seviyesindedir. 2013 yılının ilk altı ayındaki ithalat miktarı 2010 yılının aynı dönemine göre %1, 2012 yılının aynı dönemine göre ise %11 oranında yükselişe işaret etmektedir.

(3) Kuveyt menşeli ithalatın gelişimi incelendiğinde ise 2010 yılında 113.957 ton olan ithalatın 2011 yılında 92.783 tona gerilediği, 2012 yılında ise 78.831 ton olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2010-2012 yılları arasındaki dönemde Kuveyt menşeli ithalattaki gerileme oranı %31 seviyesindedir. 2013 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleşen ithalat miktarı ise 32.295 ton seviyesindedir. Bu rakam 2010 yılının aynı dönemine göre %39, 2012 yılının aynı dönemine göre ise %25 oranında düşüşe işaret etmektedir.

(4) Kuveyt menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki payının gelişimi de incelenmiştir. Buna göre 2010 yılında %66 olan Kuveyt menşeli ithalatın genel ithalat içerisindeki payının 2011 yılında %58’e 2012 yılında ise %55’e gerilediği görülmektedir. 2013 yılının ilk altı ayındaki oran ise %44 seviyesindedir.

(5) Üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın gelişimi incelendiğinde 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 59.073 ve 68.269 ton olan ithalatın 2012 yılında 65.017 ton seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir. 2013 yılının ilk altı ayındaki ithalat miktarı ise 41.913 tondur.

(6) 2013 yılının ilk altı aylık dönemine ilişkin veriler 2010 ve 2012 yılının aynı dönemine ait verilerle karşılaştırıldığında üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın 2013 yılında 2010 yılına göre %106, 2012 yılına göre ise %74 oranında artmış olduğu görülmektedir.

(7) Üçüncü ülkeler arasında en dikkat çekici değişimin İran ve İspanya menşeli ithalatta görüldüğü anlaşılmaktadır. Nitekim 2010 yılında 6.709 ton ile genel ithalattan %4 oranında pay alan İran menşeli ithalatın 2011 yılında 5.088 tona gerilediği (%3 pay), 2012 yılında ise 15.513 ton ile genel ithalattan %11 oranında pay aldığı görülmektedir. 2013 yılının ilk altı ayındaki ithalat miktarı ise 18.835 tondur ve bu miktar toplam ithalatın %25’ine karşılık gelmektedir.

(8) İspanya menşeli ithalat miktarının 2010 yılında bir tonun altında olduğu, buna karşılık ithalat miktarının 2011 yılında 2.001 tona, 2012 yılında ise 18.556 tona yükseldiği görülmektedir. Bu çerçevede 2011 yılında %1 olan ithalat içi pay 2012 yılında %13’e yükselmiştir. 2013 yılının ilk altı ayındaki ithalat miktarı 9.731 ton olup bu miktar genel ithalatın %13’üne karşılık gelmektedir.

(9) Petkim firması nihai bildirim raporuna ilişkin olarak sunduğu görüşlerinde ithalatın gelişimine ilişkin olarak 2013 yılının tamamı için bir değerlendirme sunmuş, Kuveyt menşeli ithalatın 2013 yılında bir önceki yıla göre %10 gerilemesine karşı toplam ithalat içinde %40 pay sahibi olduğunu vurgulayarak Kuveyt’in piyasa belirleyici durumda olduğunu savunmuştur. Firma ayrıca, soruşturmaya konu ülkeden gerçekleştirilen ithalat içinden Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki ithalat miktarının düşürülmesi halinde önleme tabi olan ithalat miktarının 2013 yılında bir önceki yıla göre %4 oranında arttığını belirtmiştir.

(10) Öncelikle, soruşturmanın başlatılmasını müteakip 1/1/2013 ile 30/6/2013 tarihleri arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak belirlenmiş, soruşturma kapsamındaki tüm değerlendirmeler bu kapsamda yapılmıştır. Öte yandan, Kuveyt menşeli ithalatın 2013 yılının ilk altı ayındaki durumu da tüm yıla ilişkin değerlendirmelerden büyük farklılık taşımamaktadır. Bu döneme bakıldığında da Kuveyt menşeli ithalatın genel ithalattan %43 düzeyinde pay aldığı, birim fiyatlarının diğer ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatlarına göre düşük seyrettiği ve bu koşullar altında Kuveyt’in Türkiye piyasasında temel belirleyici aktör olduğu anlaşılmaktadır. Kuveyt’in soruşturma konusu üründeki ciddi üretim kapasitesi, sahip olduğu doğal kaynaklar bakımından avantajlı maliyet koşulları altında faaliyet göstermesi ve Türkiye’ye coğrafi olarak yakınlığı piyasadaki hakim konumunu açıklar niteliktedir.

