Konteyner, Liman Takip Sistemi ve İhracat Beyannamesi Tescili Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Konteyner, Liman Takip Sistemi ve İhracat Beyannamesi Tescili Hakkında

Duyuru Özeti:

2017/3 sayılı Konteyner ve Liman Takip Sistemi konulu Genelge uyarınca, konteyner taşımacılığı ile gerçekleştirilen ihracat işlemlerinde, ihracat beyannamesinde kayıtlı konteyner fiili olarak liman sahasına giriş yapmadan ihracat beyannamesi tescil edilememesinin ihracat işlemlerinde gecikmelere neden olması ve ihracatçı firmalara demuraj ve ardiye ücreti gibi ek maliyetler doğurması sebebiyle Gümrük Müşavirleri Dernekleri, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne yönelik bir yazı yazmışlardır.

Bahse konu yazıda; 2017/3 sayılı Genelge kapsamındaki uygulamanın, Gümrük Yönetmeliğinin 417’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında yer alan “Geçici depolama yerlerine konulmaksızın ihraç edilecek eşyanın beyanname kapatma süresi iki aydır. Bu süre gümrük müdürlüklerince makul sebeplerle en çok iki ay uzatılabilir. Bu süreler içinde işlemleri tamamlanmayan beyannameler iptal edilir”, hükümlerine aykırılık oluşturduğu ve ihracatçıları olumsuz olarak etkileyen bu uygulamanın Gümrük Yönetmeliği ile uyumlu hale getirilerek, konteynerlerin limana girmesi beklenilmeksizin ihracat beyannamelerinin tescil edilebilmesine olanak sağlar hale getirilmesi talep edilmiştir.

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü 34504962 sayılı cevabi yazılarında;
Gümrük Yönetmeliği'nin ihracat eşyasının geçici depolama yerlerinde kalabileceği süreler ile takip edilmeyen ihracat beyannameleri için yapılması gereken işlemleri düzenleyen 417 nci maddesinin üçüncü fıkrasının, ihracat eşyasının her durumda geçici depolama yerlerine konulmadan beyan edilebilmesine imkan sağlamadığı ve dolayısıyla anılan Genelgeyle çelişen bir yönünün bulunmadığı,

Söz konusu Genelgeyle ihdas edilen uygulamanın,
1) Gümrük idaresince tayin edilen veya uygun görülen herhangi bir yere getirilen,
2) Gümrük Yönetmeliği'nin 182 nci maddesinin beşinci fıkrasında nitelikleri sayılan ve deniz ve kara taşıtlarına yüklenirken muayene edilebileceği belirtilen,
3) Gümrük idaresinin fiziki altyapı yetersizlikleri başta olmak üzere fiili imkansızlıklar nedeniyle gümrüğe sunulamayan ihracat eşyasına ilişkin "10XX" rejim kodlu gümrük beyannamelerinin tesciline engel teşkil etmemesi kaydıyla yeni bir düzenleme yapılmasına da ihtiyaç bulunmadığı,

Hususlarına yer verilmiştir 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.