Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Maddelere İlişkin Tareks UygulamasıKullanılmış veya Yenileştirlmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin 2014/9 sayılı Tebliğin 12.maddesinin 1.fıkrası uyarınca Ek-1/A ve Ek-1/B listeleri kapsamı eşya ile CİF birim kıymetleri Ek 2’de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithali 01.05.2014 tarihi itibariyle TAREKS üzerinden uygulanmaya başlanılacaktır.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
                                                                                             
 
 Sayı:20117910/111.01
Konu:2014/9 sayılı İthalat Tebliği Kapsamında TAREKS Uygulaması
 
 
……………………. GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
 
Bilindiği üzere, 31/12/2013 tarihli, 28868 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ (İthalat: 2014/9)’in 12’nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca söz konusu Tebliğin Ek-1/A ve Ek-1/B listeleri kapsamı eşya ile CIF birim kıymetleri Ek-2’de belirtilen değerlerin üstünde olan eşyanın ithaliyle ilgili tüm işlemlerin 01/05/2014 tarihinden itibaren TAREKS üzerinden yapılması öngörülmüştür.
 
Konuyla ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığından alınan 11/04/2014 tarihli, 25803 sayılı yazıda, 2014/9 sayılı İthalat Tebliği kapsamındaki TAREKS uygulaması için; 
 
1.Tebliğ eklerinde yer alan, ancak ithalatı Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü iznine tabi olmayan alanda bulunan GTİP’ler kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşya ithalatında, ithalatçı firmaların 2014/9 sayılı Tebliğ uyarınca TAREKS’e başvuru yapması gerektiği,
 
2.Firma tarafından girişi yapılan GTİP’in, herhangi bir ÜGD Tebliği kapsamında olup olmadığı TAREKS tarafından sorgulanacağı,
 
3.GTİP’in bir ÜGD Tebliğinde yer alması durumunda sistem tarafından  ilgili Tebliğ kapsamında denetlenmek üzere otomatik olarak denetime yönlendirileceği,
 
4.TAREKS üzerinden yapılan her bir kullanılmış eşya ithalat başvurusu kalemi için, ürün güvenliği denetimi yapılsın veya yapılmasın, tek bir TAREKS referans numarası üretilecek olup firmalar tarafından gümrük idarelerine kalem başına toplam bir adet referans numarası beyan edileceği, 
 
5.ÜGD tebliği konusu olsun olmasın 2014/9 sayılı İthalat Tebliği kapsamında TAREKS başvurusu yapılan ürünlere yönelik sistem üzerinden oluşturulan referans numaraları 9 (dokuz) ile başlatılacağı, ürünün kullanılmış eşya olup olmadığına ilişkin ayrıştırma bu yolla yapılacağı,
 
6.GTİP itibariyle bir ÜGD Tebliği ekinde yer almakla birlikte, ilgili Yönetmelik kapsamında bulunmayan “kapsam dışı” ürünlerin, 2014/9 sayılı İthalat Tebliği konusu kullanılmış veya yenileştirilmiş bir eşya olması halinde, ÜGD Tebliğleri çerçevesinde uygulanmakta olan sabit TAREKS referans numarası ile gümrük idarelerine yapılacak “kapsam dışı” beyanlarının gümrük idarelerince kabul edilmemesi, firmaların TAREKS’e yönlendirilmesi gerektiği, bu ürünler için TAREKS’te kayıt işlemi yapılmasını müteakip kapsam dışı beyanının yine TAREKS üzerinden yapılacağı;
 
Hususlarına dikkat edilmesi gerektiği bildirilmiştir.
 
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
                                                                                                                                Mustafa GÜMÜŞ        
                                                                                                                                       Bakan a.
                                                                                                                        Genel Müdür Yardımcısı V.