(11) Son olarak, Petkim firmasının nihai bildirim raporunun ardından sunduğu 2013 yılının tamamına ilişkin üretim rakamları incelendiğinde 2012 yılında 88.074 ton olan üretim miktarının 2013 yılında yaklaşık olarak %13 oranında gerileyerek 76.691 tona gerilediği görülmektedir. Hali hazırda, herhangi bir arızi duruşun yaşanmadığı ve tam kapasiteyle faaliyet gösterildiği varsayımı altında dahi toplam tüketimi karşılamakta yetersiz kalan Petkim’in üretiminde görülen herhangi bir gerilemenin ithalatta artışa neden olmasının olağan olduğu değerlendirilmiştir.

İthalatın fiyatları

MADDE 8 – (1) Genel ithalatın ortalama birim fiyatları incelendiğinde 2010 yılında 979 ABD Doları/Ton olan birim fiyatın 2011 yılında 1.264 ABD Doları/Tona yükseldiği ve 2012 yılında ise 1.167 ABD Doları/Ton seviyesine geldiği, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde ise 1.188 ABD Doları/Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(2) Kuveyt’ten gerçekleştirilen ithalatın ortalama birim fiyatları ise 2010 yılında 970 ABD Doları/Ton iken 2011 yılında 1.252 ABD Doları/Tona yükselmiş, 2012 yılında ise 1.161 ABD Doları/Ton olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılının ilk altı ayındaki ortalama fiyatlar ise 1.135 ABD Doları/Ton seviyesindedir.

(3) Üçüncü ülkeler menşeli ithalatın ortalama fiyatlarına bakıldığında da 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 997 ve 1.280 ABD Doları/Ton olan fiyatların 2012 yılında 1.175 ABD Doları/Ton, 2013 yılının ilk altı ayında ise 1.230 ABD Doları/Ton olarak gerçekleştiği görülmektedir.

(4) Başvuruda öne sürülen iddialar çerçevesinde İran menşeli ithalatın birim fiyatları da incelenmiştir. Buna göre 2010 yılında 1.017 ABD Doları/Ton olan fiyatların 2011 yılında 1.305 ABD Doları/Tona yükseldiği, 2012 yılında ise 1.139 ABD Doları/Tona gerilediği görülmektedir. 2012 yılı verilerine göre İran menşeli ithalatın birim fiyatları Rusya Federasyonu’ndan sonra en düşük birim fiyattır. Buna karşılık 2013 yılının ilk altı ayındaki verilere göre İran menşeli ithalatın birim fiyatları 1.222 ABD Doları/Tona yükselerek Kuveyt menşeli ithalatın birim fiyatlarının üstünde seyretmiştir.

Soruşturmaya konu ithalatın ve yerli üretim dalının pazar payları

MADDE 9 – (1) Türkiye toplam benzer mal tüketiminin hesaplanmasında tek yerli üretici PETKİM tarafından sağlanan yurt içi satış miktar verileri ile ithalat verileri kullanılmıştır. PETKİM’in yurt içi satış miktarının genel ithalat ile toplanması suretiyle toplam Türkiye tüketimi bulunmuş, yerli sanayinin yurtiçi satışlarının ve önleme konu Kuveyt menşeli ithalat ile diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın toplam tüketime oranlanmasıyla pazar payları hesaplanmıştır. 2013 yılının altı aylık verileri ile hesaplanan tüketim endeks verileri ise karşılaştırma kolaylığı sağlanması için tüm yıla oranlanmıştır.

(2) Yurt içi tüketim endeksi 2010 yılında 100 iken 2011 yılında 93’e gerilemiş, 2012 yılında ise 97’ye yükselmiştir. 2013 yılının ilk altı aylık verileri tüm yıla oranlandığında endeks değeri 89 birim olarak hesaplanmıştır.

