Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Vize İşlemlerine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Menşe İspat ve Dolaşım Belgelerinin Vize İşlemlerine İlişkin Gümrük Genel Tebliği Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Türkiye’nin menşe kümülasyonları çerçevesinde veya karşılıklı tercihli ticaret anlaşmaları kapsamındaki eşyanın tercihli menşeinin tespitine dair muhtelif Karar ve Yönetmelikler kapsamında düzenlenen ve ülkemizin taraf olduğu tercihli ticaret anlaşmalarında kullanılan menşe ispat ve dolaşım belgelerinin gümrük idareleri tarafından gerçekleştirilen vize işlemlerine dair usul ve esasları düzenleyen 9 Seri no.lu Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar),  23.06.2018 tarihli 30457 sayılı 1.mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  
 

Bahse konu Tebliğ’de “Elektronik Sistem” ve “Kaşe” tanımlarına yer verilmiş, 
 

Elektronik sistem: Menşe ispat ve dolaşım belgelerinin düzenlenmesine yönelik başvurunun yapılması, belgelerin düzenlenmesi, kontrol edilmesi, onaylanması ve vize işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak üzere Bakanlık ya da Bakanlıkça uygun görülen kişi ve kuruluşlarca elektronik ortamda verilen hizmet ve bu hizmete dair alt yapıyı,”
 

Kaşe: Yapımına 5 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen mercilerce karar verilip, imal edilen ve 4 üncü maddede belirtilen işlemlerde kullanılan aracı,
 

Müteakip maddelerde ise; Belge onay işlemlerine, kaşe standardının tespiti, üretimi ve sicil kaydının tutulması ve muhafazasına, kaşenin iadesi, yenilenmesi ve kaybına ve kaşelerin elektronik ortamda takibine ilişkin detaylara yer verilmiştir. 

 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.