Led Diyodlu Baskılı Devre Kartlarının ithalinde Tarife Kontenjanı Uygulanmasına ilişkin Tebliğ22 Ocak 2014 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28890

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

ARKA IŞIK ÜNİTELERİNİN İMALİNDE KULLANILAN LED DİYOTLU

BASKILI DEVRE KARTLARININ İTHALATINDA TARİFE

KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Amaç ve kapsam

MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı; 2/12/2013 tarihli ve 2013/5706 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, arka ışık ünitelerinin imalinde kullanılan LED diyotlu baskılı devre kartlarının ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.

Dayanak

MADDE 2 (1) Bu Tebliğ; Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

MADDE 3 (1) Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu Baskılı Devre Kartlarının İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, 8529.90.92.00.00 veya 9405.40.39.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) Yalnız LED diyotlu baskılı devre kartı: Prizmalar/lensler ile donatılmış olsun ya da olmasın, bağlayıcı(lar) ile donatılmış olsun ya da olmasın, 85.28 başlığındaki ürünlerin arka ışık ünitelerinin imaline mahsus isimli madde için açılan 16 milyon adetlik tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu maddeyi üretimlerinde kullanan sanayicilere talep toplama yöntemiyle yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, ek-1de yer alan başvuru formu ve ek-2de yer alan aranacak diğer belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde, genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır. Süresi içinde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ek-1de yer alan başvuru formu ve ek-2de yer alan aranacak diğer belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

Dağıtım

MADDE 4 (1) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarına eşit veya daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(2) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından fazla olması durumunda dağıtım; sanayicilerin mezkûr ürün için ithalat performansları, tüketim kapasiteleri ve kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

İthal lisansına ilişkin esaslar

MADDE 5 (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2014 (31/12/2014 dâhil) tarihine kadar geçerlidir. İthal lisansı üzerinde, geçerlilik süresi içerisinde, ilgili firmaların talep etmesi halinde, Bakanlıkça uygun görülecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, tahsis edilmiş olan tarife kontenjanı miktarının artırılmasına ve lisans geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

(3) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on iş günü içerisinde, firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

İthal lisansının zayii

MADDE 6 (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine “Zayi olmasından dolayı yeniden düzenlenmiştir” şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü), Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya bildirilir.

Diğer hususlar

MADDE 7 (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8 (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 


Ek-1

 

BAŞVURU FORMU

·       G.T.İ.P.

:

·       Madde ismi

:

·       Ticari ismi

:

·       İthalatçı firmanın unvanı, vergi numarası, adresi, telefonu, faks numarası, internet adresi, e-posta adresi

:

·       İhracatçı firmanın unvanı, adresi

:

·       Malın kullanılacağı yer

:

·       Malın talep edilen miktarı

:

·       Malın menşe ülkesi

:

·       Malın sevk ülkesi

:

·       Malın giriş yapacağı yetkili gümrük idaresi

:

 

Firma Unvanı

Yetkili İmza

 

Ek-2

ARANACAK DİĞER BELGELER:

1-       Başvuru dilekçesi

2-       Proforma fatura

3-       Bağlı bulunulan Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenmiş ve tasdik edilmiş kapasite raporu sureti

4-       Noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği

5-       Tebliğ’in üçüncü maddesinde verilen tanımdaki kompresörlerden ithalat yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2011, 2012 ve 2013 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu (Bakanlığımıza firmalarca önceki yıllarda verilmiş olan işbu tablolar geçerli olup, bunların yeniden başvuru ekinde yer alması gerekmemektedir.)

 

Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu

 

Yalnızca 9405.40.39 gümrük tarife pozisyonundan (GTP) ithal edilen “Elektrikli ışık montajı; baskılı devre kartları ve ışık yayan diyotlar (Light Emitting Diodes – LED) içeren, düz TV setlerinin arka ışık ünitelerinin (backlightunits) imaline mahsus” tanımlı maddenin ithalat miktarını gösterir.

 

Firma Unvanı:

Firma Vergi No:

Sıra No

Beyanname

Miktar

(Adet)

Fatura

Sayısı

Tarihi

Numarası

Tarihi

TOPLAM MİKTAR:

 

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda unvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir).

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

ADI SOYADI

İMZASI VE MÜHRÜ