(3) Kuveyt’in 2010 yılında 100 birim olan pazar payı 2011 yılında 88’e, 2012 yılında ise 71 birime gerilemiştir. 2013 yılının ilk altı aylık verilerine göre hesaplanan pazar payı endeks değeri ise 63 birimdir.

(4) Üçüncü ülkelerin pazar payları ise 2010 yılında 100 birim kabul edildiğinde, 2011 ve 2012 yıllarında 125 ve 113, 2013 yılının ilk altı ayında ise 159 birim olarak gerçekleşmiştir.

(5) Öte yandan yerli üretim dalının pazar payı 2010 yılında 100 birim iken 2011 yılında 99 birime gerilemiş, 2012 yılında ise 144 birim olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılının ilk altı aylık verilerine göre ise pazar payı endeksi 78 birim olarak hesaplanmıştır.

Fiyat kırılması

MADDE 10 – (1) Kuveyt’ten gerçekleştirilen ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırıp kırmadığı incelenmiştir. Fiyat kırılması hesap edilirken, yerli üretim dalının ortalama yurt içi satış fiyatı ile önlem konusu maddenin Türkiye pazarına gümrük vergisi ile diğer ithal maliyetlerini içeren ağırlıklı ortalama pazara giriş fiyatı karşılaştırılmıştır. Hesaplama yapılırken dampinge karşı yürürlükte bulunan önlem dikkate alınmamıştır. Kuveyt menşeli ithalatın birim fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatları üzerindeki etkisini detaylı bir şekilde görebilmek amacıyla ithalatın ağırlıklı ortalama birim fiyatları gözden geçirme dönemi için aylık olarak da incelenmiştir. Bu şekilde tespit edilen aylık ortalama fiyatlar yerli üretim dalının aylık olarak sunduğu verilerle karşılaştırılmıştır.

(2) Buna göre, Kuveyt menşeli ithalatın 2010 yılında yerli üretim dalının fiyatlarını kırmadığı, 2011 yılında CIF fiyatın %15’i oranında, 2012 yılında ise CIF fiyatın %2’si oranında fiyat kırılmasına neden olduğu tespit edilmiştir. 2013 yılının altı aylık verileri dikkate alındığında ise fiyat kırılmasının söz konusu olmadığı görülmektedir.

(3) 2013 yılı verileri aylık olarak incelendiğinde ise Kuveyt menşeli ithalatın birim fiyatlarının yerli üretim dalının fiyatlarını Ocak, Şubat ve Haziran aylarında kırdığı, diğer aylarda ise fiyat kırılmasına neden olmadığı görülmektedir.

(4) Petkim firması nihai bildirime ilişkin yanıtında fiyat kırılması tespitini 2013 yılının tamamı için yapmış, Kuveyt menşeli ithalatın Temmuz, Ağustos, Kasım ve Aralık aylarında da fiyat kırılmasına neden olduğunu savunmuştur.

(5) Daha önce de ifade edildiği gibi gözden geçirme dönemi 1/1/2013 ile 30/6/2013 tarihleri arasındaki dönem olarak belirlenmiştir. Buna rağmen sunulan fiyat kırılması oranları incelendiğinde fiyat kırılmasının en yüksek olduğu Ağustos ayında Petkim firmasının yurt içi birim satış fiyatının üçüncü ülkeler menşeli ithalatın ortalama birim fiyatının dahi üzerinde olduğu görülmektedir. Dolayısıyla sunulan fiyat kırılmasının Kuveyt menşeli ithalata özgü olmadığı, Petkim’in ortalama birim fiyatlarının üçüncü ülkeler menşeli ithalat karşısında da yüksek kaldığı görülmektedir.

