Moldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatındaTarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında KararMoldova Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar'ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/10/2016 tarihli ve 106867 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile 1/7/2016 tarihli ve 6725 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 
MOLDOVA CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kararın amacı, 24/8/2016 tarihli ve 2016/9129 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Moldova Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” uyarınca, Moldova Cumhuriyeti menşeli bazı tarım ürünleri ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarının düzenlenmesidir.
Tarife kontenjanları
MADDE 2- (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar” çerçevesinde, aşağıda Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (G.T.İ.P.) belirtilen Moldova Cumhuriyeti menşeli tarım ürünleri için karşılarında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı açılmıştır.


Tablo
 

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife
Kontenjanı
Dönemi

Tarife
Kontenjanı
Miktarı

Uygulanacak — Gümrük Vergisi (%) /
 — Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) /
— Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net)

02.03

Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

01.01-31.12

500 Ton

0

04.03

Yayıkaltı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer fermente edilmiş veya asitliği artırılmış süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert kabuklu meyva veya kakao içersin içermesin)

01.01-31.12

100 Ton

0

04.05

Sütten elde edilen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağlar; sürülerek yenilen süt ürünleri

01.01-31.12

500 Ton

0

04.06

Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler

01.01-31.12

300 Ton

0

04,07
(0407.21, 0407.29,
0407.90
hariç)

Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu, taze, dayanıklı hale getirilmiş veya pişirilmiş)

01.01-31.12

250.000
Adet

0

0802.31

Kabuklu

01.01-31.12

800 Ton

0

0802.32

Kabuksuz

0802.90.85

Diğerleri

0809.40

Erik ve Çakal Eriği

01.01-31.12

250 Ton

i

0813.20

Erik

01.01-31.12

200 Ton

0

10.03

Arpa

01.01-31.05

10.000 Ton

0

1005.90

Diğerleri

01.01-31.05

8.000 Ton

0

12.01

Soya fasulyesi (kırılmış olsun olmasın)

01.01-31.12

10.000 Ton

0

1205.10

Düşük erusik asitli rep veya kolza tohumlan

01.01-31.12

2.000 Ton

i

12.06

Ayçiçeği tohumu (kırılmış olsun olmasın)

01.01-31.05

5.000 Ton

i

1507.10

Ham yağ (sakızı ayrılmış olsun olmasın)

01.01-31.05

2.500 Ton

ii

15.12

Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağlan ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

01.01-31.05

1.500 Ton

0

17.04

Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)

01.01-31.12

250 Ton

0

18.06

Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları

01.01-31.12

250 Ton

0

19.05

Ekmek, pasla, kek, bisküvi ve diğer ekmekçilik mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler

01.01-31.12

250 Ton

0

20.05
(2005.70 hariç)

Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmamış) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç )

01.01-31.12

500 Ton

0

20.07

Reçeller, jöleler, marmelatlar, meyva veya sert kabuklu meyva püresi, meyva veya sert kabuklu meyva pastları (pişirilerek hazırlanmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)

01.01-31.12

250 Ton

0

20.09

Meyva suları (üzüm şırası dahil) ve sebze suları (fermente edilmemiş ve alkol katılmamış), ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış olsun olmasın

01.01-31.12

500 Ton

0

21.03

Soslar ve müstahzarları; çeşni ve lezzet verici karışımlar; hardal unu ve kaba unu ve hazır hardal

01.01-31.12

500 Ton

0

2105.00

Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin)

01.01-31.12

500 Ton

0

22.02

Sular (mineral sular ve gazlı sular dahil) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler katılmış veya aromalandırılmış) ve alkolsüz diğer içecekler (20.09 pozisyonundaki meyve ve sebze suları hariç)

01.01-31.12

100.000
Litre

0

2204.10

Köpüklü şaraplar

01.01-31.12

8.000 hl

0

2204.21

Muhtevası 2 litre veya daha az kaplarda olanlar

2204.29

Diğerleri

23.06

Bitkisel katı veya sıvı yağların
ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın)

01.01-31.12

5.000 Ton

0

24.01
(2401.10.60.00.00.
2401.20.60.00.00
hariç)

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri [Şark tipi hariç]

01.01-31.12

100 Ton

i

i: İthalat Rejimi Kararı’nın ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %50’si ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %50’si uygulanır.
ii: İthalat Rejimi Kararı’nın ‘Diğer Ülkeler İçin Gümrük Vergisi’ sütununda yer alan gümrük vergisi oranının %80’i ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tavım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) değerinin %80’i uygulanır.
Gümrük vergileri
MADDE 3- (1) 2 inci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, söz konusu tabloda ilgili maddenin karşısında gösterilen gümrük vergisi ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net); bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu madde için tespit edilen gümrük vergisi ile varsa Toplu Konut Fonu (CIF Bedelinin %’si) veya Tarım Payı Olarak Fona Ödenecek Euro (EUR) (Karşılığı TL) (EUR/100 kg/net) uygulanır.
İthal lisansı
MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.
(2) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddeye ilişkin gümrük beyannamesinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.
Usul ve esaslar
MADDE 5- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğlerle belirlenir.
Kontenjan dönemleri
MADDE 6- (1) 2 inci maddedeki tabloda yer alan tarife kontenjanı miktarları bir takvim yılında dağıtılacak olan miktarları göstermekte olup, her takvim yılında yeniden dağıtılır.
Diğer mevzuat
MADDE 7- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 8- (1) Bu Karar 1/11/2016 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.