Mısır Menşeli 3903.19.00.00.00 GTİP’li eşya için Damping Uygulaması Hk.Mısır Arap Cumhuriyeti Menşeli 3903.19.00.00.00 GTİP’li (Diğerleri) tanımlı eşyanın ithalatında 14.01.2016 tarihinden itibaren CIF bedelinin % 11,3 ü oranında Dampinge karşı Önlem uygulamasına başlanmıştır.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Karar

MADDE 25 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit edilmiştir.

(2) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile aşağıda GTİP’i, eşya tanımı ve menşei belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında tabloda belirtilen oranda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

 

Uygulama

MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, 25 inci maddede gümrük tarife istatistik pozisyonu, tanımı, menşe ülkesi ve üretici/ihracatçı firma ticaret unvanı belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, 25 inci maddede bulunan tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı (14/01/2016) tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.


Tebliğin tamamı için linki tıklayınız.