(6) Petkim firması nihai bildirime ilişkin yanıtında ayrıca, MEG için referans fiyat uygulamasının bulunduğunu belirterek TÜİK’ten temin edilen dış ticaret verilerinde ithalatın birim fiyatlarının fatura değerinden yüksek göründüğünü ifade etmiş, fiyat karşılaştırması yapılırken bu hususun da dikkate alınmasını talep etmiştir. Bu talep yerinde görülmüş ve fiyat kırılması hesabı işbirliğinde bulunan MEGlobal International FZE firmasının sunduğu verilerle gözden geçirme dönemi olan 2013 yılının ilk yarısı için ayrıca hesaplanmıştır. Hesaplama yapılırken aylık ağırlıklı ortalama fiyat verisi kullanılmıştır. Buna göre, adı geçen firmanın ihraç fiyatlarının yerli üretici Petkim’in yurt içi satış fiyatlarını Ocak, Mart ve Haziran aylarında kırdığı tespit edilmişti. Buna karşılık fiyat kırılmasının Ocak ve Mart aylarında mevcut dampinge karşı önlemin de gerisinde ve ihmal edilebilir düzeyde olduğu belirlenmiştir. Şubat, Nisan ve Mayıs aylarında ise fiyat kırılmasının söz konusu olmadığı görülmüştür.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 11 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde tek yerli üretici olan Petkim firmasının soruşturma konusu MEG’e ilişkin verileri incelenmiştir.

(2) Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerindeki değişimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla parasal değer içeren veriler için yıllık ortalama TÜİK’ten temin edilen Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmıştır.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2010 yılında 100 olan üretim miktar endeksi takip eden yıllarda artarak 2011 yılında 107 birime, 2012 yılında ise 112 birime yükselmiştir. 2013 yılının ilk altı aylık dönemindeki üretim endeksi ise 43 birimdir. Bu rakam tüm yıla oranlandığında endeks değeri 87 birim olarak belirlenmiştir.

2) Yerli üretim dalının 2010 ve 2013 yılları arasındaki dönemde üretim kapasitesinde bir değişiklik olmamıştır. Buna karşılık 2010 yılında 100 birim olan KKO endeksi 2011 yılında 107 birime yükselmiş, 2012 yılında ise 112 birime ulaşmıştır. 2013 yılının ilk altı ayındaki KKO ise 87 birimdir.

b) Yurt içi satışlar ve ihracat

1) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2010 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2011 yılında 92’ye gerilemiş, 2012 yılında ise 139’a yükselmiştir. 2013 yılının ilk altı ayındaki endeks değeri ise 50 birimdir. Bu değer tüm yıla oranlandığında endeks değeri 99 birim olarak belirlenmiştir.

2) Aynı dönemde yurt içi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde 2010 yılında 100 olan endeksin 2011 yılında 120 birime yükseldiği, 2012 yılında ise 157 birime ulaştığı görülmektedir. 2013 yılının ilk altı ayındaki endeks değeri ise 57 birimdir. Bu değer tüm yıla oranlandığında endeks değeri 113 birim olarak belirlenmiştir.

3) Yerli üretim dalının ilgili üründe 2010 yılında 100 birim olan ihracat miktar endeksi 2011 yılında 141 birime ulaşmış, 2012 yılında ise 25 birime gerilemiştir. 2013 yılının tüm yıla oranlanmış endeks değeri ise 69 birimdir.

4) Aynı dönemde ihracat hâsılatı reel olarak incelendiğinde ise 2010 yılında 100 olan endeks değerinin 2011 yılında 174 birime yükseldiği, 2012 yılında ise 30 olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2013 yılının tüm yıla oranlanmış endeks değeri ise 81 birimdir.

c) Yurt içi satış fiyatları : Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyatı endeksinin, 2010 yılı verileri 100 olarak alındığında, 2011 yılında 131’e yükseldiği, 2012 yılında 113 birim olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. 2013 yılının altı aylık verilerine göre ise endeks değeri 114 birimdir.

ç) Verimlilik: Yerli üretim dalının ilgili ürün üretiminde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 98’e gerilemiş, 2012 yılında ise 115 birime yükselmiştir. 2013 yılının tüm yıla oranlanmış verilerine göre ise verimlilik endeksi 45 birim olarak gerçekleşmiştir.

d) Stoklar: Yerli üretim dalının ilgili üründeki stok verileri incelendiğinde 2010 yılında 100 olan stok düzeyi endeksinin, 2011 yılında 215’e yükseldiği 2012 yılında ise 243 birim olarak gerçekleştiği görülmektedir. 2013 yılının altı aylık verilerine göre ise stok miktar endeksi 166 birim düzeyindedir.

e) İstihdam ve ücretler

1) Yerli üretim dalının ilgili üründeki çalışan toplam işçi sayısı endeksi 2010 yılında 100 kabul edildiğinde, 2011 yılında 109 birime yükselmiş, 2012 yılı ile ve 2013 yılının ilk yarısında ise sırasıyla 98 ve 95 birim olarak gerçekleşmiştir.

2) Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 birim olan aylık giydirilmiş brüt ücret endeksi 2011 yılında 99 birime gerilemiş, 2012 yılında ve 2013 yılının altı aylık bölümünde ise sırasıyla 97 ve 102 birim olarak gerçekleşmiştir.

f) Maliyetler ve kârlılık

1)Yerli üretim dalının ilgili üründe ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2010 yılında 100 iken, 2011 yılında 116, 2012 yılında ise 114 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılı için ise birim ticari maliyet endeksi 118 birim olarak hesaplanmıştır.

2) Yerli üretim dalının ilgili üründe ticari maliyetleri dikkate alınarak hesaplanan ürün birim kârlılık endeksi 2010 yılında 100 birim olarak kabul edildiğinde 2011 yılında 362 birime ulaşmış, 2012 yılında ise 111 birim olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılının tamamı için hesaplanan endeks değeri ise 30 birimdir.

g) Nakit akışı: Yerli üretim dalının ilgili ürün satışları ile yarattığı nakit akışı endeksi 2010 yılında 100 birim iken, bu rakam 2011 yılında 343 birime yükselmiş, 2012 yılında ise 174 birim olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılının ilk altı aylık dönemi için hesaplanan endeks değeri 43 birimdir.

ğ) Büyüme: Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak aktif büyüklüğü reel olarak 2010 yılında 100 birim iken, 2011 yılında 107, 2012 yılında 104 ve son olarak 2013 yılının ilk altı ayında ise 97 birim olarak gerçekleşmiştir.

h) Yatırımların geri dönüş oranı (kar/özsermaye): Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak yatırımların geri dönüş oranı endeks olarak 2010 yılında 100 birim iken 2011 yılında 74 birime, 2012 yılında ise 2 birime gerilemiş, 2013 yılının ilk altı ayında genel kârlılığın negatife dönmesi nedeniyle -7 birim olarak gerçekleşmiştir.

ı) Sermaye artışı: Yerli üretim dalının bütün faaliyetleri ile ilgili olarak 2010 yılında 100 birim olan özsermaye endeksi 2011 yılında 97 birime, 2012 yılında 88 birime ve nihayet 2013 yılının ilk altı ayında 85 birime gerilemiştir.

i) Tüketim ve yerli üretim dalının pazar payı: Soruşturma konusu ürünün yurt içi tüketimi 2010 yılında 100 olarak alındığında 2011 yılında 93’e gerilemiş, 2012 yılında ise 97’ye yükselmiştir. 2013 yılının altı aylık verilerinin tüm yıla oranlanması suretiyle bulunan tüketim miktar endeksi ise 89 birimdir. Yerli üretim dalının 2010 yılında 100 birim olan yurt içi pazar payı endeksi ise 2011 yılında 99 birime gerilemiş, 2012 yılında ise 144 birime yükselmiştir. 2013 yılının ilk altı aylık verilerinin tüm yıla oranlanması suretiyle hesaplanan endeks değeri ise 78 birimdir.

İthalatın hacmi ve fiyat etkisi

MADDE 12 – (1) Soruşturmaya konu MEG maddesinin soruşturma konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatı 2010 yılından itibaren gerilemiş, 2013 yılının ilk altı aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %25 oranında azalmıştır. Diğer taraftan Kuveyt’ten gerçekleştirilen ithalatın genel ithalat içerisindeki payının da 2010 yılı ile 2013 yılının ilk yarısı arasındaki dönemde sürekli olarak gerilediği görülmektedir. Buna göre 2010 yılında %66 olan bahse konu ülke menşeli ithalatın toplam ithalat içerisindeki oranı, 2011 yılında %58’e, 2012 yılında ise %55 seviyesine gerilemiştir. Bu oran 2013 yılının ilk altı aylık verilerine göre ise %44 seviyesindedir.

(2) Toplam ithalatta 2010-2013 dönemi arasında konjonktürel bir dalgalanma yaşandığı görülmektedir. İthalatın gelişiminin genel ekonomik görünümle paralellik arz ettiği anlaşılmaktadır. Buna karşılık, mevcut halde yerli üretim dalının yurt içi talebin tamamını karşılama konusunda yetersiz olması nedeniyle kullanıcıların ithal kaynaklara yönelmesinin bir zorunluluk olduğu değerlendirilmektedir. Dolayısıyla talep koşulları el verdiği ölçüde ithal ürün talebinin de canlı olduğu anlaşılmaktadır.

(3) Buna karşılık, üçüncü ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatları ile Kuveyt menşeli ithalatın fiyatları karşılaştırıldığında 2013 yılının ilk yarısı itibariyle soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın ortalama birim fiyatlarının hem genel hem de üçüncü ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatlarının altında seyrettiği görülmektedir.

(4) Bununla beraber, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın 2010-2012 arasındaki dönemde yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı ancak bu durumun 2013 yılının ilk yarısında değiştiği gözlenmektedir. Söz konusu dönemde Kuveyt menşeli ithalatın birim fiyatları üçüncü ülkeler menşeli ithalatın ortalama birim fiyatlarının altında kalmış olsa da yerli üretim dalının fiyatları üzerinde dikkate değer düzeyde bir fiyat kırılmasına yol açmamıştır.

Yerli üretim dalının durumu

MADDE 13 – (1) Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri incelendiğinde 2010-2012 yılları arasındaki dönemde birçok göstergede olumlu bir seyir yaşandığı gözlenmektedir. 2013 yılının ilk yarısında üretim yurt içi satış, birim kârlılık ve KKO gibi göstergelerinde bir önceki yıla göre gerilemeler görülmüştür. Söz konusu dönemde böyle bir tablonun oluşmasındaki en önemli unsur üretime verilen aradır. Yerli üretim dalı üretime ara verilmesine gerekçe olarak Kuveyt’ten gerçekleştirilen ithalatı göstermiştir. Buna karşılık Kuveyt menşeli ithalatın 2013 yılının ilk yarısındaki performansının bir önceki yılın aynı dönemine göre düşük kalmış olması gerekçenin yerindeliği çerçevesinde dikkate alınmalıdır.

(2) 2010 yılından itibaren yerli üretim dalının üretim miktarında önemli oranda iyileşmeler yaşandığı, bu gelişmeye paralel olarak yurt içi satış miktarlarının ve yurt içi pazar payının da olumlu bir seyir izlediği anlaşılmaktadır. Buna karşılık, yerli üretim dalının yurt içi talebi karşılama konusunda yetersiz oluşu nedeniyle, yerli üretim dalının tam kapasiteyle çalışması ve tüm üretimini yurt içinde satması halinde dahi pazar payındaki gelişme toplam piyasanın büyüklüğüne bağlı olarak değişecektir. Diğer bir ifadeyle, yerli üretim dalının tam kapasite faaliyet göstermesi halinde dahi büyüyen pazardan daha fazla pay alması mümkün değildir. Bu durumda, yerli üretim dalı için pazar payındaki olası gelişmenin tek yolu toplam pazardaki daralma yaşanması, buna karşılık yerli üretim dalının mevcut üretimini koruması veya yurt içi satış miktarını pazarda görülen daralmadan daha düşük oranda azaltmasından geçmektedir.

(3) Yerli üretim dalının yetersiz üretim kapasitesi soruşturma kapsamında işbirliğine gelen ithalatçı firmalar tarafından da dile getirilmiştir. İthalatçılar soruşturmaya ilişkin olarak sundukları yanıtlarda yerli üretim dalının tam kapasiteyle dahi talebi karşılamasının mümkün olmadığını, yetersiz kapasite nedeniyle tedarikte sıkıntılar yaşandığını, bilhassa arızi nedenlerle üretime ara verildiğinde ürün tedarikinin ciddi sorun teşkil ettiğini, güvenli bir tedarik zinciri oluşturmak için ithal kaynaklara yönelmenin bir zorunluluk olduğunu ifade etmişlerdir. İthalatçılarca ayrıca, talebi karşılamakta yetersiz kalan yerli üretim dalının da soruşturma konusu maddenin ithalatını yaptığı belirtilmiştir.

(4) Öte yandan, yerli üretimin toplam yurt içi talebi karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle soruşturma konusu üründe 2013 yılında 200 bin ton/yıllık tarife kontenjanı uygulamasına gidilmiştir. 9/1/2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Etilen Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile söz konusu tarife kontenjanı uygulamasının 2014 yılında da devam etmesine karar verilmiştir.

(5) Petkim firması nihai bildirime ilişkin yanıtında 2010-2012 yılları arasında ekonomik göstergelerinde görülen iyileşmenin nedeni olarak mevcut dampinge karşı önlemleri göstermiştir. Buna karşılık, 2013 yılının ilk yarısındaki bozulmanın nedeninin genel ithalatın ortalamasından düşük fiyatlarla Kuveyt’ten gerçekleştirilen ithalat olduğu savunulmuştur. Kuveyt menşeli ithalatın birim fiyatlarının üçüncü ülkeler menşeli ithalatın birim fiyatlarından düşük seyretmesi 2013 yılının ilk yarısına özgü bir durum değildir. Nitekim 2010 yılından itibaren incelenen dönem boyunca Kuveyt menşeli ithalatın ortalama birim fiyatı üçüncü ülkelerden gerçekleştirilen ortalama birim ithal fiyatından düşük seyretmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme ve Karar

Değerlendirme

MADDE 14 – (1) Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, Kuveyt menşeli ithalata yönelik önlemlerin yürürlüğe konulmasından sonra da yerli üretimin toplam talebi karşılamakta yetersiz kalması nedeniyle ithalatın nispeten güçlü bir şekilde sürdüğü görülmektedir. İnceleme döneminde soruşturma konusu ülke menşeli ithalat gerilemiş, bu gerilemeye paralel olarak toplam ithalat ile Türkiye pazarı içindeki payını kaybetmiş buna karşılık gerek ithalat içindeki gerekse Türkiye pazarındaki lider konumunu kaybetmemiştir. Söz konusu dönemde üçüncü ülkeler menşeli ithalatın mutlak ve nispi olarak arttığı gözlenmektedir.

(2) İnceleme döneminde Kuveyt menşeli ithalatın ortalama birim fiyatları, 2012 yılı hariç olmak üzere, diğer ülkelerden gerçekleştirilen ithalata göre düşük seyretmiş; bununla beraber, 2013 yılının ilk yarısı itibariyle soruşturma konusu ithalatın yerli üretim dalının fiyatları üzerinde fiyat kırılmasına neden olmadığı da tespit edilmiştir.

(3) Öte yandan, soruşturma konusu ülke haricindeki ithalatın güçlü seyrini koruduğu ve bu ortama rağmen yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde ve pazar içerisindeki konumunda iyileşmeler görüldüğü de tespit edilmiştir.

(4) Bu tespitler ışığında Kuveyt menşeli dampingli ithalat ile yerli üretim dalındaki zarar arasındaki illiyet bağının mevcut veriler çerçevesinde tesis edilemediği sonucuna ulaşılmıştır.

(5) Petkim firması kendisine gönderilen nihai bildirim raporunda da yer alan yukarıdaki tespit ve değerlendirmelere karşı görüş bildirmiştir. Firma itirazında öncelikle, değerlendirmelerin 2013 yılının ilk altı ayına göre yapılmış olmasına itiraz ederek 2013 yılının tamamına ilişkin firma ve ithalat verilerini sunmuştur. Buna karşılık, soruşturma başlangıcında 1/1/2013 ile 30/6/2013 tarihleri arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak belirlenmiş ve ilgili tüm taraflara bildirilmiştir. Dolayısıyla, gözden geçirme dönemi dışındaki verilere dayanan hususların değerlendirilmesi uygun görülmemiştir.

(6) Bu bağlamda, Yönetmeliğin 34 üncü maddesinde ifade edildiği üzere Kuveyt menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemin kaldırılması halinde yerli üretim dalında zararın devam etmesinin veya yeniden oluşmasının muhtemel olmadığı değerlendirilmiştir.

Karar

MADDE 15 – (1) Yukarıdaki tespitler ışığında, Kuveyt menşeli dampingli ithalat ile yerli üretim dalındaki zarar arasındaki illiyet bağının mevcut veriler çerçevesinde tesis edilemediği ve soruşturmaya konu Kuveyt menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılması halinde yerli üretim dalında zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olmadığı anlaşıldığından İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile Kuveyt menşeli soruşturma konusu ürüne yönelik olarak İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/11) kapsamında yürürlükte olan dampinge karşı önlemin yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir.

Yürürlük

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.